2016-02-20 15:41:00

Pranciškaus Jubiliejaus metų katechezė: mūsų įsipareigojimas


Vasario 20 dienos, šeštadienio, Jubiliejinių Metų katechezėje popiežiaus pagrindinė tema buvo įsipareigojimas. Dievas įsipareigojo su mumis ir mes kviečiami įsipareigoti su Juo ir kitais.

Gailestingumo jubiliejus yra tikra galimybė giliai įžengti į Dievo gerumo ir meilės slėpinio vidų. Gavėnios metu Bažnyčia mus kviečia labiau pažinti Viešpatį Jėzų ir išgyventi tikėjimą taip, kad mūsų gyvenimo būdas liudytų Tėvo gailestingumą. Tokį įsipareigojimą esame kviečiami priimti – būti Dievo artumo ženklu tiems, kuriuos sutinkame

Mano gyvenimas, mano nuostatos, mano būdas eiti per gyvenimą turi būti, - kalbėjo Pranciškus, - konkretus ženklas to, kad Dievas yra arti mūsų. Maži meilės, švelnumo, rūpesčio gestai, kurie leidžia galvoti, kad Viešpats su mumis, arti mūsų. Taip atveriamos gailestingumo durys.

Šiandien norėčiau trumpai apmąstyti įsipareigojimo temą. Kas tai yra? Ką reiškia įsipareigoti? Kai įsipareigoju, priimu atsakomybę, uždavinį. O tam reikia ištikimybės bei atsidavimo, dėmesio. Kiekvieną dieną turime įsipareigoti tuose dalykuose, kuriuos darome: maldoje, darbe, studijose, bet taip pat sporte ir laisvalaikio veikloje. Įsipareigoti reiškia sudėti mūsų gerą valią ir mūsų jėgas, kad pagerintume gyvenimą.

Ir Dievas įsipareigojo su mumis. Jo pirmasis įsipareigojimas buvo pasaulio sukūrimas ir, nepaisant mūsų pastangų jį sugriauti, Jis įsipareigoja jį išlaikyti gyvą. Bet didžiausias Jo įsipareigojimas yra Jėzaus dovanojimas. Taip, Jėzus yra kraštutinis įsipareigojimas, kurį Dievas prisiėmė mūsų atžvilgiu. „Jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė jį už mus visus“ (Rom 8,32), citavo apaštalą Paulių popiežius.

Ir kaip buvo išreikštas šis Dievo įsipareigojimas dėl mūsų? Labai paprasta tai patikrinti Evangelijoje. Jėzuje Dievas pilnai įsipareigojo sugrąžinti viltį vargšams, netekusiems orumo, svetimšaliams, ligoniams, kaliniams ir nusidėjėliams, kurie priima gerumą. Visame tame Jėzus buvo Tėvo gailestingumo gyvas įkūnijimas.

Ir norėčiau pažymėti štai ką: Jėzus su gerumu priimdavo nusidėjėlius. Jei mes galvosime žmogiškai, nusidėjėlis yra Jėzaus priešas, Dievo priešas, bet Jis prisiartindavo prie jų su gerumu, juos mylėjo ir pakeisdavo jų širdį. Visi mes esame nusidėjėliai, visi! Visi prieš Dievą turime kalčių. Bet neturime nusivilti: Jis prisiartina prie mūsų, kad duotų paguodą, gailestingumą ir atleidimą. Tai yra Dievo įsipareigojimas ir dėlto pasiuntė Jėzų: kad priartėtų prie mūsų visų, atvertų savo širdies, meilės, gailestingumo duris. Ir tai gražu, labai gražu!

Ir mes galime ir turime atitikti tą meilę, per kurią Jėzus išreiškė Dievo įsipareigojimą. Ypač didelio poreikio situacijose, kur yra vilties troškulys. Galvoju, - sakė Pranciškus, - apie apleistus, apie labai sunkiai neįgalius, labai sunkiai sergančius, mirštančius... Visose šiose situacijose turime perteikti Dievo gailestingumą per savo gyvenimo įsipareigojimą, liudijant savo tikėjimą Kristumi. Taip pat ir ten, kur yra širdies kančia ar liūdesys.

Tegu šis Jubiliejus padeda mūsų protui ir mūsų širdžiai paliesti su ranka Dievo įsipareigojimą dėl kiekvieno iš mūsų ir per tai paversti mūsų pačių gyvenimą į gailestingumo visiems įsipareigojimą, - užbaigdamas specialiąją Šventųjų metų katechezę pasakė popiežius.

*

Po sveikinimų įvairiomis kalbomis popiežius Pranciškus priminė, jog pirmadienį, vasario 22 dieną, yra minima „šv. Apaštalo Petro Sosto“ šventė, ypatingos vienybės tarp tikinčiųjų ir šv. Petro įpėdinio bei Šventojo Sosto. Ta diena, Šventųjų Metų rėmuose, bus skirta Romos Kurijos darbuotojams krikščionių tautos tarnystėje; visi dirbantys Vatikane ar su Šventuoju Sostu susijusiose institucijose bus pakviesti į t. Marko Rupniko SJ mąstymą Pauliaus VI salėje Vatikane, o po to procesijoje, pereinant Šventąsias duris, pasiekti šv. Petro baziliką ir dalyvauti Mišiose, kurioms vadovaus pats Šventasis Tėvas.

Jus raginu ištvermingai melsti dėl mano visuotinės tarnystės ir jums dėkoju už įsipareigojimą kasdieniame bažnytinės bendruomenės palaikyme, - pridūrė popiežius, kreipdamasis į dirbančius Vatikane. (Vatikano radijas)     
All the contents on this site are copyrighted ©.