2016-04-02 17:08:00

Dievo Gailestingumo Maldos vigilija su Pranciškumi


Šeštadienį Romoje Dievo Gailestingumo dvasingumo puoselėtojai iš viso pasaulio meldėsi su popiežiumi Pranciškumi Maldos vigilijoje Šv. Petro aikštėje. Maldos vigilijoje surengtas iškilmingas Dievo Gailestingumo vainikėlio šventimas. Prieš Vigilijos pradžią Dievo Gailestingumo dvasingumo puoselėtojai klausėsi liudijimų, meldėsi ir mąstė apie Dievo gailestingumą, kaip Bažnyčios turtą ir vilties šaltinį. Dalyvių šokiai, giesmės, kalbos ir maldos tęsėsi maždaug dvi valandas iki 18 valandos (Romos laiku), kai prasidėjo Maldos vigilija su popiežiumi Pranciškumi.

Iškilmingas Dievo Gailestingumo vainikėlio šventimas susidėjo iš penkių programos dalių. Vadovaujant popiežiui, pradžioje buvo sukalbėtos „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ ir „Tikiu Dievą Tėvą“ maldos taip, kaip paprastai kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Po to buvo skaitomi pranašo Izaijo knygos ir kelių šventųjų raštų skaitiniai, įskaitant Jono Pauliaus II (Dives in Misericordia, 15), Faustinos Kowalskos (163 iš dienoraščio), Maksimo Išpažinėjo (11 laiškas), vieno nežinomo antikos laikų autoriaus ir Grigaliaus Nazianziečio (14 kalba apie vargšų meilę).

Po kiekvienos iš penkių dalių choras iškilmingai giedojo Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą „Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes“, asamblėjai atsiliepiant dešimt kartų giedamais žodžiais: „Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui“.

Pabaigoje buvo giedama tris kartus: „Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio“.

Maldos Vigilijos penkiose dalyse buvo kviečiama melstis tokiomis gailestingumo intencijomis: už Bažnyčią visose tautose, už popiežių ir visus vyskupus, kunigus, pašvęstuosius ir Evangelijos darbuotojus; už persekiojamus krikščionis, tikėjime svyruojančius, viltį praradusius, nemokančius mylėti ir pasaulietiškumo dvasios pavergtus krikščionis; už santuokoje gimusių šeimų gyvenimą, sutuoktinių meilės sąjungą, pažeistų vaikų širdis, jaunimo lūkesčius, apleistus pasitikinčius senelius; už nusidėjėlius, netikinčius, smurtautojus, sėjančius neapykantą ir visus, kurie slopina žmogaus orumą; už prislėgtuosius ir liūdinčiuosius, patyrusius prievartą ir išnaudojimą, pabėgėlius ir tremtinius, kenčiančius ir mirštančius.

Maldos Vigilijos dalyviai su popiežiumi klausėsi Evangelijos pagal Joną skaitinio (20, 19-31), to paties, kuris skaitomas per Atvelykio sekmadienio šventąsias Mišias. Po Evangelijos dalyviai klausėsi popiežiaus Pranciškaus kalbos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.