2016-03-19 13:44:00

Popiežius konsekravo du vyskupus


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Šv. Juozapo šventės Mišias ir jų metu konsekravo du vyskupus – Peterį Brianą Wellsą, naują apaštališkąjį nuncijų Pietų Afrikos Respublikoje, Botsvanoje, Lesote ir Namibijoje ir Miguelį Angelį Ayuso Guixot, Popiežiškosios religijų dialogo tarybos sekretorių.

Vyskupystė – tai tarnystės pavadinimas, o ne garbingas titulas, - sakė popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje aukotų Mišių su konsekravimo apeigomis metu. Vyskupas pašauktas ne valdyti, bet tarnauti, pagal Mokytojo žodžius: „Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias“. Vyskupo tarnystėje pats Kristus skelbia išganymo Evangeliją ir veda tikinčiuosius į šventumą, pašventina juos sakramentais. Pats Kristus per vyskupo tėvystės tarnystę buria naujus narius į savo kūną, Bažnyčią. Pats Kristus vyskupo išmintimi veda žemėje keliaujančią Dievo tautą į amžinosios laimės tikslą.

Neužmirškite, - sakė popiežius naujiems vyskupams, - kad pagrindinė vyskupo pareiga – tai pareiga melstis. Antra pareiga – skelbti Dievo Žodį. Ir tik po to eina visos kitos pareigos ir užduotys. Svarbiausia – malda. Jei vyskupas nesimeldžia, jis yra bejėgis. Visada sekite Gerojo Ganytojo pavyzdžiu. Gerasis Ganytojas pažįsta savo avis. Žinokite, kad už kiekvieno dokumento, kiekvieno rašto ar laiško slypi žmonės, turintys vardą ir veidą.

Popiežius taip pat priminė vyskupų pareigą tėviškai rūpintis ir broliškai mylėti savo artimiausius bendradarbius – kunigus. Taip pat prašė visada atsiminti ir branginti meilės ryšį, kuris kiekvieną vyskupą jungia su visa vyskupų kolegija ir popiežiumi. Jūs turite įkūnyti Bažnyčios meilę visiems žmonėms ir rūpestingai padėti kiekvienam kas šaukiasi pagalbos, - sakė popiežius, paminėdamas taip pat ir nepriklausiančius Bažnyčiai ar netikinčius žmones. Būkite dėmesingi taip pat ir tiems, kurie nepriklauso Kristaus kaimenei, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.