2016-05-12 17:22:00

Ar moterys bus šventinamos diakonėmis?


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį susitiko ir gana ilgai bendravo su seserimis vienuolėmis, priklausančiomis Tarptautinei generalinių vyresniųjų sąjungai. Šventasis Tėvas neturėjo iš anksto paruoštos kalbos, su seserimis bendravo spontaniškai, atsakė į jų klausimus, kurių dauguma lietė didesnės atsakomybė suteikimą moterims Bažnyčios gyvenime.

Popiežius sutinka, kad tose Bažnyčios valdymo srityse, kurios tiesiogiai nesusijusios su kunigyste ir kur pareigų vykdymui nebūtinas šventimų sakramentas, vadovų pareigos gali būti patikėtos pasauliečiams, taip pat ir moterims. Pasak Pranciškaus, šia linkme einama. Popiežius paminėjo konkrečių atvejų, kur jau ir dabar moterys eina aukštas pareigas Romos Kurijoje.

Klausiamas ar moterys negalėtų būti šventinamos diakonėmis, ar jos negalėtų būti įjungtos į nuolatinio diakonato tarnystę, popiežius sutiko, kad iš tiesų šį klausimą galima atidžiau apsvarstyti. Žinome apie pirmaisiais amžiais buvusias diakones, jas mini ir Chalkedono susirinkimas, tačiau nelabai aišku kokia iš tiesų tai buvo tarnystė, neaišku ar tikrai būdavo teikiami šventimai. Popiežius pažadėjo paklausti Tikėjimo mokymo kongregacijos nuomonės apie tas istorines moterų diakonystės formas. „Manau, sakė popiežius, kad moterų diakonato klausimu būtų naudinga įkurti komisiją, kuri gerai išsiaiškintų kaip iš tiesų buvo pirmaisiais amžiais“.

Seserys vienuolės klausė kodėl moterys negali sakyti homilijų per Mišias? Čia, pasak Pranciškaus, reikia aiškiai matyti skirtumą tarp Žodžio liturgijos ar kitokių maldingų susibūrimų, kur nėra jokių kliūčių, kad moterys aiškintų Dievo Žodį, ir Eucharistijos aukos, kurią pats Kristus aukoja šventimus gavusio kunigo asmenyje. Mišių auka yra vientisas liturginis veiksmas, kuriam vadovauja kunigas. Tad Mišių homilijų moterys nesako. Popiežiaus pridūrė, kad Bažnyčioje reikia saugotis dviejų pagundų – feminizmo, nes visų žmonių kilnumo Bažnyčioje pagrindas yra ne lytis, bet Krikšto sakramentas, bei klerikalizmo, tai yra su šventimais nesusijusių tam tikrų vadovavimo funkcijų  perdavimo kunigams. Kartais, pasak popiežiaus, dėl tokio bendruomenės gyvenimo klerikalizavimo atsakingi patys pasauliečiai, nes jiems galbūt patogiau nesiimti atsakomybės.

Pokalbyje su moterų vienuolinių kongregacijų vadovėmis popiežius Pranciškus palietė ir motinystės tarnystę. Ją seserys vienuolės vyko tarnaudamos žmonėms, kuriems reikia pagalbos ir gerumo. Reikia tarpusavy derinti aktyvių tarnystę ir maldos gyvenimą, ištikimai laikantis kiekvienos vienuolijos charizmos. Seserys neturi tapti tik visuomenės aktyvistėmis. Tačiau ir dvasingumas nereiškia, kad seserys turi būti kaip „mumijos“. Pranciškus taip pat įspėjo prieš iškreiptą tarnystės sampratą – seserys tarnauja Dievui ir žmonėms, jos neturi būti klebonų tarnaitės.

Seserys popiežiui skundėsi kai kurių Kanonų teisės kodekso normų nelankstumu. Atsakydamas, Pranciškus sutiko, kad įmanomos kodekso normų pataisos, tik svarbu, kad jos būtų daromos labai atidžiai viską apsvarsčius.

Taip pat ir susitikimo su seserimis vienuolėmis proga, popiežius dar kartą pasmerkė parapijose dažną mokesčio ėmimo už sakramentus praktiką. „Neužmirškime, kad velnias ateina „per kišenes“, per vyskupo, per kongregacijos kišenes“, sakė Pranciškus ir paminėjo pora atvejų, su kuriais buvo susidūręs savo sielovadinio darbo metu Argentinoje. Migrantai apsigyvenę Argentinoje nori tuoktis ir jiems reikia pristatyti savo gimtosios parapijos išduotą krikšto liudijimą. Paaiškėja, kad už tokio liudijimo išdavimą reikalaujama net 100 dolerių. Arba jauni žmonės nori tuoktis kitoje parapijoje ir reikia gauti pažymą iš savo gimtosios parapijos, tačiau už pažymą reikalaujama didelės pinigų sumos. „Jei kas nors šito reikalauja, - sakė Pranciškus, - jūs apie tai viešai praneškite. Dievas išganymą mums dovanoja už dyką. Išganymas negali būti apmokestintas. Sakramentai negali būti apmokestinti“.

Galiausiai popiežius seserims priminė ir poilsio svarbą; ragino jas rūpintis senyvo amžiaus sulaukusiomis seserimis. „Jos yra vienuolijų atmintis. Branginkite jų patirtį ir išmintį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.