2016-05-03 14:04:00

Gegužės 4 – palaimintojo Mykolo Giedraičio diena


Videniškių ir Giedraičių parapijos jau daugelį metų gegužės 4-ąja mini garsųjį savo kraštietį palaimintąjį Mykolą Giedraitį, mirusį Krokuvoje 1585 metais ir ten palaidotą šv. Morkaus bažnyčioje. Simboliška, kad pamaldumas į palaimintąjį Mykolą Giedraitį Lietuvoje nauju būdu atsiskleidė gūdžiais sovietiniais religijos laisvės slopinimo laikais. 1985 metais gegužės 2 dieną Giedraičių bažnyčioje prie pal. Mykolo Giedraičio altoriaus surengtas iškilmingas palaimintojo mirties 500 metų jubiliejus.

Pogrindinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika Nr. 67 pranešime iš Giedraičių nurodė, kad minėjimas buvo (sovietinės valdžios) kiek įmanoma prislopintas: oficialiai švęsti jubiliejų buvo nepageidauta, tačiau į vainikais ir gėlėmis išpuoštą bažnyčią atėjo maldininkai, meldė palaimintąjį užtarti Lietuvą ir jos Bažnyčią, didelis būrys jaunimo iš įvairių miestų ir miestelių suklaupė prie bažnyčios durų ir melsdamiesi keliais ėjo iki palaimintojo Mykolo Giedraičio altoriaus, ant jo sudėjo gėles, sukalbėjo maldą į Mykolą Giedraitį, giedojo giesmes, kunigai sakė pamokslus, tikintieji platino palaimintojo paveiksliukus.

Reikšmingos maldoje išsakytos intencijos, kreipiantis į palaimintąjį Mykolą Giedraitį kaip į brolį, mokslo vyrą, ligonių gydytoją ir ateities pranašą, kad išprašytų tvirto ir veiklaus tikėjimo malonę, išmokytų pamilti nuolankumą, tikrosios išminties ieškoti Dieve, išgydytų paliegusias, netyrumo, girtavimo, neištikimybės ir kitokių ydų varginamas sielas, pažvelgtų į savo gimtąją kraštą ir išmelstų Lietuvai šviesią ir tikrai krikščionišką ateitį. Vienoje intencijoje įsakmiai prašyta, kad palaimintasis išprašytų Lietuvai daugiau šventųjų.

Šventųjų ir šventumo garsui Lietuvoje skirta interneto svetainė angelorum.lt nurodo, kad palaimintojo kulto pėdsakų galima užtikti Vilniuje, Tverečiuje, Medininkuose, Salake ir Panemunyje, pristato palaimintojo gyvenimo ir šventumo biografiją, litaniją ir maldą. Molėtų krašto muziejaus iniciatyva Videniškių Baltųjų Augustinų vienuolyne buvo įsteigtas sakralinių amatų centras su kunigaikščių Giedraičių giminę menančia ekspozicija. Be to Videniškių bažnyčioje religinėje, o pačiame miestelyje kultūrinėje plotmėje kiekvieno mėnesio 4 d. pažymimas pal. Mykolo Giedraičio atminimas.

Liaudies pamaldumas ir istoriniai šaltiniai į Mykolą Giedraitį kreipiasi kaip į palaimintąjį, nors jo beatifikacijos byla nebuvo užbaigta. Tiesa, šv. Jonas Paulius II, 1993 metais skelbdamas Faustiną Kowalską ir kitus Dievo tarnus palaimintaisiais beatifikacijos Mišių homilijoje prisiminė Mykolą Giedraitį pavadindamas jį palaimintuoju, tačiau beatifikacijos bylą, kaip istorinę, prireikė atgaivinti. Tai padarė Krokuvos arkivyskupija, prašant Giedraičių giminės atstovams visuose pasaulio kraštuose ir šv. Morkaus parapijai Krokuvoje. Šventųjų skelbimo kongregacija 2001 metų liepos 27 dieną leido Krokuvos arkivyskupijai pradėti proceso diecezinę fazę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.