2016-06-19 13:53:00

Anjel Pána so Svätým Otcom: Kto je pre mňa Ježiš?


Vatikán 19. júna – „Kto je Ježiš pre ľudí našich čias? Kto je Ježiš pre každého z nás?“ S týmito dvoma otázkami, ktoré kedysi sám Ježiš položil svojim apoštolom, sa dnes obrátil Svätý Otec František na veriacich zhromaždených na Námestí sv. Petra na poludňajšiu modlitbu. Kresťanská odpoveď sa prejavuje v ochote niesť kríž, čiže dávať svoj život z lásky pre druhých, zdôraznil pápež František.

Na záver Svätý Otec pozval veriacich k modlitbe za Svätý a veľký koncil Pravoslávnej cirkvi, ktorý sa dnes začal na Kréte slávením Turíc podľa juliánskeho kalendára. Pripomenul tiež zajtrajší Svetový deň utečencov, vyhlásený zo strany OSN. Do pozornosti dal aj včera blahorečenú Máriu Celeste Crostarosovú, taliansku mystičku z 18. storočia, ktorá založila rád redemptoristiek.

Do Vatikánu dnes prišla aj veľká slovenská skupina putujúca po stopách Božieho služobníka dona Titusa Zemana, saleziána umučeného v komunistických žalároch, ktorého proces blahorečenia už postúpil z diecéznej úrovne do tzv. „rímskej fázy“. Pútnikov viedol vicepostulátor kauzy blahorečenia don Jozef Slivoň SDB.

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjeliový úryvok tejto nedele (Lk 9,18-24) nás opäť volá k tomu, aby sme sa takpovediac z tváre do tváre konfrontovali s Ježišom. V jednom z mála pokojných momentov, keď sa nachádza sám so svojimi učeníkmi, sa ich Ježiš pýta: «Za koho ma pokladajú zástupy?» (v. 18). A oni odpovedajú: «Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov» (v. 19). Takže ľudia mali rešpekt voči Ježišovi a považovali ho za veľkého proroka, no neboli si ešte vedomí jeho pravej totožnosti, toho, že je Mesiáš, Boží Syn poslaný Otcom pre spásu všetkých.

Ježiš sa vtedy obracia priamo na apoštolov – pretože toto ho najviac zaujíma – a pýta sa: «A vy ma za koho pokladáte?» Peter hneď odpovedá v mene všetkých: «Za Božieho Mesiáša [t. j. Krista]» (v. 20), čo znamená: Ty si Mesiáš, Posvätený Bohom, ním poslaný zachrániť jeho ľud podľa Zmluvy a prísľubu. Takto si Ježiš uvedomuje, že Dvanásti, a osobitne Peter, dostali od Otca dar viery; a preto im začína hovoriť otvorene – tak hovorí Evanjelium: „otvorene“ – o tom, čo ho očakáva v Jeruzaleme: «Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych» (v. 22).   

Tie isté otázky sa dnes nanovo predkladajú každému z nás: „Kto je Ježiš pre ľudí našich čias?“ Ale druhá je dôležitejšia: „Kto je Ježiš pre každého z nás?“ Pre mňa, pre teba, pre teba, pre teba... Kto je Ježiš pre každého nás? - Sme pozvaní stotožniť sa s Petrovou odpoveďou, aby sa stala našou vlastnou odpoveďou a vyznali sme s radosťou, že Ježiš je Boží Syn, Otcovo večné Slovo, ktoré sa stalo človekom na vykúpenie ľudstva, vylievajúc naň hojnosť Božieho milosrdenstva.

Svet viac než kedykoľvek potrebuje Krista, jeho spásu, jeho milosrdnú lásku. Mnohí ľudia registrujú prázdnotu okolo seba a v sebe – azda niekedy aj my –, iní žijú v nepokoji a neistote z dôvodu chúlostivých podmienok a konfliktov. Všetci potrebujeme priliehavé odpovede na naše otázky, na naše konkrétne otázky. V Kristovi, jedine v ňom, sa dá nájsť pravý pokoj a naplnenie každej ľudskej túžby. Ježiš pozná srdce človeka ako nikto iný. Preto ho môže uzdraviť, darujúc mu život a útechu.

Keď Ježiš ukončil svoj dialóg s apoštolmi, obracia sa ku všetkým so slovami: «Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma» (v. 23). Nejde o nejaký ozdobný kríž, o kríž ideologický, ale je to kríž života, je to kríž vlastných povinností, kríž obetovania sa pre druhých s láskou: pre rodičov, pre deti, pre rodinu, pre priateľov, aj pre nepriateľov; kríž ochoty byť solidárnymi s chudobnými, zasadenia sa za spravodlivosť a pokoj.

Keď sa ujímame tohto postoja, týchto krížov, vždy niečo strácame. Nikdy nesmieme zabudnúť, že «kto stratí svoj život [pre Krista], zachráni si ho» (v. 24). Je to strata pre zisk. A pamätajme na všetkých našich bratov, ktorí i dnes uskutočňujú tieto Ježišove slová, keď obetujú svoj čas, svoju prácu, svoju námahu a dokonca i svoj život, aby nezapreli svoju vieru v Krista.

Ježiš nám prostredníctvom Ducha Svätého dáva silu kráčať vpred na ceste viery a svedectva: konať to, v čo veríme; nie hovoriť jedno a konať druhé. A na tejto ceste je nám vždy nablízku a predchádza nás Panna Mária: dovoľme jej vziať nás za ruku, keď prechádzame temnými a náročnejšími chvíľami.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.