2016-03-29 12:46:00

Velykų iškilmės Jeruzalėje, prie tuščio kapo


Velykų iškilmėms Jeruzalėje, prie tuščio kapo, vadovavo Šventosios Žemės katalikų ganytojas – Jeruzalės lotynų apeigų patriarchas Fouadas Twalas. Šventojo kapo bazilikoje katalikai maldos laiku dalijasi su ortodoksais ir armėnais. Pagal jau devynioliktajame amžiuje nustatyta tvarką, katalikams tenka Velykas pradėti švęsti jau Didžiojo šeštadienio rytą. Tad ir šiemetinė patriarcho Twalo vadovauta Velyknakčio liturgija prasidėjo šeštadienį pusė aštuonių ryto. Dar kartą patriarchas ir Jeruzalės katalikai bei maldininkai iš svetur į Viešpaties kapo baziliką susirinko Velykų sekmadienio rytą ir šventė Velykų dienos Mišias.

Tarp Viešpaties kapo bazilikoje besimeldžiančių žmonių šiemet buvo ir Gazos katalikų. Izraelio valdžia šiemet jiems leido Velykų proga kirsi Gazos ruožą supančią sieną. Žinoma, reikėjo iš anksto pasirūpinti leidimais, tačiau šį kartą buvo patenkinti beveik visi pateikti prašymai. Žmonės galėjo aplankyti kitose palestiniečių teritorijose ir Izraelyje gyvenančius gimines, atvykti ir į Jeruzalę.

„Kaip prie kapo atskubėjusios šventos moterys, taip ir mes ieškome Viešpaties veido, esame ištroškę jo Žodžio, jo artumo ir taikos, - sakė patriarchas Fouadas Twalas Šv. kapo bazilikoje Velykų sekmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje. Mūsų širdis nerami, nes mums atrodo, kad Viešpaties nėra ten, kur norėtume jį surasti – karo ir smurto prislėgtose mūsų šalyse, kenčiančiose mūsų šeimose. Kaip prie kapo skubančias šventas moteris, ir mus slegia liūdesys ir baimė. Tačiau neleiskime, kad šie jausmai mus nugalėtų. Viešpaties kapas tuščias! Jis prisikėlė! Jis pasirodė savo mokiniams ir jie netgi galėjo jį paliesti.“

„Žmogui reikia konkrečių ir regimų įrodymų. Jis abejoja netgi matydamas tokius konkrečius dalykus kaip tuščias kapas, numestos įkapės, prikelti mirusieji, pagydyti ligoniai... Pirmasis prisikėlimo stebuklas įvyko šventų moterų širdyse – įvyko pasikeitimas, atsivertimas. Išsigandusios moterys tapo drąsiomis Viešpaties prisikėlimo žinios skelbėjomis.“

„Kaip šventos moterys, ir mes turime įveikti baimę ir skelbti pasauliui prisikėlimo žinią, - kalbėjo patriarchas. Tačiau negana tik kalbėti apie prisikėlimą. Mums parodytą Viešpaties gailestingumą turi liudyti visas mūsų gyvenimas, mūsų malda, mūsų užsidegimas, artimo meilės darbai.“ Patriarchas Fouadas Twalas pabrėžė, kad ši nepaprasta atsakomybė visų pirma tenka Šventojoje Žemėje gyvenantiems krikščionims, apaštalų ir pirmųjų krikščionių tiesioginiams įpėdiniams. „Šiandien Viešpats mus kviečia šiame jo tuščiame kape palaidoti mūsų supasaulėjusius troškimus, mūsų nevienybę, smurtą, tikėjimo ir meilės stoką, egoizmą ir kartu su Viešpačiu keltis naujam gyvenimui, kupinam gailestingumo“, - kalbėjo Jeruzalės lotynų patriarchas aukodamas Velykų Mišias. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.