2016-04-11 13:00:00

Pranciškus: Dievo Žodžiui uždaros širdys neleidžia Dievo tautai eiti pirmyn


Rašto aiškintojai teisia kitus naudodami Dievo Žodį prieš Dievo Žodį, uždaro širdis pranašystei; jiems nerūpi žmogus, jo gyvenimas, o vien schemos, sukurtos naudojant teisę ir žodžius, pasakė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje. Popiežius kalbėjo apie šv. kankinio Stepono liudijimą, apie kurį pasakoja pirmasis Mišių skaitinys. Rašto aiškintojai kaltina Steponą prasimanymais, nes nesugeba atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurių įkvėptas kalbėjo Steponas. Jų širdys apkurtusios Dievo tiesai; laikosi įstatymo tiesos. Tačiau labiau nei raštų, jie laikosi raidės ir nemokėdami pasiteisinti, griebiasi melagysčių, melagingų liudijimų ir mirties.

Jėzus jau buvo perspėjęs Rašto aiškintojus dėl tokio jų elgesio, nes jų protėviai žudė pranašus, o dabar jie stato pranašams paminklus. Rašto žinovų pasiteisinimas ne tiek veidmainiškas, kiek ciniškas: „Jei būtume gyvenę protėvių laikais, nebūtume to padarę“, sako jie. Tokiu būdu, anot Šventojo Tėvo, jie nusiplauna rankas ir laiko save nekaltais. Tačiau jų širdy uždaros Dievo Žodžiui, tiesai, Dievo pasiuntiniui, kurio skelbiama žinia leidžia Dievo tautai eiti pirmyn.

Skauda, kai skaitau trumpą Mato Evangelijos skyrelį apie Judą, kai jis, gailesčio pagautas, eina pas kunigus ir sako: Nusidėjau ir nori atiduoti, atiduoda sidabrinius. Jie atsako: Kas mums darbo, Tu žinokis! Jų širdys uždaros priešais šį vargšą atgailaujantį žmogų, kuris nebežino ką daryti. „Žinokis!“ Ir jis išėjo ir pasikorė. O ką daro anie, kai Judas išėjo pasiskarti? Kalbasi ir sako: „Vargšelis?“ Ne, jie to nesako, Jiems tuojau parūpo pinigai: Šie pinigai tai užmokestis už kraują. Jų negalima nešti į šventyklą, nes yra tokios ir anokios taisyklės. Taip kalba Rašto aiškintojai.

Istorijoje daug pasakojimų apie asmenis, nužudytus, nuteistus, nors buvo nekalti: nuteisti naudojant Dievo Žodį prieš Dievo Žodį, kaip antai per raganų medžiokles, prisiminkime šv. Joaną Arkietę ir daugelį kitų sudegintų gyvų, nuteistų vien todėl, kad anot Rašto aiškintojų, nesiderino su Dievo Žodžiu. Tai gyvas Jėzaus paveikslas, Jėzaus kuris būdamas ištikimas Žodžiui ir jį vykdydamas, buvo nukryžiuotas. Jėzus pasakė Emauso mokiniams: „O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys“. Prašykime Viešpatį, kad jis su tokiu pat švelnumu pažvelgtų į mūsų mažus ir didelius neišmanymus, mus paglostytų ir pasakytų mums: „O neišmanėli, kokia nerangi tavo širdis“ ir pradėtų mums aiškinti. (Vatikano radijas) 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.