2016-07-07 11:06:00

DŽK atlaiduose buvo meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą


Liepos 5 d. Transporto ir kelių priežiūros darbuotojų diena

Liepos 5 dieną, Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, buvo meldžiamasi už kelininkus ir transporto sistemos žmones. Prieš pagrindines tos dienos Šv. Mišias didelis būrys kelininkų ir transportininkų rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centrą, kur vyko jiems skirta programa – koncertas. Su atvykusiaisiais koncerto metu keliavo kino ir teatro aktorė, rašytoja Nijolė Narmontaitė bei Telšių vaikų ir jaunimo studija SAVI (režisierė Laimutė Pocevičienė).

Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, Mažeikių dekanato, kadangi ši diena buvo skirta to dekanato tikinčiųjų piligrimystei, ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Mažeikių dekanato parapijų choras, vadovaujamas Viekšnių parapijos vargonininko Vitalijaus Lizdenio. Iškilmėse tą dieną dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Gedvilas, Valstybės įmonės „Telšių regiono keliai“ direktorius Romualdas Kačerauskas, LAKD Saugaus eismo skyriaus vedėjas Nemunas Abukauskas, LAKD Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus patarėjas Antanas Čereška, LR Seimo narys Jurgis Razma, Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, administracijos direktorius Albertas Krauleidis, šios savivaldybės tarybos narys Jonas Varkalys.

Sakydamas pamokslą svečias iš Vilniaus, vyskupas A. Poniškaitis kalbėjo apie kelio svarbą – tiek kasdienybėje, tiek ir einant išganymo keliu. Kelionė – žmogaus tikrovė, kurioje būtina išmokti save dovanoti kitiems – Dievui paaukoti savo gyvenimus ir krautis lobį danguje. Marija yra pavyzdys keliavimo su meilės misija, nes ji ėjo pas savo giminaitę Elzbietą pagelbėti jai. Marija tarė Dievui taip ir troško tarnauti – Dievui ir artimui. Toks modelis pats tikriausias kelias, vedantis į išganymą. Tačiau, anot vyskupo, yra tame kaulyje ir daug pagundų – viena iš jų visko ieškoti tik savo naudai ir užsnūsti alyvų sode, kai Viešpats tuo metu krauju prakaituoja. Tik atsiliepiantis į Dievo kvietimą keliauti kartu su juo, sugeba tiesti kelius ir tiltus, nes kitaip yra pagunda ir pavojus statyti vieni tarp kitų sienas. Kiekvienas žmogus turi išmokti eiti meilės keliu – jei liepia nueiti mylią, su kitu nueik dvi. Tokiu būdu kelionėje galima patirti, jog Dievas yra apstus gailestingumo, nes Jis nenustoja keliavęs kartu su mumis gyvenimo keliais. Ir tai mus guodžia bei teikia tikrojo gyvenimo džiaugsmo.

Po Šv. Mišių padėkos žodį vyskupams, kunigams, kelininkams ir transporto sistemos žmonėms tarė, atminimo dovanėles įteikė Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras A. Klišonis, o visų kelininkų vardu padėkos žodžius atlaidų organizatoriams išsakė  (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Gedvilas.

Visi atlaidų dalyviai po pamaldų Bazilikoje ėjo Kryžiaus keliu, lankė koplytėles, giedojo Kalnų giesmes, o po Kryžiaus kelio apmąstymo Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje buvo surengta agapė.

Liepos 6 diena: Maldų už Lietuvą ir pašauktuosius į dvasinį luomą diena

Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose liepos 6 dieną buvo meldžiamasi už Tėvynę Lietuvą ir kunigus, vienuolius, vienuoles bei naujus pašaukimus. Tą dieną į Šventovę rinkosi piligrimai iš Šilutė dekanato, o taip pat į pagrindines 12 val. Šv. Mišias sugūžėjo piligrimų grupės iš Šiaulių, Kauno, Alytaus, Elektrėnų, Tytuvėnų, Šiluvos, Kelmės, Gargždų ir kitų Lietuvos vietovių - parapijų. Sausakimšoje Bazilikoje Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ ir daugiau nei 70 kunigų iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišių metu giedojo Pagėgių Šventojo Kryžiaus parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Audriaus Buinausko.

Šv. Mišių pradžioje visus gausiai susirinkusius piligrimus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o pamokslą pasakė svečias vyskupas iš Kauno. Vyskupas K. Kėvalas komentavo tą dieną Šv. Mišių metu skaitytą Evangelijos pagal Joną ištrauką, pasakojančią kaip Kristus Kanos vestuvėse padarė pirmąjį stebuklą – padaugino vyno. Vyskupas kalbėjo, jog tai tarytum atspindi mūsų trikovę – dėkoti Dievui už Tėvynę Lietuvą ir jos laisvę ir taip būti džiaugsmingiems, taip pat dėkojant Dievui už pašauktuosius į kunigystę bei vienuolystę. Kristus yra nuolat su savo žmonėmis – ir skausmo, ir džiaugsmo valandomis. Kristaus kunigai taip pat pašaukti būti su žmonėmis, kaip Kristus įvairiose jų ganomųjų situacijose, juk visa tikrovė yra persmelkta Dievo malonės. Dvasininkai turi saugotis klerikalizmo – jie pašaukti dovanoti savo gyvenimus kitiems, kad tokiu būdu taptų laimingi patys ir tos laimės padėtų siekti kitiems. Marija yra mokytoja kaip tai reikia daryti, nes ji Kanos vestuvėse aiškiai nurodė pagrindą – darykite visa, ką tik Jis lieps. Klausant Viešpaties galima patirti jo gailestingumą ir tą patirtį turint dalintis ja su kitais.  Vyskupas pabrėžė, jog šiandienos visuomenę vargina atsiliepimo į kvietimą krizė, todėl tiek daug nevietines ir nusiminimo, o juk kai Dievas pradeda veikti ir žmogus lieka neabejingas tam  veikimui, žmogaus džiaugimui nėra galo. Būtent tokia dvasia gyventi visus pašauktuosius į dvasinį luomą ir kvietė pamokslininkas, baigdamas pasidalinimą savo įžvalgomis.

Po Šv. mišių, vadovaujant vyskupui K. Kėvalui buvo einamas Kryžiaus kelias, giedamos Kalnų giesmės, 3 stotyse sakomi pamokslai, o po visų pamaldų Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ dalei Telšių vyskupijos kunigų įteikė naujus pakyrimus įvairioms tarnystėms parapijose.

Po visko Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose kunigams, vienuolėms, vienuoliams, seminaristams buvo surengta agapė.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 
All the contents on this site are copyrighted ©.