2016-07-18 16:16:00

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo iškilmingas ingresas


Šeštadienį, liepos 16 d., 15.00 val. naujasis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM iškilmingai įžengė į Kristaus Karaliaus katedrą ir oficialiai pradėjo eiti Panevėžio vyskupo ordinaro pareigas.

Kun. Algirdas Dauknys:

Liepos 16 d. 15 val. Panevėžio katedroje vyko Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo ingreso iškilmės. Iškilmėse dalyvavo Apaštališkasis nuncijus – arkivyskupas Pedro LÓPEZ QUINTANA, Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai: Gintaras Grušas ir Lionginas Virbalas, Lietuvos vyskupai: Kevalas, Boruta, Bartulis, Matulaitis, Poniškaitis, Kauneckas, Preikšas, Lietuvos Vyriausybę atstovavo diplomatas Antanas Vinkus, Seimo nariai: Povilas Urbšys, P. Narkevičius, E. Vareikis, R. Juknevičienė, D. Petrulis, Panevėžio meras R. Račkauskas ir rajono meras P.Žagūnis, gausus pranciškonų būrys iš Generalinės pranciškonų kurijos, Kretingos, Kryžių kalno, Šiaurės Italijos, pranciškonės misijonierės, Ortodoksų, liuteronų ir reformatų Bažnyčių atstovai, Opus Dei prelatūros tėvai, Baltriškių broliai, broliai kapucinai, vienuolės: Nukryžiuotojo Jėzaus, benediktinės, Motinos Teresės, Marijos Tarnaitės, Kretingos Švč. Širdies, Dievo Apvaizdos seserys, kotrynietės seserys.

Protonotaras Br. Antanaitis ir Kupiškio dekanas M.Kučinskas vysk. Liną Vodopjanovą atlydėjo į Panevėžio katedrą. Vyskupą Liną pasitiko katedros administratorius Eugenijus Troickis su relikvijoriumi. Mišių pradžioje, vadovaujant Vilniaus metropolitui arkiv. Gintarui Grušui, buvo atlikta keletas vyskupo ingreso formalumų. Kun. S.Černiauskas perskaitė gausiai susirinkusiems katedroje maldininkams popiežiaus bulę, kurioje sakoma, kad ‘išklausius vyskupų kongregacijos nuomonės, mūsų Apaštalinio Autoriteto pilnatve vysk. Linas Genadijus Vodopjanovas skiriamas Panevėžio vyskupu’.

Po to žodį tarė arkiv. L. Virbalas: „Noriu pasakyti, kad Panevėžio vyskupijoje gausu gerų žmonių... Tikėjimą, gautą iš apaštalų, mes perduodame kaip gyvą Tradiciją. T.y. ne kaip pelenus, bet kaip žėruojančias, gyvas žarijas. O kad žarijos žėruotų, linkiu būti Šv. Dvasios vėju gyvos dvasios žarijoms įpūsti. Linkiu Panevėžio vyskupijoje savo buvimu, veikla, žodžiu, šventimu daryti vis gyvesnį visų žmonių tikėjimą.“

Pagarbą ir klusnumą kunigų vardu pareiškė kun. R.Kavaliauskas ir kun. S.Keras, o vienuolių – s. J. Šarkaitė ir s. J. Marcinkevičiūtė.

Pamoksle Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, komentuodamas Evangelija apie Mortą ir Mariją, kalbėjo apie maldos ir aktyvaus gyvenimo pusiausvyrą ir papildomumą.

“Visus nuoširdžiai sveikinu apaštalo Pauliaus žodžiais: ‘Malonė ir ramybė nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus’. Noriu ir pop. Pranciškaus žodžiais pasveikinti: laba diena, gerieji žmonės… (Dievas nuo apaštalų laikų iki šiol... rūpinasi savo žmonėmis. Ir atleidžia klystantiems. Klystame visi. Šiais Gailestingumo Jubiliejiniais metais ...mums primena, kad Dievas niekada nepavargsta atleisti.)

Interpretuojant pop. Pranciškaus išrinkimo metu pasakytus žodžius, norisi pasakyti: “Taip ir manęs turėjo ieškoti toli. Net Nidoje… Panevėžio vyskupijoje turime drauge pratęsti tikėjimo kelionę. (Kuomet yra daug neramybės ir baimės… mokytis galima iš Jėzaus...) Mortos ir Marijos namuose... Morta rūpinosi, kaip svetingiau priimti svečią. Jėzus atkreipia dėmesį: “Marija išsirinko geriausią dalį, kuri nebus iš jos atimta”... (Kitoje vietoje, kai buvo renkami diakonai, primenama: ‘atsidėsime maldai ir Žodžio tarnystei”.) Taigi, pirmoji vieta priklauso Dievui. ... Žmogus privalo ne tik dirbti, rūpintis savo buitimi ir profesine veikla, bet visų pirma, jam reikia Dievo, reikia meilės ir tiesos. Be meilės – darbai nublanksta ir netenka prasmės. Ilgainiui visa veikla tampa tik netvarkingu ir bevaisiu aktyvizmu. Ir kas gi kitas gali mus apdovanoti meile ir tiesa, jei ne Jėzus. Mokykimės vieni kitiems padėti, bendradarbiauti, neužmiršdami ir tos geriausios dalies, kurią mums primena evangelija,- sakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.

