2016-03-24 13:33:00

Påven firar Oljevigningsmässan i Peterskyrkan "Begränsa inte Herrens Barmhärtighet"


Vid halv tio på Skärtorsdagens morgon inledde påven Franciskus de tre heliga dagarnas liturgi, Triduum, med att fira Oljevigningsmässan i Peterskyrkan kl 9.30 – en liturgi som även firar instiftandet av prästämbetet. Denna mässa är särskilt viktig för den katolska prästen, då han under mässan förnyar sina prästlöften. Påven koncelebrerade mässan med Roms kardinaler, biskopar och präster. Under mässan välsignade även påven den olja som används liturgiskt i den katolska kyrkans sakrament, vid katekumenernas upptagning i kyrkan, under konfirmationen och de sjukas smörjelse.

Under året är detta ett av tillfällena då påven först och främst talar som Roms biskop direkt till stiftets präster, och så även denna morgon när han riktade sina ord till de hundratals prästerna, biskoparna, kardinalerna och ordensfolket, som hade samlats runt sin biskop denna morgon.

Påven Franciskus utgick från dagens evangelietext ur Lukas 4:e kapitel, ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.” (Luk 4:21).

Man hade kunnat vänta sig att församlingen i synagogan i Nasaret skulle brista ut i applåder. Eller kanske gråta av glädje, som de gjorde när Nehemja och Esra läste om uppbyggandet av murarna. Men evangelierna berättar att stadsborna gjorde motsatsen; de stängde sina hjärtan för honom och övergav honom. Till en början ”prisade de honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun." (4:22). Men sedan började en smygande fråga sprida sig: "Är det inte Josefs son, snickaren?" (4:22). Och sedan "blev de ursinniga" (4:28). De ville kasta honom utför klippan. Detta var uppfyllandet av den gamle Simeons profetia till jungfru Maria att Jesus skulle vara "ett tecken som väcker strid" (2:34). Genom sina ord och handlingar, blottlägger Jesus de hemligheter som varje man och kvinna bär i sina hjärtan.

Det är där som Herren förkunnar evangeliet om Faderns ovillkorliga barmhärtighet till de fattiga, de utstötta och förtryckta. Där, i hjärtat, är vi kallade att ta ställning, och "kämpa trons goda kamp" (1 Tim 6:12) . Trons kamp är inte mot män och kvinnor, utan mot djävulen (jfr Ef 6:12), mänsklighetens fiende. Men Herren "går rakt igenom folkhopen" som skulle stoppa honom och "fortsätter på sin väg" (Luk 4:30). Jesus kämpar inte för att få makt. Om han bryter ner murarna och utmanar vår känsla av trygghet, gör han det för att öppna för barmhärtighetens ström som han med Fadern och den Helige Ande, vill ska forsa ut över vår värld. En barmhärtighet som expanderar; som förkunnas och leder till pånyttfödelse; som läker, befriar och förkunnar nådens år i Herren.

Vår Guds barmhärtighet är oändlig och obeskrivlig. Vi uttrycker kraften i detta mysterium som en ständigt växande barmhärtighet, rörelse framåt, med små steg ett efter ett, på den ödemark där likgiltighet och våld har dominerat.

Detta är den barmhärtige samaritens väg, han som "visade barmhärtighet" (jfr Luk 10:37): han fylldes av medlidande och närmade sig den sårade, lade om hans sår, tog honom till värdshuset, stannade över natt och lovade att återvända och betala eventuella ytterligare kostnader. Detta är barmhärtighetens väg, en liten gest en efter en. Utan att förolämpa någon svaghet växer den genom kärlekshandling. Om vi ser på våra egna liv som Herren gör, kan vi försöka komma ihåg de sätt på vilka Herren har varit barmhärtig mot oss, hur han har varit mycket mer barmhärtig än vi trott. På så vis kan vi ta mod till oss och be honom att ge oss ännu mer barmhärtighet i framtiden: "Visa oss, Herre, din barmhärtighet" (Ps 85: 8). Detta paradoxala sätt att be till Gud om allt mer barmhärtighet, hjälper oss att riva våra murar som försöker begränsa överflödet i hans hjärta. Det är bra för oss att bryta oss ur våra uppsatta förfaringssätt, eftersom Herrens hjärta svämmar över av barmhärtighet och han vill ge mer och mer av sin ömhet. Herren föredrar att en droppe går förlorad än att det fattas en droppe barmhärtighet. Han vill hellre att många frön ska föras bort av fåglarna, vind för våg, än att ett frö ska saknas, eftersom var och ett av dessa frön har kapacitet att bära riklig frukt, trettiofalt, sextiofalt, även hundrafalt.

Som präster, är vi barmhärtighetens vittnen och ministrar, vår Faders stora barmhärtighet; vår givande och tröstande uppgift är att inkarnera barmhärtigheten, som Jesus gjorde, som " gjorde gott och botade alla” (Apg 10:38) på tusen olika sätt, så att den skulle nå alla. Vi kan hjälpa till att sprida barmhärtigheten, så att varje person kan omfamnas och uppleva den personligen. Detta kommer att hjälpa alla människor att verkligen förstå och praktisera barmhärtigheten med kreativitet, på ett sätt som respekterar de lokala kulturerna och familjerna.

Idag, på skärtorsdagen under Barmhärtighetens jubelår, skulle jag vilja tala om två områden där Herren visar sitt överflöd på barmhärtighet. Eftersom det är han som visar på överflöd, bör inte vi tveka på att visa det. Det första området är i mötet, det andra är i förlåtelsen, som får oss att känna ånger och som ger oss värdighet.

