2016-02-22 15:58:00

Popiežius paprašė nevykdyti mirties bausmės per Šventuosius metus


Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus vadovavo Viešpaties Angelo maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje dalyvaujant per šimtui tūkstančių piligrimų. Šventasis Tėvas prieš maldą pasakė kalbą, trumpai apžvelgdamas savo Apaštališkąją kelionę į Meksiką, kuri, paties popiežius žodžiais, buvo „Atsimainymo patirtis“. Viešpats parodė savo šlovės šviesą per toje žemėje esančios savo Bažnyčios ir savo šventos tautos kūną. Jis daugelį sykių buvo sužeistas, patyrė priespaudą, tyčiojimąsi, smurtą. Meksikoje patirti susitikimai buvo kupini tikėjimo šviesos, kuri perkeičia veidus ir nušviečią kelią. Visos kelionės ataskaitos tašku buvo Gvadalupės Mergelės Marijos šventovė, sakė popiežius dėkingas už galimybę įgyvendinti troškimą pabūti vienas tyloje priešais Motinos Marijos atvaizdą. Popiežius Meksikai pavedė tolesnį rūpinimąsi skirtingumų turtingumu ir bendro tikėjimo darnos perdavimą: tiesaus, tvirto, gyvastingo ir žmogiško tikėjimo. „Kaip mano pirmtakai, nuvykau sutvirtinti meksikiečių tautą tikėjime tačiau, kad ir pats būčiau sutvirtintas. Pilnomis rankomis prisisėmiau šios malonės siekdamas visuotinės Bažnyčios naudos“, sakė maldininkams popiežius, drauge iškeldamas šviesų meksikiečių šeimų, jaunimo, pašvęstųjų, kunigų, darbininkų ir kalinių pavyzdį. „Todėl esu dėkingas Gvadalupės Mergelei už šios piligrimystės malonę“. Popiežius atskirai padėkojo Meksikos prezidentui, kitiems valstybės ir vyriausybės pareigūnams už šiltą priėmimą, taip pat krašto vyskupams ir kitiems asmenims.

Prisimindamas Apaštališkosios kelionės stotelę Kuboje ir susitikimą su Maskvos patriarchu Kirilu, Šventasis Tėvas Pranciškus pagerbė Švenčiausiąją Trejybę, anot jo, įgalinusią susitikimą, kurio labai troško jo pirmtakai. Taip pat šis susitikimas su mielu broliu Kirilu atspindi pranašišką  prisikėlimo šviesą, kurios pasauliui reikia labiau nei bet kada. Popiežius Pranciškus prašė Švč. Mergelės Marijos, kad toliau vadovautų šiame vienybės kelyje, maldą pavesdamas Kazanės Dievo Motinai ir prisimindamas, kad patriarchas Kirilas susitikime Kuboje jam padovanojo Kazanės Marijos ikoną.

Sukalbėjęs Vidudienio maldą popiežius dar kartą kreipėsi į maldos dalyvius, priminė Romoje pirmadienį šv. Egidijaus bendruomenės rengiamą simpoziumą apie mirties bausmę ir išreiškė viltį, kad renginys sužadins naują įsipareigojimą panaikinti mirties bausmę. Pasak popiežiaus, viltį teikia visuomenės opinijoje augantis nusistatymas prieš mirties bausmę, net tik kaip teisėtą socialinės apsaugos įrankį. Iš tikrųjų, modernios visuomenės gali veiksmingai slopinti nusikaltimą neatimant jį padariusiam asmeniui galimybės išsipirkti. Popiežius pasisakė už tai, kad baudžiamoji teisė visuomet gerbtų žmogaus orumą ir Dievo planą žmonijai ir visuomenei primindamas, kad įsakymo „nežudyk“ vertybė yra absoliuti tiek nekaltojo, tiek kaltininko atžvilgiu.

Kreipiuosi į valdančiųjų sąžinę, idant pasiektų tarptautinį konsensusą dėl mirties bausmės panaikinimo. Ir siūlau, kad tarp jų esantys katalikai tai įgyvendintų drąsiu ir pavyzdingu gestu: kad nebūtų atlikta nei viena mirties bausmė per šiuos Šventuosius gailestingumo metus!- sakė popiežius Pranciškus, prašydamas visų krikščionių ir geros valios žmonių, kad įsipareigotų panaikinti mirties bausmę, taipogi darytų visa ką gali, kad būtų pagerintos kalinių gyvenimo sąlygos, gerbiant jų žmogaus teises ir orumą. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.