2016-07-04 17:43:00

Didieji Žemaičių Kalvarijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, atlaidai. Jaunimo diena


Liepos 2 dieną, per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, atlaidus buvo meldžiamasi už jaunimą bei jaunas šeimas. Tos dienos pagrindinėms 12 val. Šv. Mišiom vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Tą dieną į Šventovę rinkosi piligrimai iš Palangos dekanato.

10 val. votyvos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė didelę jaunų piligrimų grupę į atlaidus atlydėjęs Palangos dekanato vicedekanas, Kretingos parapijos klebonas br. Antanas Blužas OFM. Šv. Mišių metu giedojo piligrimų ir pranciškoniškojo jaunimo choras, vadovaujamas Veronikos Šliosytės.

Vidudienio Šv. Mišiose koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Palangos dekanato dekanas kun. Marius Venskus, kiti dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Palangos ir Kretingos parapijų choras, vadovaujamas vargonininkų Aloyzo Žilio ir Edmundo Jucevičiaus.

Sakydamas pamokslą Vilkaviškio vyskupijos ganytojas kvietė visus piligrimus ir Marijos radijo klausytojus kreipti žvilgsnius į Bazilikos centriniame altoriuje esantį Dievo Motinos su Kūdikiu, stebuklingąjį Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą. Čia, anot vyskupo, piligrimai šimtmečius meldėsi ir šiandien atpažįsta Mariją kaip mylinčią Motiną. Kryžiaus Kelio ėjimas padeda apmąstyti Kristaus kančią, mirtį ir viso to prasmę, kas veda mus į prisikėlimo viltį. Vyskupas kvietė melsti už jaunimą ir šeimas, kad jos pajėgtų kurti viltingą bendrystės gyvenimą. Pamokslininkas taip pat ragino melstis už jaunimą, kad jie turėtų daugiau vilties, kad jei nesiblaškytų, o gyventų vertybėmis ir savo gyvenimais skleistų Dievo meilės šviesą.

Po Šv. Mišių, tradiciškai ir lankant koplytėles lauke ir meldžiantis Bazilikoje, buvo giedami Kalnai.

Po pietų į Žemaičių Kalvariją sugūžėjo keletas šimtų jaunuolių iš visos Telšių vyskupijos. Pirmiausia jaunimas rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą, kur vyko susitikimas ir jiems skirta dvasinio turinio konferencija. Jaunimas prieš vakaro 19 val. Šv. Mišias rinkosi į Baziliką, kur vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o jos metu ir atgailos pamaldos. Jaunimui skirtoms vakaro Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, jaunimo sielovada parapijose ir dekanatuose besirūpinantys kunigai. Šv. mišių metu geidojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos jaunimo choras „Dėl Tavęs“. Pamokslą, kurio metu drąsino jaunimą tikėjimui ir gyvenimui su Kristumi, pasakė neoprezbiteris Audrius Undraitis.

Po Šv. Mišių padėkos žodį visiems pasakė Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. V. Daujotis ir pakvietė visus pamaldų dalyvius į naktinę kelionę su žvakėmis giedant Kalnus, klausantis sakomų pamokslų ir taip išgyvent bendrystę maldoje ir apmąstant Kristaus Kančią ir jo meilę žmonijai. Jaunimas iš Kryžiaus kelio grįžo vidurnaktį ir palaiminti skirstėsi į savo namus, sustiprėję dvasia ir atgaivinę savo santykį su Dievu, kad galėtų liudyti Kristų pasauliui savo aplinkoje.

Antroji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena

Liepos 3 dieną, sekmadienį, maldininkai iš visos Lietuvos rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Šventovę švęsti antrosios Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dienos. Tą dieną buvo meldžiamasi už ligonius, Caritas darbuotojus, į Šventovę iš visos Lietuvos rinkosi bendruomenių atstovai. Tą dieną atstovavo Telšių dekanato parapijų kunigai bei tikintieji. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių dekanato dekanas prel. Juozas Šiurys, šio dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos votyvos choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Šv. Mišiose kartu su gausiu būriu tikinčiųjų meldėsi Lietuvos bendruomenių nariai, Caritas darbuotojai, o kartu su Lietuvos bendruomenėmis meldėsi ir Lietuvos kaimo bendruomenių asociacijos vadovė Goda Burokienė bei LR seimo nariai: Jurgis Razma, Rimantas Dagys, Donatas Jankauskas. Šv. Mišių pradžioje visus piligrimus pasveikino ir savo įžvalgomis pasidalino Telšių vyskupijos ganytojas, o pamokslą pasakė vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Kalbėdamas susirinkusiesiems Panevėžio vyskupijos ganytojas priminė, jog šiais Gailestingumo metais tikintieji turi ne tik kalbėti apie gailestingumą, bet ir veikti to gailestingumo šviesoje. Vyskupas kvietė konkrečiai daryti geru darbus – septynis sielai ir septynis kūnui. Kiekvienas krikščionis turi gyventi darydama gailestingumo darbus, konkrečiai įgyvendindamas meilės tikrovę. Pamokslininkas priminė, jog tikrieji artimui meilės darbai kyla iš glaudaus santykio su Dievu, iš maldos ir troškimo veikti kažką gero darant konkretiems žmonėms. To mokytis reiktų iš Dievo Motinos Marijos, kuri yra tarnavimo kitiems mokytoja. Marija rodo į Jėzų ir jo kryžiuje galima atrasti jėgų gyventi gailestingumo pilną gyvenimą.

Po Šv. Mišių buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, meldžiamasi už ligonius, Carito organizaciją ir Lietuvos bendruomenes. Lauke Kryžiaus kelio procesijai vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas L. Vodopjanovas OFM, po visų pamaldų pabaigos žodį tarė ir visiems tos dienos atlaidų dalyviams padėkojo Telšių vyskupijos ganytojas.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas     
All the contents on this site are copyrighted ©.