2016-06-08 14:31:00

Audiencja ogólna: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie


Miłosierdzie Boga wyraża się w nowym przymierzu, które Jezus zawarł ze swymi uczniami. Wypełnia się ono definitywnie w wydarzeniach paschalnych, ale jego początkiem jest wesele w Kanie Galilejskiej – mówił Franciszek na audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie jubileuszowej Papież podjął rozważanie nad pierwszym cudem Jezusa, czyli przemianą wody w wino. Jan Ewangelista nazywa to wydarzenie znakiem. Jezusowi nie chodzi bowiem o wzbudzenie podziwu, lecz o objawienie miłości Ojca. Słowa, które pojawiają się w opisie tego cudu, rzucają światło na całą tajemnicę Chrystusa i otwierają serca uczniów na wiarę.

„Na wstępie pojawia się wyrażenie «Jezus i Jego uczniowie» (w. 2). Jezus tych, których powołał, aby poszli za Nim, związał ze sobą we wspólnocie i teraz wszyscy, jak jedna rodzina, zaproszeni zostali na wesele. Rozpoczynając swoją działalność publiczną na godach w Kanie, Jezus objawia się jako zapowiedziany przez proroków Oblubieniec ludu Bożego i odsłania nam głębię relacji, która nas z Nim łączy: jest to nowe przymierze miłości. Co jest podstawą naszej wiary? Akt miłosierdzia, którym Jezus związał nas ze sobą. A życie chrześcijańskie jest odpowiedzią na tę miłość, jest to jak historia dwojga zakochanych. Bóg i człowiek spotykają się, poszukują siebie i odnajdują, cieszą się sobą i miłują: tak właśnie, jak oblubieniec i oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Cała reszta to konsekwencja tej relacji. Kościół jest rodziną Jezusa, w której rozlewa się Jego miłość; to tej miłości Kościół strzeże i pragnie dać ją wszystkim” – powiedział Papież.

Franciszek podkreślił, że również w kontekście Przymierza należy odczytywać słowa, które Maryja skierowała do Jezusa: „Nie mają już wina”.

„Jak można wyprawić wesele i świętować, jeśli brakuje tego, co prorocy wskazywali jako typowy element uczty mesjańskiej (por. Am 9,13-14; Jl 2,24; Iz 25,6)? Woda jest niezbędna do życia, ale wino wyraża obfitość uczty i radość świętowania. A na tym przyjęciu weselnym brakuje wina. Nowożeńcom jest wstyd. Wyobraźcie sobie wesele, na którym na koniec podaje się herbatę. Co za wstyd. Wino jest niezbędne, by świętować. Przemieniając w wino wodę ze stągwi używaną «do żydowskich oczyszczeń» (w. 6) Jezus dokonał wymownego znaku: przemienił Prawo Mojżeszowe w Ewangelię niosącą radość. Jak mówi w innym miejscu tenże św. Jan: «Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa» (1,17)” – powiedział Papież.

Franciszek zauważył, że w opisie cudu w Kanie Galilejskiej św. Jan przytoczył ostatnie słowa Maryi, które odnotowują Ewangelie: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Słowa te można zatem traktować jako swoisty testament.

„Również dziś Maryja mówi do każdego z nas: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (w. 5). Jest to piękna spuścizna, którą nam zostawiła. Jest to wyrażenie, które przypomina formułę wiary używaną przez lud Izraela na Synaju w odpowiedzi na obietnice przymierza: «Uczynimy wszystko, co Pan nakazał» (Wj 19,8). I rzeczywiście w Kanie słudzy byli posłuszni. (...) Na tym weselu naprawdę zostało zawarte nowe przymierze, a sługom Pana, czyli całemu Kościołowi powierzona została nowa misja: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!»” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.