2016-05-02 15:46:00

Mercedarų ordinui aštuoni šimtai metų


Popiežius Pranciškus pasveikino Mercedarų ordiną įkūrimo aštuoni šimtųjų metinių proga ir priėmė audiencijoje ordino vadovybės narius, susirinkusius Romoje į jubiliejinę generalinę kapitulą. Sveikinimo kalboje Šventasis Tėvas prisiminė jubiliejinei kapitulai parinktą temą: „Atmintis ir pranašystė laisvės periferijose“.

Atmintis leidžia prisiminti kokius didžius darbus Ordinas atliko per praėjusius aštuonis šimtmečius. Tačiau pasak popiežiaus, atmintis negali būti vien tiktai „praeities paroda“, o privalo būti sąmoningu veiksmu, leidžiančiu įvertinti pasisekimus nepamirštant žmogiškojo ribotumo ir priimti žmonijos keliamus iššūkius. Ordinas tikrojo gyvenimo turi siekti nuolatinėmis pastangomis prisitaikyti ir atsinaujinti, kad galėtų dosniai atsiliepti į tikrus pasaulio ir Bažnyčios poreikius, išlikdamas ištikimas jam pavestam nenykstančiam paveldui.

Popiežius Pranciškus tęsė: „Mūsų kaip vienuolinė tapatybė yra kartu malonė ir didelė atsakomybė, sudėta į molinius indus, todėl pasitikime ne savo jėgomis, o visuomet kliaujamės Dievo gailestingumu. Mus palaikančios kolonos yra budėjimas, ištvermė maldoje ir vidinio gyvenimo ugdymas. Tik šioje dvasioje galima kalbėti apie pranašystę, o pranašas yra pasiuntinys, Šventosios Dvasios apdovanotas malone tarnauti šventajai Dievo tautai.

Pranašas moka eiti į paribius, neapsunkina savęs bagažais. Šventoji Dvasia tai silpnas vėjas, tačiau stumia žengti pirmyn. Atminimas to, kas paskatino Ordino tėvus veikti ir kur juos nukreipė įpareigoja sekti jų pėdomis. Jie vargšams, marginalizuotiems, visuomenės atstumtiems virto artimais įkaitais, kad juos paguostų, su jais kentėtų. Sekti Ordino tėvų pavyzdžiu reiškia suvokti, kad vargšų išpirkimas iš juos įkalinančio vargo reikalauja tapti mažais, galinčiais paskelbti Viešpaties malonės metus visiems, kuriems esame siunčiami: persekiojamiems ir kalinamiems dėl tikėjimo, naujų vergystės formų aukoms, besimokančiam jaunimui, laukiantiems gailestingumo darbų, Bažnyčios mums pavestiems parapijų ir misijų tikintiesiems. (Vatikano radijas) 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.