2016-07-13 17:24:00

Mirė Sveikatos sielovados tarybos pirmininkas arkivysk. Zygmunt Zimowski


Liepos 13 ryte Lenkijoje užgeso arkivyskupo Zygmunt Zimowski gyvybė. Šis nedideliame pietų Lenkijos kaimelyje gimęs ganytojas nuo 2009 metų vadovavo Popiežiškajai sveikatos sielovados tarybai, popiežiaus Benedikto XVI paskyrimu. Arkivyskupas Zimowski buvo 67 metų amžiaus, jį pakirto kasos vėžys. Per savo gyvenimą jis nuveikė daug darbų skirtingose srityse. 1973 metais buvo įšventintas kunigu, gavo teologijos daktaro laipsnį, o 1983 metais pradėjo dirbti Tikėjimo mokymo kongregacijoje, Vatikane. Tuo gyvenimo laikotarpiu užsiėmė aktyvia akademine veikla, parašė dešimtis straipsnių, vyko dėstyti Katalikiškame universitete Liubline ir Kardinolo Stefano Wyszynskio universitete Varšuvoje, bendradarbiavo Katalikų Bažnyčios katekizmo lenkų kalba rengime, buvo kelių palaimintųjų ir šventųjų bylų postulatorius. Taip pat bendradarbiavo su Vatikano Radijo programa lenkų kalba.

Kitas Zygmunto Zimowskio gyvenimo laikotarpis prasidėjo 2002 metais, kai Jono Pauliaus II buvo paskirtas Radomo Lenkijoje vyskupu. Vyskupo šventimus jam suteikė tuometinis Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Josephas Ratzingeris, vėliau išrinktas apaštalo Petro įpėdiniu. Be tiesioginių pareigų vyskupijoje, ganytojas aktyviai dalyvavo Lenkijos katalikų vyskupų konferencijos veikloje: doktrinos, užsienyje gyvenančių lenkų sielovados, ekumenizmo srityse.

2009 metais vėl buvo pašauktas sugrįžti į Romą ir užimti Popiežiškosios sveikatos sielovados tarybos pirmininko pareigas ir jose liko iki mirties.

*

Užuojautos telegramą, adresuotą Tarybai, pasiuntė popiežius Pranciškus. Telegramoje paminima ganytojo liga, išgyventa su „tikėjimo dvasia ir krikščionišku liudijimu“, meldžiama, kad Viešpats jį priimtų savo švieson.

*

Popiežiškoji sveikatos sielovados taryba buvo įsteigta 1985 metais. Ji rūpinasi įvairiais dalykais: nuo sveikatos sektoriuje dirbančių ir pačių ligonių sielovados iki dalyvavimo medicinos konferencijose; kartais tiesiogiai prisideda prie jų organizavimo, pateikia katalikišką patirtį ir perspektyvą. Katalikų Bažnyčiai pasaulyje priklauso tūkstančiai įvairios paskirties medicinos institucijų. Ir taip pat gerai žinoma, kad medicinoje svarbios nėra vien naudojamos technologijos, bet ir pats požiūris į asmenį, į jo poreikių visumą. Daug dėmesio Popiežiškoji sveikatos sielovados taryba skyrė retoms ligoms, kuriomis sergantieji dažnai negauna tinkamos slaugos.

Taryba koordinuoja Pasaulinės ligonio dienos minėjimus. Ligonio diena minima vasario 11-ąją, per Lurdo Mergelės Marijos liturginę šventę. Būtina paminėti „Gerojo Samariečio“ fondą, kuris konkrečiai remia tiek projektus, tiek asmenis. Daug jo veiklos buvo skirta AIDS ligoniams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.