2016-06-29 15:03:00

Popiežiaus malda už teroristinės atakos Stambule aukas


Trečiadienio vidudienį popiežius Pranciškus vadovavo tradicinei vidudienio maldai, kreipėsi į šeimas, parapijines ir bažnytinių organizacijų bendruomenes, pavienius tikinčiuosius ir skaitlingas maldininkų grupes iš įvairių kraštų, ypatingai sveikino romiečius su Romos globėjų apaštalų šv. Petro ir Pauliaus švente, po „Viešpaties Angelo“ maldos ir palaiminimo dar kartą kreipėsi į piligrimus Šv. Petro aikštėje kviesdamas visus melstis už Turkijoje įvykdyto teroristinio užpuolimo aukas.

„Vakar vakarą (antradienį) Stambule buvo įvykdyta žiauri teroristinė ataka, kurioje žuvo ir buvo sužeista daug žmonių. Melskimės už aukas, už jų artimuosius ir už mielą turkų tautą. Viešpats  teatverčia smurtautojų širdis ir tepalaiko mūsų žingsnius taikos kelyje“, sakė Pranciškus ir pakvietė visus šv. Petro aikštėje esančius žmones, maldininkus ir turistus, pasimelsti tyloje. Po tylos minutės popiežius Pranciškus sukalbėjo maldą „Sveika, Marija!“ už Stambule žuvusiuosius ir nukentėjusius asmenis.

Švęsti apaštalus Petrą ir Paulių reiškia šlovinti Dievą už jų mokymą ir liudijimą, sakė Romos vyskupas, kreipdamasis į maldininkus. Ant šių dviejų apaštalų tikėjimo paremta Romos Bažnyčia, kuri visais laikais juos gerbė kaip savo globėjus. Tačiau visa visuotinė Bažnyčia į juos žvelgia su susižavėjimu kaip į dvi kolonas ir du žibintus, kurie šviečia ne tik Romos padangėje, bet visų tikinčiųjų širdyse, nuo Rytų iki Vakarų.

Pasakojime apie apaštalų misiją Evangelija pasakoja, kad Jėzus juos siuntė po du. Tam tikru būdu Petras ir Paulius irgi buvo pasiųsti iš Šventosios Žemės iki pat Romos, kad skelbtų Evangeliją. Petras ir Paulius labai skyrėsi vienas nuo kito. Petras – nuolankus žvejys, Paulius – tiesos mokytojas ir gynėjas. Tačiau jei mes, čia Romoje, pažįstame Jėzų, ir jei krikščioniškas tikėjimas yra gyva ir esminė šios teritorijos dvasinio paveldo ir kultūros dalis, tai yra dėka šių dviejų Artimųjų rytų sūnų apaštališkosios drąsos. Jie, iš meilės Kristui paliko savo Tėvynę ir nekreipdami dėmesio į ilgos kelionės sunkumus, pavojus ir nepasisekimus pasiekė Romą. Čia jie tapo Evangelijos skelbėjais ir liudytojais žmonėms ir čia jie užantspaudavo savo tikėjimo ir meilės misiją kankinyste.

Petras ir Paulius šiandien idealiai vėl sugrįžta į mūsų tarpą, eina šio miesto gatvėmis, beldžiasi į mūsų namų duris, o ypač į mūsų širdies duris. Jie nori dar kartą mums padovanoti Jėzų, jo gailestingąją meilę, jo paguodą, jo taiką. Mums to labai reikia! Priimkime jų žinią! Įvertinkime jų liudijimą! Petro tvirtas tikėjimas, Pauliaus kilni ir dosni širdis padės mums būti džiugiais krikščionimis, ištikimais Evangelijai ir atvirais susitikimui su visais, kvietė Romos vyskupas Pranciškus.

Šventasis Tėvas prisiminė, kad trečiadienio rytą aukodamas šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias Šv. Petro bazilikoje palaimino per pastaruosius metus paskirtų naujų arkivyskupų metropolitų palijus. Popiežius dar kartą pasveikino ganytojus ir juos piligrimystėje lydėjusius asmenis.

Popiežius po Vidudienio maldos taip pat paminėjo Liturginės iškilmės apeigose dalyvavusią ekumeninę delegaciją iš Konstantinopolio. Džiaugiuosi galįs priimti į Romą Ekumeninio patriarcho, brangaus brolio Baltramiejaus vardu atvykusią delegaciją. Taip pat jos dalyvavimas šv. Petro ir Pauliaus iškilmėje yra tarp mūsų Bažnyčių esančių broliškų ryšių ženklas. Melskimės, kad pastoviai stiprėtų šie bendrystės ir bendro liudijimo ryšiai, sakė Romos vyskupas Pranciškus.

Popiežius Vidudienio maldos įvadinę kalbą užbaigė pavesdamas Mergelei Marijai, Salus Populi Romani, visą pasaulį, o ypatingu būdu Romos miestą, linkėdamas, kad jis visuomet galėtų savo turtingame dvasinių ir moralinių vertybių lobyne atrasti savo socialinio gyvenimo ir misijos Italijoje, Europoje ir pasaulyje, pagrindą.

Po maldos popiežius pasveikino įvairias maldininkų grupes, įsakmiai paminėjo piligrimus iš Ispanijos, Ukrainos ir Kinijos, pasveikino tarptautinės konferencijos Romoje apie socialinės paskirties ir atsakingas investicijas dalyvius. Konferencijos tema „Gailestingumo metus paversti darbų vargšams metais“. Popiežius palinkėjo, kad privačios investicijos, kartu valstybinėmis, padėtų įveikti daugelio marginalizuojamų žmonių skurdą.  

Popiežius taip pat priminė, kad šv. apaštalų Petro ir Pauliaus šventės proga Romoje trečiadienio vakarą rengiamas fejerverkų spektaklis Piazza del Popolo ir kad šio renginio pelnas bus paskirtas krikščioniškai artimo meilės labdarai Šventojoje Žemėje ir Artimuosiuose rytuose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.