I det första området, ger Gud sig själv helt och på ett sådant sätt att varje möte leder till glädje. I liknelsen om den barmhärtige Fadern blir vi förbluffade över hur han djupt rörd springer sin son till mötes, och kastar armarna omkring honom; vi se hur han omfamnar sin son, kysser honom, sätter en ring på fingret, och sedan ger honom sina sandaler, vilket är ett tecken på att han är en son och inte en tjänare. Slutligen ger han order till alla att organisera en fest. Förbluffade över Faderns glädje i att hans son är tillbaka, bör vi inte vara rädda för att överdriva vår tacksamhet.

Barmhärtigheten återställer allt, varje persons värdighet. Det är därför som översvallande tacksamhet är det rätta svaret: vi måste genast gå till festen, sätta på oss våra bästa kläder, kasta bort den äldre broderns agg, glädjas och tacka ... Endast på detta sätt. Bara genom att delta fullt ut i glädjen är det möjligt att tänka klart, att be om förlåtelse, och tydligt se hur man gengäldar för det onda vi har begått. Det skulle vara bra för oss att fråga oss om vi gläds efter att ha gått till bikt? Eller börjar jag genast göra något annat?

Och när jag ger allmosor, ger jag personen som tar emot allmosorna tid att uttrycka sin tacksamhet, tar jag emot deras leende, och den välsignelse som de fattiga ger, eller hastar jag vidare i egna angelägenheter efter att ha låtit ett mynt falla?

Det andra området där vi ser hur Guds barmhärtighet är överflödande är i själva förlåtelsen.

Gud inte bara förlåter oöverskådliga skulder, som han gör mot tjänaren som ber om benådande men som sen är snål i sin tur; han gör det också möjligt för oss att gå direkt från den största skuldkänsla till högsta värdighet utan mellanstadier. Herren tillåter kvinnan han har förlåtit att tvätta hans fötter med sina tårar. Så snart Simon Petrus bekänner sin synd och ber Jesus att gå bort från honom, höjer Herren honom till människofiskare. Men vi tenderar att separera dessa två attityder: när vi skäms över våra synder, gömmer vi oss och gå runt med böjda huvuden, som Adam och Eva; och när vi lyfts upp till en viss värdighet, försöker vi täcka över våra synder och njuter av att bli sedda, ja vi till och med visar upp oss.

Vårt svar på Guds överflödande förlåtelse bör alltid behålla en sund spänning mellan en värdig skuld och en värdighet som vet hur man ödmjukar sig. Det är attityden hos de som är ödmjuka, men som också låter sig upphöjas av Herren till gagn för missionen, utan självgodhet. Den modell som evangeliet viger, och som kan hjälpa oss när vi bekänner våra synder, är Petrus, som lät Herren fråga honom om han hans kärlek, men som också accepterar ministeriet att valla flocken som Herren hade anförtrott honom.

Att växa i denna "värdighet som är i stånd att ödmjuka sig", som räddar oss från att tro för mycket eller för lite om oss själva, kan hjälpa oss att förstå profeten Jesajas ord: "Ni själva skall kallas Herrens präster, vår Guds tjänare skall ni heta" (Jes 61: 6). Det är de fattiga, hungriga, krigsfångar, utan en framtid, förtryckta och avvisade, som Herren förvandlar till ett prästerligt folk.

Som präster, identifierar vi oss med människor som står utanför, folket som Herren räddar. Vi glömmer inte att det finns otaliga människor som är fattiga, outbildade, fångar, och i dessa situationer för att andra förtrycker dem. Men Herren vet att vi även ofta är alltför blinda, och saknar trons strålande ljus, inte för att vi inte har evangeliet nära till hands, utan på grund av ett överskott av komplicerad teologi. Vi anser att vår själ törstar efter andlighet, inte av en brist på levande vatten som vi bara smuttar på, utan på grund av en överdriven "kolsyrad" andlighet, eller en andlighet ”light”. Vi känner oss också fångade, inte så mycket av oöverstigliga stenmurar som många människor, utan snarare av en digital, virtuell världslighet som öppnas och stängs med ett enkelt klick. Vi är förtryckta, inte genom hot och påtryckningar, som så många fattiga människor, utan av tjusningen av tusen reklaminslag som vi inte kan skaka av oss för att fritt kunna gå framåt, längst vägar som leder oss att älska våra bröder och systrar, Herrens hjord, som väntar på sina herdars röst.

Jesus kommer att återlösa oss, skicka oss ut, för att förvandla oss från att vara fattiga och blinda, fängslade och förtryckta, för att bli barmhärtighetens och tröstens ministrar. Han säger till oss, med profeten Hesekiels ord till de människor som sålt sig och förrått Herren: " Men sedan skall jag minnas förbundet jag slöt med dig i din ungdom, och jag skall upprätta ett evigt förbund med dig. Och du skall minnas hur du har levat och känna skam när jag tar dina systrar, både dem som är äldre och dem som är yngre än du, och gör dem till dina döttrar. De skall inte stå utanför förbundet. Jag skall upprätta mitt förbund med dig. Då skall du inse att jag är Herren. När jag ger dig förlåtelse för allt vad du gjort skall du minnas och blygas, så att du inte kan öppna munnen av skam, säger Herren Gud." (Hes 16: 60-63).

Under detta jubelår firar vi vår Fader med ett hjärta fullt av tacksamhet, och vi ber till honom att "han kommer ihåg oss i sin barmhärtighet för evigt"; Låt oss med en värdighet som kan ödmjuka sig, ta emot vår sårade Kristi barmhärtighet. Låt oss be honom att rena oss från all synd och befria oss från allt ont. Och med den Helige Andes nåd låt oss förbinda oss på nytt att föra Guds barmhärtighet till alla män och kvinnor, och göra det som den Helige Anden inspirerar var och en av oss för Guds folks gemensamma bästa. 
All the contents on this site are copyrighted ©.