2016-06-08 12:31:00

Popiežius: Vestuvės Kanoje – Naujosios Sandoros pradžia


Trečiadienio rytą bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems Šventųjų gailestingumo metų piligrimams popiežius Pranciškus kalbėjo apie pirmąjį Jėzaus stebuklą – vandens pavertimą vynu per vestuves Galilėjos Kanoje. Pirmiausia popiežius pasveikino audiencijoje dalyvaujančias sutuoktinių poras, mininčias santuokos penkiasdešimtąsias metines.

Pradėdamas katechezę, Pranciškus atkreipė dėmesį, kad evangelistas Jonas Jėzaus stebuklus vadina „ženklais“, nes Jėzus juos darė ne tam, kad sužadintų nuostabą, bet kad apreikštų Tėvo meilę. Pirmą tokį ženklą, apie kurį kalba evangelistas Jonas, Jėzus davė dalyvaudamas verstuvių puotoje Galilėjos Kanoje.

„Kanos vestuvių metu pradėdamas savo viešąją veiklą, Jėzus save pristato kaip pranašų skelbtą Dievo tautos sužadėtinį ir mums apreiškia koks stiprus ryšys mus jungia su juo – tai naujoji Meilės sandora.  Kas gi yra mūsų tikėjimo pagrindas? Gailestingumas, kuris susijungia Jėzų su mumis. Krikščioniškasis gyvenimas, - sakė Pranciškus, - tai atsakas į šią meilę. Tai tarsi dviejų įsimylėjusių žmonių istorija. Dievas ir žmogus susitinka, vienas kito ieško, suranda, vienas kitu džiaugiasi ir myli. Jiedu yra kaip Giesmių giesmės mylimasis ir mylimoji. Vis kita yra tik šio ryšio pasekmė. Bažnyčia yra Jėzaus šeima, kurią jis pripildo savo meilės. Bažnyčia šią meilę saugo ir nori ja dalintis su kitais“.

Pasak popiežiaus, Dievo sandoros su savo tauta kontekste reikia suprasti ir Marijos žodžius: „Jie neturi vyno“. Kaipgi galima švęsti vestuves, jei trūksta vyno, kuris, kaip skelbė pranašai, yra būtinas Mesijo puotos elementas. Vanduo reikalingas gyvybei palaikyti, o vynas reiškia gausą ir džiaugsmą. „Paversdamas vynu vandenį supiltą į ritualinių žydų apsiplovimų indus, Jėzus duoda dar vieną iškalbų ženklą – nuo Mozės įstatymo pereinama prie Evangelijos. Kitoje vietoje šv. Jonas sako: „Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų“ (Jn 1,17).“

Visą pasakojimą apie vestuvių metu padarytą stebuklą vainikuoja Marijos žodžiai: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. Tai, beje, ir paskutiniai Evangelijoje minimi Marijos žodžiai, kurie tuo pačiu yra tarsi mums duotas jos priesakas. Šie žodžiai primena tikėjimo išpažinimo formulę, kurią Izraelio tauta ištarė sudarydama sandorą prie Sinajaus kalno: „Visa, ką tik Viešpats kalbėjo, darysime“ (Iš 19,8). „Šiose vestuvėse iš tiesų sudaroma Naujoji Sandora, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - ir Viešpaties tarnams, tai yra visai Bažnyčiai, suteikiama nauja misija: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.  Tarnauti Viešpačiui – reiškia klausyti jo žodžio ir jį vykdyti. Tai paprastas, bet esmiškai svarbus Jėzaus Motinos patarimas ir kiekvieno krikščionio gyvenimo programa.“

„Pasakojimas apie vestuves Kanoje – tai kur kas daugiau negu pasakojimas apie pirmąjį Jėzaus stebuklą. Tai tarsi brangenybių dėžutė, kurioje Jėzus saugo savo asmens paslaptį ir savo atėjimo tikslą: lauktasis Sužadėtinis pradeda švęsti vestuves, kurių viršūnė bus Velykų slėpinys. Šiose vestuvėse Jėzus savo mokinius susieja su savimi nauja ir galutine Sandora. Kanoje mokiniai tampa Jėzaus šeima ir gimsta Bažnyčios tikėjimas. Į šias vestuves visi esame kviečiami, nes naujas vynas niekada nesibaigs!“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.