2016-03-14 16:21:00

Popiežiaus vidudienio malda: mūsų varganumas prieš Dievo gailestingumą


Penktojo Gavėnios sekmadienio vidudienio maldos metu popiežius Pranciškus komentavo ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, kurią jam, prisipažino Šventasis Tėvas, labai patinka vėl ir vėl perskaityti: apie moterį, pagautą svetimaujant, kuri dėlto turėjo būtų užmušta akmenimis (Jn 8,1 - 11). Bet Jėzus priešpastatė Dievo gailestingumą, kuris nenori nusidėjėlio mirties, tačiau jo atsivertimo ir gyvenimo.

Popiežius Pranciškus klausytojų šv. Petro aikštėje paprašė įsivaizduoti tarsi Evangelijoje aprašyti įvykiai vyktų prieš jų akis: žmones mokantį Jėzų, Rašto aiškintojų ir fariziejų grupės atvilktą moterį, pagautą svetimaujant, atsidūrusią tarp minios ir Jėzaus, tarp prievartos ir savo kaltintojų pykčio, ir Dievo gailestingumo.

Tie pikti kaltintojai, kurie klausia Jėzų kaip elgtis, iš tiesų neieško jo patarimo, tačiau nori paspęsti spąstus. Jei Jėzus, pagal įstatymo griežtumą, pritars moters užmėtymui akmenimis, praras savo romumo ir gerumo šlovę, dariusią tokį įspūdį žmonėms; jei bus gailestingas, turės pasisakyti prieš įstatymą, tą patį, kurį sakėsi atėjęs išpildyti, o ne panaikinti.

Tad už kaltintojų klausimo Jėzui „ką pasakysi?“ slypi pikta intencija. Jėzus neatsako, tyli ir pasielgia slėpiningai - „pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės“. Gal kažką piešė, yra sakančių, kad rašė fariziejų nuodėmes; darė kažką, kas, rodos, buvo visai nesusiję su situacija. Tokiu būdu kvietė nusiraminimui ir Dievo teisingumo ieškojimui. Bet piktieji ir toliau jį kamantinėjo, tarsi trokšdami kraujo. Tada Jėzus pakelia akis ir ištaria – „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Šis atsakymas sutrikdo kaltintojus ir juos nuginkluoja tiesiogine žodžio prasme – iš rankų iškrenta „ginklai“ – akmenys, regimi, skirti moteriai, ir neregimi, skirti Jėzui. Kaltintojai vienas po kito pasitraukia šalin, nuleidę galvas, pradedant nuo vyriausiųjų, kurie geriausiai supranta, kad yra nusidėję.

Kai kada yra gera suprasti, kad ir mes esame nusidėjėliai, - sakė popiežius Pranciškus. – Kitų apkalbėjime kaip mums būtų naudinga drąsa išmesti iš rankų akmenis, paruoštus mesti į kitus, ir šiek tiek pagalvoti apie mūsų nuodėmes.

Taigi, galiausiai lieka tik moteris ir Jėzus: varganumas ir gailestingumas, vienas prieš kitą. Ir taip atsitinka kas kartą, - pridūrė Pranciškus, - kai atsiduriame prieš klausyklą, susigėdę, parodydami savo varganumą ir prašydami atleidimo.

„Moterie, kur  (kaltintojai) pasidėjo?“ Pakanka šito klausimo ir gailestingo, meilės pilno žvilgsnio, kad tas žmogus, galbūt pirmą kartą, pajustų savo orumą, kad jis nėra jo nuodėmė, kad gali pakeisti gyvenimą, išeiti iš savo vergovės, eiti nauju keliu.

Brangūs broliai ir seserys, toji moteris vaizduoja visus mus, nusidėjėlius, svetimautojus prieš Dievą, išdavusius jo ištikimybę. Ir jos patirtis liudija Dievo valią dėl kiekvieno iš mūsų: ne mūsų pasmerkimą, bet mūsų išgelbėjimą per Jėzų. Jis yra malonė, kuri išgelbėja iš nuodėmės ir mirties. Ant žemės, ant dulkių, iš kurių padarytas kiekvienas žmogus (Pr 2,7) jis užrašė Dievo nuosprendį: „noriu kad gyventum, o ne kad mirtum“. Dievas mūsų nesusieja su mūsų nuodėme, nesutapatina mūsų su mūsų padarytu blogiu. Mūsų vardas nėra nuodėmė, kurią esame padarę. Dievas nori mūsų išlaisvinimo ir nori, kad ir mes to norėtume. Nori, kad mūsų laisvė atsiverstų iš blogio į gėrį, tai įmanoma, įmanoma su jo malone. Tepadeda mums Mergelė Marija visiškai pasitikėti Dievo gailestingumu ir tapti naujais kūriniais, - meldė popiežius.

*

Per vidudienio maldos susitikimą šv. Petro aikštėje buvusiems žmonėms buvo dalinama „Gailestingumo Evangelija pagal šventą Luką“, paties Pranciškaus prašymu. Evangelija pagal Luką yra skaitoma šių metų liturginiuose skaitiniuose, joje užrašyti Jėzaus žodžiai – „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ – kurie įkvėpė Gailestingumo jubiliejaus temą. Knygelės paskutiniuose puslapiuose, pridūrė Pranciškus, surašyti septyni gailestingumo darbai kūnui ir kiti septyni dvasiai: juos būtų naudinga išmokti mintinai, kad būtų lengviau juos daryt. „Paimkite šią Evangeliją, kad Tėvo gailestingumas taptų darbais jumyse“, - pasakė popiežius, po to atsisveikinęs, visiems palinkėjęs gero sekmadienio, skanių pietų ir, kaip visada, paprašęs melstis už jį. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.