2016-04-24 15:31:00

Popiežius prisiminė Sirijoje pagrobtus vyskupus ir kunigus


Popiežius Paauglių jubiliejaus Mišių pabaigoje vadovavo Vidudienio maldai ir dar kartą kreipėsi į susirinkusiuosius kalboje paminėdamas tris temas. Padėkojęs mergaitėms ir berniukams už dalyvavimą Gailestingumo jubiliejaus renginyje, ne tik iš Italijos, bet ir kitų pasaulio kraštų, Šventasis Tėvas kvietė jaunimą entuziastingai ir džiaugsmingai liudyti tikėjimą, dalytis broliškumo dvasia; užtikrino, kad melsis už visus ir prašė, kad melstųsi už jį.

Popiežius drauge prisiminė Ispanijoje šeštadienį palaimintaisiais paskelbtus penkis kankinius, tarp kurių vienas kunigas ir keturi jo bendražygiai jaunuoliai, nužudyti dėl tikėjimo per Ispanijos pilietinį karą. Popiežius kvietė šlovinti Viešpatį už pal. kun. Valentín Palencia Marquina ir su juo žuvusius drąsius liudytojus, prašė, kad naujiesiems palaimintiesiems užtariant, Viešpats išvaduotų pasaulį iš bet kokios prievartos.

Pranciškus, be to, išsakė gilų susirūpinimą dėl Sirijoje jau senokai pagrobtų asmenų, paminėdamas tiek katalikų, tiek ortodoksų tikinčiuosius, visų pirma primindamas pagrobtus brolius vyskupus, kunigus ir vienuolius. Gailestingasis Dievas tepaliečia pagrobėjų širdis, tesuteikia malonę, kad šie broliai kuo greičiau būtų išlaisvinti ir galėtų sugrįžti į savo bendruomenes, sakė popiežius drauge pakvietęs už tai melstis, tačiau nepamirštant visų kitų pasaulyje pagrobtų asmenų. 

Popiežius pagrobtų asmenų vardų neminėjo, tačiau kaip tik šį mėnesį sukako treji metai nuo dviejų Sirijos ortodoksų metropolitų pagrobimo. Alepo sirų ortodoksų metropolitas Mar Gregorios Youhanna Ibrahim ir graikų ortodoksų metropolitas Boulos Yazigi buvo pagrobti Sirijos karo kontekste 2013 metų balandžio 22 dieną. Nuo tada nieko aiškaus nežinoma apie jų likimą.

Sekmadienį taip pat suėjo tūkstantis dienų nuo italų katalikų kunigo ir jėzuitų vienuolio t. Paolo Dall’Olio SJ pagrobimo. Popiežius Pranciškus jau ne kartą yra paprašęs melstis už t. Dall’Oglio išlaisvinimą.

Jėzuito, gyvenusio Sirijoje tris dešimtmečius, pėdsakai išnyko 2013 metų liepos 29 dieną Rakka mieste krašto šiaurėje. Apie jo likimą nieko konkretaus nežinoma, išskyrus tai, kad buvo pagrobtas islamistų, tačiau nuo pat pradžios įvairūs nesusiję šaltiniai pastoviai ir vieningai tvirtino, kad kunigas nėra žuvęs. Babilonijos katalikų chaldėjų patriarchas Sako prieš pusę metų pasakė vienoje tarptautinėje konferencijoje Romoje, jog t. Paolo Dall’Oglio, apie islamą nusimanantis, arabiškai kalbantis, didžiąją dalį pastangų krikščionių ir musulmonų dialogui, Artimųjų Rytų regiono susitaikymui paskyręs kunigas yra gyvas.

Savo dvasiniame testamente, parašytame tik keletą savaičių prieš sugrįžimą į Siriją, iš kurios buvo Asado režimo išvarytas, ir pagrobimą 2013 metais, t. Paolo Dall’Oglio be kita paminėjo, kodėl jis apsisprendė grįžti, nepaisant akivaizdaus pavojaus gyvybei: „Todėl, kad revoliucija vardan laisvės ir orumo buvo įklampinta į pilietinio karo purvyną. Dėl priežasčių, susijusių su gyvenimo įsipareigojimais, šis pilietinis karas yra ne tik grėsmė Rytų krikščionių gyvenimo aplinkybėms, bet yra pilietinis karas, kuris žeidžia mano sielą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.