2016-02-15 13:40:00

Pápežovo požehnanie v Ecatepecu: Nech je Mexiko „krajinou možností“


Mexiko 14. februára – Po skončení slávnostnej omši v meste Ecatepec sa Svätý Otec František na poludnie pomodlil s prítomnými tradičnú nedeľnú modlitbu Anjel Pána. Ešte pred tým veriacich v krátkom príhovore povzbudil, aby vzdali Bohu vďaky za dary a všetko dobro pochádzajúce od Pána.

Na záver pápež citoval slová blahoslaveného Pavla VI., ktorý v minulosti adresoval mexickému ľudu výzvu: „Zostať stále v prvej línii, pokiaľ ide o vynakladanie úsilia na zlepšenie situácie tých, čo trú biedu, a vidieť v každom človeku brata a v každom bratovi Krista“.

Podľa Svätého Otca by mali Mexičania urobiť všetko preto, aby sa z tejto krajiny stala „krajina možností ... kde nie je nutné emigrovať, aby sa mohlo snívať; kde nie je nutné nechať sa vykorisťovať, aby mal človek prácu.“ -ej-

Plné znenie príhovoru pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia, v prvom čítaní tejto nedele Mojžiš dáva ľudu odporúčanie: v čase zberu úrody, v čase hojnosti a prvotín nezabudni na svoj pôvod, nezabudni odkiaľ pochádzaš. Akt vďaky sa totiž rodí a rastie v takom človeku a v takom ľude, ktorý si dokáže udržiavať pamäť. Ktorého má svojej korene v minulosti, v ktorej sa uprostred svetlých i tienistých stránok postupne rodila budúcnosť. V čase, keď sa Bohu vzdáva vďaka za to, že zem vydala svoje plody a človek bude mať svoj chlieb, Mojžiš vyzýva ľud pripomenúť si svoju minulosť a vymenúva ťažké situácie, akými ľud musel prejsť (porov. Dt 26,5-11).

V dnešný slávnostný deň môžeme oslavovať Pánovu dobrou voči nám. Vzdávajme mu vďaku za možnosť, že sme sa mohli zísť a predložiť Dobrému Otcovi prvotiny v našich deťoch a synovcoch, v našich snoch a plánoch. Prvotiny našich kultúr, našich jazykov a našich tradícií. Prvotiny nášho úsilia...

Koľko len toho musel každý jeden z vás prejsť, aby prišiel až sem! Koľko ste sa len museli „nachodiť“, aby ste dnes oslavovali, vzdávali vďaky! A koľko sa len nakráčali tí, ktorí nemohli prísť, no vďaka ktorým sme my mohli ísť ďalej.

Dnes si podľa Mojžišovej výzvy si ako ľud chceme pripomenúť minulosť, chceme byť ľudom so živou spomienkou na to, ako Boh kráčal vo svojom ľude a so svojím ľudom. Chceme hľadieť na naše deti vo vedomí, že po nás zdedia nielen krajinu, jazyk, kultúru a tradície, ale zdedia aj živé plody viery, ktoré sú pripomienkou rozhodného kráčania Boha touto krajinou. Je to istota jeho blízkosti a jeho solidárnosti. Istota, ktorá nám pomáha vztýčiť hlavu a so živou túžbou očakávať úsvit.

Spoločne s vami sa s vďakou pripájam k tejto vďačnej spomienke, živej pripomienke Božieho putovania v našich životoch. Hľadiac na vaše deti, natískajú sa mi slová blahoslaveného Pavla VI., ktoré svojho času adresoval ľudu Mexika: «Kresťan nemôže inak ako preukazovať svoju solidárnosť pri riešení situácie tých ľudí, ku ktorým sa ešte nedostal chlieb kultúry alebo príležitosť dôstojnej práce […] nemôže zostať nevnímavým, kým nové generácie nenachádzajú spôsob ako uskutočniť svoje legitímne ašpirácie». A ďalej pokračuje bl. Pavol VI. výzvou «zostať stále v prvej línii, pokiaľ ide o vynakladanie úsilia na zlepšenie situácie tých, čo trú biedu», a «vidieť v každom človeku brata a v každom bratovi Krista» (Rozhlasové posolstvo mexickému ľudu pri príležitosti 75. výročia korunovácie Panny Márie Guadalupskej, 12. októbra 1970: L’Osservatore Romano, 18. októbra 1970).

Chcem vás dnes pozvať, aby ste sa postavili do prvých línii, vyzvať k iniciatíve vo všetkom, čím možno napomôcť, aby sa táto požehnaná mexická krajina mohla stať krajinou možností. Krajinou, kde nie je potrebné emigrovať, aby sa mohlo snívať; kde nie je nutné byť vykorisťovaným, aby človek mohol pracovať; kde už nebudú mať výhody len niekoľkí na úkor zúfalstva a chudoby mnohých.

Krajinou, ktorá už nebude musieť oplakávať mužov a ženy, mládež a deti, ktorí zničení končia v rukách obchodníkov smrti.

Táto krajina je poznačená Pannou Máriou Guadalupskou, ktorá nás vždy predchádza v láske. Povedzme jej zo srdca:

Svätá Panna, «pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve, o službe, o horlivej a veľkodušnej viere, o spravodlivosti a láske k chudobným, aby radosť evanjelia došla až do končím zeme a nijaká periféria nebola ukrátená o jeho svetlo» (Evangelii gaudium, 288).

(Preklad: Slovenská redakcia VR)
All the contents on this site are copyrighted ©.