2016-06-17 16:39:00

Pranciškus pasauliečiams: Dievo naujovės yra stulbinančios, tačiau nenuvilia


Popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinės asamblėjos dalyvius, pasakė kalbą paminėdamas garbingą tarybos praeitį, padėkojo darbuotojams ir apibrėžė pagrindinius naujos dikasterijos, ateityje veiksiančios vietoj Popiežiškosios pasauliečių tarybos, uždavinius. Šventasis Tėvas, vykdydamas Romos kurijos reformą, vietoj dviejų dikasterijų, Popiežiškųjų tarybų pasauliečiams ir šeimai birželio 4 dieną įkūrė vieną naują dikasteriją, bendradarbiausiančią su Popiežiškąja Gyvybės akademija. Dikasterija pasauliečių, šeimos ir gyvybės klausimais pradės veikti rugsėjo 1 dieną. Todėl Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinė asamblėja laikytina paskutiniąją jos penkiasdešimtmetėje istorijoje.

Tarybą pasauliečių apaštalavimui ugdyti ir skatinti įsteigęs pal. popiežius Paulius VI pavadino vienu iš geriausių Vatikano II Susirinkimo vaisių. Taryba turėjo skatinti aktyvesnį tikinčių pasauliečių vaidmenį Bažnyčios evangelizavimo misijoje ne hierarchų galia, o todėl, kad pasauliečių apaštalavimas yra dalyvavimas Bažnyčios išganančioje misijoje, kurią Viešpats pavedė per Krikštą ir Sutvirtinimą. Krikštas yra durys, sakė popiežius audiencijos dalyviams. Į Bažnyčią įeiname per Krikštą, o ne per kunigystės ar vyskupystės šventimus. Visi mes įžengėm į Bažnyčią pro tas pačias Krikšto duris! Būtent Krikšto dėka kiekvienas tikintis pasaulietis yra Viešpaties mokinys misionierius, žemės druska, pasaulio šviesa ir raugas, kuris perkeičia tikrovę iš vidaus.

Popiežius Pranciškus su dėkingumu prisiminė dikasterijos nuopelnus remiant senus pasauliečių sąjūdžius ir palydint besikuriančius naujus pasaulietinius judėjimus, diegiant naujas pasauliečių apaštalavimo tarnystes, pripažįstant Bažnyčioje augantį moters vaidmenį ir tikrai nepaskutinėje vietoje, sakė popiežius, organizuojant šv. Jono Pauliaus II pradėtas Pasaulinio jaunimo dienas.

Popiežius nurodė Pasauliečių tarybos plenarinės asamblėjos dalyviams, kad naujos dikasterijos „vairas“ bus trys bažnyčios mokymo dokumentai: šv. Jono Pauliaus II apaštališkasis paraginimas „Christifideles laici“ ir du Pranciškaus paraginimai: „Evangelii gaudium“ ir posinodinis „Amoris laetitia“. Šv. popiežius Jonas Paulius II posinodiniame paraginime „Christifideles laici“ 1988 metais iš naujo pristatė pasauliečių pašaukimą ir misiją praėjus dvidešimčiai metų po Vatikano II susirikimo.

Šventasis Tėvas skyrė naujajai dikasterijai misiją pagal šūkį: „Išeinanti Bažnyčia – išeinantys pasauliečiai“. „Tad ir jūs, - sakė Pranciškus, - pakelkite akis ir pažvelkite „laukan“ į mūsų pasaulio skaitlingus „tolimuosius“, į vargstančias šeimas, laukiančias gailestingumo, į dar neištirtus apaštalavimo barus, į gerus ir dosnius pasauliečius, kurie noriai pasiryžtų Evangelijos tarnystei, skirtų savo jėgas, laiką, galimybes jei tik būtų pastoracijos darbuotojų ir bažnytinių institucijų įtraukiami, įvertinami ir palydimi.

Mums reikia gerai paruoštų, tvirto ir šviesaus tikėjimo pasauliečių, kurių gyvenimus palietė asmeninis ir gailestingas susitikimas su Jėzaus Kristaus meile. Mums reikia pasauliečių, drįstančių rizikuoti, nebijančių suklysti, žengiančių pirmyn! Pasauliečių su ateities vizija, neužsidariusių gyvenimo menkniekiuose. Esu sakęs jaunimui: mums reikia patyrusių pasauliečių, drįstančių svajoti, galinčių padovanoti naujų apaštališkųjų vizijų jėgą.

Būkite atviri Dievo naujovėms, kurios yra stulbinančios ir viršija lūkesčius, tačiau niekuomet nenuvilia, taip kaip Marija, mūsų motina ir tikėjimo mokytoja“, pasakė popiežius Pranciškus Popiežiškosios pasauliečių tarybos plenarinės asamblėjos dalyviams. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.