2016-03-12 13:55:00

Popiežius apie santuokos bylas: tikintieji turi greitai gauti atsakymą


Šeštadienio ryto veiklą popiežius pradėjo susitikimu su Romos Rotos tribunolo surengto kurso apie santuokos bylų procesą dalyviais. Savo pastabose Šventasis Tėvas paminėjo kelias priežastis, dėl kurių santuokos bylų nagrinėjimo procedūros buvo pakeistos.

Pirmiausia Vyskupų Sinode apie šeimą buvo išsakyti lūkesčiai dėl lankstesnių ir veiksmingesnių procedūrų, nustatant santuokos negaliojimą.

Daug tikinčiųjų kenčia dėl savo santuokos pabaigos ir dažnai yra kankinami abejonės dėl jos galiojimo. Klausia savęs ar nebūta kažko jos intencijose ar faktuose, kas sutrukdė sakramento realizavimuisi. Tačiau šie tikintieji dažnai susiduria su sunkumais bažnytinėse juridinėse struktūrose ir jaučia poreikį, kad procedūros būtų paprastesnės, - pastebėjo popiežius Pranciškus, pabrėždamas, kad meilė ir patirties apmąstymas pastūmėja Bažnyčią būti arčiau šių savo vaikų ir atsiliepti į teisėtą teisingumo troškimą.

Popiežius priminė, kad 2015 metų rugpjūčio 15 dieną buvo paskelbti du norminiai dokumentai apie santuokos bylų procedūras „Mitis Iudex Dominus Iesus“ ir „Mitis et Misercors Iesus“, kurie apibendrino 2014 rugpjūčio 27 dieną įsteigtos komisijos darbus. Juose išreiškiamas dėmesys greito sprendimo laukiantiems tikintiesiems, panaikinamas dvigubo sprendimo reikalavimas ir iškeliamas vyskupo vaidmuo.

Svarbu, kad naujos normos, jų motyvai ir tikslai būtų perprasti ir priimti tų, kurie darbuojasi bažnytiniuose teismuose, vykdydami teisingumo ir meilės tarnystę šeimoms. Daugybei žmonių, patyrusiems nelaimingą santuokinę patirtį, santuokos galiojimo patikrinimas yra svarbi galimybė ir šiame kelyje jiems turi būti padedama. Tam ir buvo skirtas formacijos kursas Romoje.

Popiežius pridūrė, kad Bažnyčia yra motina, kuri nori visiems parodyti gailestingą Dievo veidą, taip pat ir tiems atsiskyrusiesiems, kurie gyvena naujoje sąjungoje, trokšdama jų dalyvavimo bažnytinėje bendruomenėje. Rūpinantis tų žaizdomis, kurių santuoka žlugo, Bažnyčia gėrisi tais, kurie ir sunkiomis sąlygomis lieka ištikimi sakramentiniam ryšiui.     

Jums dėkoju už jūsų įsipareigojimą dėl teisingumo ir jus raginu jį išgyventi ne kaip amatą ar, dar blogiau, kaip galią, bet kaip tarnavimą sieloms, ypač labiausiai sužeistiesiems. Viešpats jus telaimina, o Dievo Motina saugo. Prašau, nepamirškite melstis už mane, - užbaigė savo mintis popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.