Šv. Ambraziejus ragina: ‘stenkimės turėti tai, ko iš mūsų negali niekas atimti’… Vyskupija švenčia garbingą vyskupijos Jubiliejų. Čia pasitaikė visko. Ir skausmo, ir pasiekimų, ir netekčių, ir įnirtingo darbo. Noriu tarti ačiū visiems, dirbusiems vyskupijoje: vysk. K.Paltarokui, J.Steponavičiui, R.Krikščiūnui, J.Preikšui, J.Kauneckui, L.Virbalui sj, kurie skelbė evangeliją. Kviečiu ir jus visus eiti drauge ir skelbti Gerąją Naujieną. Šią mūsų misiją pavedu Karmelio kalno Marijai ir šv. Kazimierui, vyskupijos globėjui-kvietė pamokslininkas.

Ingresą transliavo LTV ir Marijos radijas. Šv. Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus Baltijos šalims Pedro Lopez Quintana: „Per mane popiežius reiškia savo artumą, maldą ir pastiprinimą. Žinau, kad jūs priėmėte šį paskyrimą su rūpesčiu… Vesti Dievo tautą taip pat reiškia mokyti ir saugoti ją. Visų pirma, pasitikėk savo bendradarbiais kunigais. Svarbiausia vyskupo tarnystėje-neužmiršti maldos gyvenimo ir maldos už Dievo tautą. Visada pasitikėk savo tauta…“

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkiv. G. Grušas sakė: „Brangusis vyskupe Linai, esi vienas iš jauniausių vyskupų ordinarų pasaulyje… Kai apaštalas Paulius paskyrė jaunus vyskupus, jis ragino kunigus nežvelgti į jauną amžių… Dievas nežiūri išorės, bet žvelgia į žmogaus širdį. Meldžiamės, kad Dievas gausiai apdovanotų tave Šventosios Dvasios dovanomis, ypač išminties dovana, ir duotų tėvišką ganytojo širdį… Teks apginti ir savo tikinčiųjų teises.“

Kun. S.Maksvytis vyskupijos kunigų vardu kalbėjo: Leiskite jus pasveikinti, tapus nauju vedliu. Per tris metus-trečias vyskupas… Nepažadame, kad su mumis bus lengva… Norėsime matyti Jus kaip Ganytoją, kaip Tėvą, mus mylintį ir suprantantį. Norime matyti jus-būti visų priekyje. Būsime jūsų avys, su kvapu. Vienos malonesniu, kitos ne taip. Bet-tai Jūsų avys, kurios ieško jūsų ganytojo žvilgsnio, palaikymo, kvapo. Išminties ir kantrybės, kad galėtume kartu darbuotis Panevėžio vyskupijos labui.

Ortodoksų Bažnyčios atstovas, sveikindamas ganytoją, sakė: Leiskite man Ortodoksų Bažnyčios vardu pasveikinti jus. Leiskite padėkoti jums ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai už gražią  bendrystę tarp mūsų Bažnyčių. Tarp mūsų, iš tiesų, yra Kristus. Ir tas Kristus mus jungia. Norime jums įteikti šventųjų Vilniaus kankinių ikoną ir tikimės, kad per jų užtarimą gausite daug Dievo malonių ir stiprybės.

Lietuvos respublikos Ministro pirmininko A. Butkevičiaus sveikinimą perskaitė diplomatas A.Vinkus: Šią neeilinę dieną nuoširdžiai sveikinu jus. Vyskupijos Ganytoju jūs tampate Gailestingumo Jubiliejiniais metais. Per jūsų gyvenimą ir kilnią misiją Gailestingumas tepasieks daugelį Aukštaitijos krašto žmonių. Palinkėti noriu šv. Pranciškaus žodžiais: Tepadaro jus savosios ramybės pasiuntiniu.

Panevėžio vyskupas pabaigos žodyje padėkojo visiems ingreso dalyviams: ‘dėkoju kard. A.J.Bačkiui-už pašventinimą vyskupu prieš keturis metus; Apaštaliniam nuncijui-už maldą ir šv. Tėvo sveikinimo žodžius, arkiv. L.Virbalui ir arkiv. G.Grušui, kt. vyskupams, vysk. J. Preikšui-už sutvirtinimo sakramentą, visiems kunigams ir vienuoliams bei vienuolėms, ypač provincijolui br. Algiui Malakauskui, Generalinės kurijos pranciškonų atstovui t. Jonui Puodžiūnui, Šiaurės Italijos provincijos buvusiam provincijolui Roberto Ferrari, seseriškų bažnyčių atstovams, Ministro Pirmininko patarėjui, Panevėžio miesto ir rajono merams bei visų savivaldybių merams. Dėkoju visiems, paruošusiems šventę ir dalyvavusiems šventėje. Ypač dėkoju nacionalinei televizijai ir Marijos radijui. Dėkoju tiems, kurie meldėsi, meldžiasi ir melsis už mano tarnystę. Ačiū.

Po šv. Mišių Panevėžio K.Paltaroko gimnazijoje vyko agapė. Jos metu savo Ganytoją sveikino įvairių maldos grupių ir bendruomenių atstovai.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys iš Panevėžio

 
All the contents on this site are copyrighted ©.