2016-07-14 13:06:00

Marijampolėje vyksta pal. Jurgio Matulaičio atlaidai


Marijampolėje švenčiamas sekmadienį pradėtas kasmetinis palaimintojo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo aštuondienis – atlaidai. Pirmąją atlaidų dieną tikintieji dėkojo Dievui už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldė jo paskelbimo šventuoju.

Antrąją dieną, pirmadienį, liepos 11-ąją, buvo švenčiama Kariuomenės ir visuomenės gėriui tarnaujančiųjų diena. Šventąsias Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Prieš tai katechezei vadovavęs karo kapelionas kun. Arnoldas Valkauskas gyvai, įtikinamai kalbėjo apie kiekvieno kataliko kasdienes pareigas, kurias, atrodo, žinome, bet dažnai pamirštame ir nesilaikome. Jis taip pat pateikė veiksmų seką, kaip turėtų atrodyti mūsų kasdieninė malda, nes labai dažnai mes tik prašome ir prašome, o turėtume: garbinti, šlovinti, dėkoti, atsiprašyti, tada prašyti ir po to vėl dėkoti. Malda padeda įveikti velnio veikimą. Labai svarbi žmogui ir bendrystė, nes vienišumas slegia. Labai svarbi yra Komunija. Turime suprasti, kas esame, - Dievo vaikai.

Liepos 12-ąją buvo švenčiama Socialinių darbuotojų ir savanorių diena. Mišias aukojo vyskupas Rimantas Norvila, o katechezę ir homiliją sakė kun. Nerijus Grigaliūnas, Vilniaus Ateitininkų dvasios tėvas. Žvelgdami į palaimintąjį Jurgį Matulaitį matome giedrą ramybę. Matome iš akių, išskaitome jo raštuose. Ramybę reikia suprasti daug giliau nei mes manome. Užsitikrinti gerą gyvenimą, atsitverti nuo žmonių nėra ramybė. Jėzus mus teikią tikrąją ramybę, o Palaimintasis kalba apie ėjimą Kristaus keliu atsižadant to kas nereikalinga. Ramybę galime patirti, kai stengiamės bet kokį blogį nugalėti gerumu.

Liepos 13-ąją Marijampolės atlaiduose buvo meldžiamasi už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus; liepos 14-ąją buvo švenčiama kunigų ir pašvęstųjų diena. Kiekvienos atlaidų dienos popietę maldininkai lanko Palaimintojo tėviškę Lūginės kaime ir ten esančioje koplyčioje kalba Gailestingumo vainikėlį.

Pagal marijampolesbazilika.lt
All the contents on this site are copyrighted ©.