2016-06-22 14:43:00

Pranciškaus katechezė: „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“


Krikščionis neatmeta nei vieno, visus priima ir priglaudžia, - patikino Šventasis Tėvas trečiadienio bendrojoje audiencijoje, kurios metu pristatė jį lydėjusius ir šalia jo sėdėjusius dvylika jaunų pabėgėlių. Tai mūsų broliai, - sakė popiežius, tęsdamas katechezių ciklą apie Dievo gailestingumą. Popiežius Pranciškus komentavo Luko evangelijos pasakojimą apie raupsuotojo išgydymą primindamas, kad tai Jėzus, kuris mus moko nebijoti paliesti vargšą, atstumtąjį, nes Gailestingas Dievas yra juose.

Raupsuotasis kreipėsi į Jėzų maldaudamas: „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“ (Lk 5,12). Šis žmogus prašė, kad ne tik būtų išgydytas nuo kūno žaidų, bet apvalytas integraliai, kūnu ir siela. Raupsuotieji buvo laikomi vos ne Dievo prakeiksmu, turėjo visų šalintis, jiems buvo draudžiama melstis šventykloje. Jų likimas buvo liūdnas. Tačiau nepaisant viso to, minėtasis raupsuotasis nepasiduoda nei ligai, nei atmetimui. Kad pamatytų Jėzų, jis net ateina į miestą, nors tai buvo draudžiama, ir kai tik jį pamato, „parpuola ant žemės maldaudamas „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“ (Lk 5,12). Visa tai, ką daro ir sako šis tariamai nešvarus žmogus, yra jo tikėjimo išraiška. Jis išpažįsta Jėzaus galią ir yra tikras, kad gali jį išgydyti, nes viskas priklauso nuo jo valios. Šis tikėjimas jam leido pažeisti bet kokias normas, kad tik priartėtų prie Jėzaus. Raupsuotojo malda parodo, kad kai prisiartiname prie Jėzaus, nereikia ilgų kalbų; pakanka vos kelių žodžių, tačiau kupinų pasitikėjimo jo visagalybe ir gerumu. Pasiduoti Dievo valiai reiškia pasiduoti jo nesibaigiančiam gailestingumui, sakė popiežius.

Šventasis Tėvas audiencijos dalyviams papasakojo apie savo asmeninę maldą vakarais prieš atsigulant. Popiežius Pranciškus sakė, kad kas vakarą sukalba būtent raupsuotojo maldavimą „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“ ir penkis „Tėve mūsų“, po vieną už kiekvieną Jėzaus žaizdą, nes Jėzus mus padarė švarius savo žaizdomis. „Ir jūs galite šią maldą sukalbėti namuose, atminti Jėzaus žaizdas ir melsti „Tėve mūsų“ už kiekvieną jo žaizdą. O Jėzus visuomet išklauso. Užbaigęs katechezę popiežius pasiūlė audiencijos dalyviams su juo tris kartus sukalbėti šią maldą „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“

Jėzus buvo giliai sukrėstas raupsuotojo, jo pasigailėjo, ištiesė ranką, jį palietė ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Jėzaus gestas palydi jo žodžius ir dar labiau išryškina pamokymą. Mozės įstatymas draudė prisiartinti prie raupsuotųjų, o Jėzus, nesilaikydamas draudimo, ištiesia ranką ir net paliečia. Kaip dažnai ir mes sutinkame link mūsų ateinantį vargšą. Galim būti dosnūs, pasigailėti, tačiau paprastai vargšo nepaliečiam. Paaukojam pinigą ir tiek, bet prisivengiame prisiliesti; tik įmetam pinigą. Pamirštame, kad tai Kristaus kūnas. Jėzus mus moko nebijoti paliesti vargšą ir atstumtąjį, nes Dievas yra juose. Vargšo palietimas gali „nuplauti“ mūsų veidmainystę ir versti susirūpinti jo likimu. Paliesti vargšą! Šiandien mane lydi šie vaikinai, tęsė popiežius Pranciškus parodydamas į prie jo esančius jaunuolius. Daugelis apie juos mano, kad geriau jau jie būtų pasilikę savo žemėje, tačiau ten jie labai kentėjo. Tai mūsų pabėgėliai, tačiau daugelis nori, kad būtų atstumti. Prašau jūsų, tai mūsų broliai! Krikščionis neatmeta nei vieno, visus priima ir priglaudžia, sakė Pranciškus.

Pagydęs raupuotąjį Jėzus įsako su niekuo apie tai nekalbėti, tik nueiti, pasirodyti kunigui ir atiduoti auką už pagijimą. Jėzaus paliepimas reiškia tris dalykus, tęsė Pranciškus. Pirma: kad malonė, veikianti mumyse nesivaiko sensacijų, nekelia triukšmo, o gydo žaizdas ir veda šventumo keliu kantriai derindama mūsų širdį prie Jėzaus Širdies taip, kad jo mintys ir jausmai pavirstų savais; antra: leisdamas kunigui patikrinti ir paaukodamas atnašą už pagijimą, raupsuotasis sugrįžta į tikinčiųjų bendruomenę ir socialinį gyvenimą. Jo reintegravimas užbaigia gydymą. Kaip pats prašė, jis dabar „švarus“. Trečia: Prisistatydamas kunigui, jis jam paliudija apie Jėzų ir jo, kaip Mesijo, valdžią. Gailestingumo galia, kuria Jėzus pagydė raupsuotąjį, leido jo tikėjimui atsiverti misijai. Jis buvo atstumtas, o dabar yra vienas iš mūsų.

Nuoširdžiai prisiminkime savo asmeninius vargus. Kaip dažnai juos uždengiame „gerų manierų“ veidmainyste. Štai kodėl reikia vieniems priešais Dievą priklaupus maldauti „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“ Kalbėkite šią maldą kas vakarą, prieš atsiguldami, ragino popiežius, pakvietęs trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius ten pat kartu sukalbėti maldą: „Viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų!“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.