2016-03-18 15:06:00

Penktas Gavėnios pamokslas. Apie ekumenizmą


Penktadienio rytą Vatikano Apaštališkųjų rūmų „Redemptoris Mater“ koplyčioje popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap. sakė penktą ir jau paskutinį šių metų Gavėnios pamokslą. Šiemetiniuose pamoksluose, kurių Gavėnios penktadieniais klausėsi popiežius ir jo bendradarbiai, buvo kalbama apie pagrindinius Vatikano II Susirinkimo dokumentus. Paskutinį pamokslą t. Cantalamessa skyrė Susirinkimo dekretui apie ekumenizmą „Unitatis redintegratio“.

Pamoksle t. Cantalamessa palietė įvarius nuo Susirinkimo iki mūsų dienų Katalikų Bažnyčios išplėtotų ekumeninių ryšius aspektus ir pagrindinius jų momentus, pradedant popiežiaus Pauliaus VI susitikimu su patriarchu Atenagoru, kuris įvyko Jeruzalėje tuo metu kai Vatikano II Susirinkimas dar nebuvo pasibaigęs. Paminėtas ir naujausias ekumeninių ryšių su ortodoksais momentas – kiek daugiau nei prieš mėnesį Kuboje įvykęs popiežiaus Pranciškus susitikimas su Maskvos patriarchu Kirilu. Tačiau daugiausia dėmesio t. Cantalamessa penktadienio pamoksle skyrė katalikų ir protestantų Bažnyčių ekumeniniam dialogui.

Krikščionių pasaulis ruošiasi minėti  Reformacijos penkių šimtų metų sukaktį. Labai svarbu Bažnyčios ateičiai, - kalbėjo pamokslininkas, - kad nepraleistume šios progos, likdami įkalinti praeityje. Viešpats suteikia savo malones ir charizmas tikintiesiems, priklausantiems įvairioms Bažnyčioms, taip pat ir toms, apie kurias manome, kad jos labai nuo mūsų nutolusios.

Visoms Bažnyčioms priklausantys krikščionys turi suprasti, kad karai jau pasibaigę, kad jau nėra karo stovio tarp katalikų ir protestantų. Turime kur kas svarbesnių dalykų negu vieni prieš kitus kovoti. Pasaulis užmiršo savo Gelbėtoją arba jo dar nepažįsta. Žmonės nepažįsta pasaulio šviesos, Dievo su mumis, tiesos, kelio ir gyvenimo, o mes vietoj Jį skelbę, gaištame laiką tarpusavio ginčams!

T. Raniero Cantalamessa paminėjo labai svarbų teologinio katalikų ir protestantų dialogo momentą – 1999 m. pasirašytą bendrą deklaraciją dėl Nuteisinimo doktrinos. Šios deklaracijos paskelbimu buvo išspręstas didžiausias teologinis nesutarimas padalinęs krikščioniškuosius Vakarus. Nuteisinimo tikėjimu ir nuteisinimo gerais darbais priešprieša išspręsta. Pasak popiežiaus namų pamokslininko, šiandien nuteisinimo tikėjimu į Jėzų Kristų skelbimas turi būti priešpastatytas šiuolaikinio sekuliarizuoto pasaulio pretenzijai pačiam save išganyti, išgelbėti save mokslu, technika, savo susigalvotu dvasingumu.

T. Cantalamessa paminėjo ir greta doktrininio ekumenizmo išsivysčiusį susitikimų ir nuoširdaus bendravimo ekumenizmą. Mes suprantame, kad negalime užbėgti už akių teologiniam dialogui, kad reikia kantriai aiškintis ir šalinti kliūtis. Tačiau meilės ekumenizmas, nuoširdaus bendravimo ekumenizmas jau dabar įmanomas. Jau dabar nieko nelaukdami galime būti vieningi.

Pasak popiežiaus namų pamokslininko, krikščionių tarpusavio meilė tai ne žiūrėjimas vieni į kitus, bet žiūrėjimas į tą pačią pusę, į Kristų. Kuo arčiau būsime Kristaus, tuo arčiau būsimi vieni kitų. T. Cantalamessa šį dėsnį pailiustravo rato su stipinais pavyzdžiu. Kuo toliau nuo ašies, tuo stipinų tarpusavio atstumas didesnis. Kuo arčiau ašies, tuo arčiau vieni kitų. Taip ir mes, kuo arčiau Kristaus, tuo arčiau vieni kitų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.