2016-02-08 12:07:00

Peter Dufka SJ: Pôstne sprevádzanie


Páter Peter Dufka SJ, ktorý prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, venoval tému svojej rubriky vstupu do pôstneho obdobia.  

Ešte mám v živej pamäti, keď som ako študent chodieval z Bratislavy domov. Spočiatku som cestoval každý týždeň a neskôr stále zriedkavejšie. V nedeľu podvečer som obyčajne odchádzal vlakom. Mama mi vždy nabalila jedlo nielen na cestu, ale i na niekoľko dní. Vždy ma odprevadila až ku dverám, dala mi krížik na čelo a pridala niekoľko slov na cestu, niekoľko praktických rád. Niekedy som dobre nevnímal obsah jej slov, pretože mi hlavou vírili myšlienky iného druhu, ale vo vlaku sa mi tie jej slová opäť vynorili z pamäti a cítil som, ako ma sprevádzajú i napriek tomu, že odzneli v minulosti.

V tomto týždni vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu, ktorým sa každý kresťan pripravuje na prežitie najdôležitejších udalostí liturgického roka, tajomstva smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Na jednej strane túto pôstnu cestu prežíva každý človek sám, individuálne. Sám si ju naplánuje a sám ju realizuje. Ale na strane druhej žiaden kresťan nie je opusteným jedincom. Sprevádza ho Cirkev svojimi sviatosťami, ľuďmi, ktorí ho majú radi, ale i tými, ktorí ho predišli do večnosti. Skúsme si bližšie všimnúť týchto troch sprievodcov nášho duchovného života.

I. Sprievod Cirkvi

Samotným vstupom do Veľkého pôstu človeka takmer automaticky sprevádzajú udalosti, ktoré súvisia s liturgickým rokom Cirkvi, ku ktorým patrí pôst, pobožnosť krížovej cesty, istý druh askézy či sebazaprenia. Cirkev začína svoje sprevádzanie krstom, ktorý je začiatkom duchovného života. Je však len ako klíček, ktorý volá k rastu. Môže rásť iba vtedy, keď je zasadený v dobrej pôde zdravej náuky a tradície.  Každý dospelý kresťan sleduje svoju vlastnú duchovnú cestu, avšak nikto nemôže obdarovať sám seba. Napriek samostatnosti každý kresťan dostáva od Cirkvi dary, ktoré si sám nemôže dať. Ona je depozitárom zjavenia a tradície, sprostredkúva chlieb Slova a Eucharistie. Každý z nás potrebuje byť sprevádzaný Cirkvou, pretože bez tohto sprievodcu sa ľahko stane karikatúrou kresťanského života. Človek „samorast“ sa ľahko, naivne a nekriticky otvára negatívnym vplyvom. Neraz ho charakterizuje  silný individualizmus,  priorita sebarealizácie, ale i útek pred utrpením a bolesťou. Akékoľvek začlenenie do  kresťanského či farského spoločenstva, pravidelný liturgický a sviatostný život človeka takmer automaticky ochraňuje od týchto zavádzajúcich tendencií. Takto je Cirkev nenápadným spoločníkom každého kresťana a napomáha mu k jeho ľudskej a duchovnej zrelosti.

II.  Sprievod človeka   

V  cirkevnom či farskom spoločenstve môžeme postupne  nadviazať duchovné priateľstvá. I keď ich nemožno stotožňovať s  duchovným vedením, pre našu ľudskú i duchovnú zrelosť majú svoj význam. Takéto priateľstvá nie sú ďaleko od duchovného sprevádzania, ktoré je užitočné pre rôzne nasmerovania. Dobrý duchovný sprievodca pomáha objaviť osobnú duchovnú cestu a odhaľovať pôsobenie Ducha Svätého v našom živote. Je viac pozorný na to, čo sa aktuálne deje v srdci konkrétnej osoby. Toto je jeden z rozdielov medzi duchovným sprievodcom a duchovným vodcom, alebo formátormi, ktorí sledujú charakteristické prvky jednotlivých zakladateľov duchovných smerov. Platí to napríklad o spiritualite sv. Františka,  sv. Jána z Kríža alebo sv. Jána Bosca.  

Duchovný sprievodca nerozlišuje a nerozhoduje namiesto sprevádzanej osoby, ale pomáha odkryť vnútorné hnutia človeka a porozumieť im, pomáha odhaliť, či je ich pôvod biologický, psychický alebo duchovný. Či je ich pôvodca Duch Svätý, alebo nejaký iný duch. Sprievodca jednoducho pozýva sprevádzanú osobu k hlbšiemu poznaniu seba samej a povzbudzuje ju k vlastnému rozhodovaniu. I keď podmienkou duchového sprevádzania nie je nevyhnutne kňazská vysviacka, duchovná skúsenosť a hlboký život modlitby určite áno.    

III. Sprievod svätých

Niektorí kresťania okrem cirkevného spoločenstva a duchovne spriaznených osôb či priateľstiev zachytávajú ešte i iné  spoločenstvo, ktoré ich tiež sprevádza a pomáha im v každodenných zápasoch. Je to spoločenstvo svätých.  

Nedávno som s jednou slovenskou rodinkou absolvoval cestu na isté pútnické miesto v Španielsku. Milo ma prekvapilo, ako sa otec rodiny modlil každý deň ich rodinné litánie. Zahrnul do nich všetkých svätých, ktorých poznal a ktorí mu boli duchovne blízki. Nechýbali medzi nimi novodobí či menej známi svätí, ktorých si obľúbil pre istú špecifickosť, ktorá korešpondovala s ich potrebami. Takto tento otec rodiny, presvedčený o pomoci svätých, začínal a končil každý deň. Samotného ma prekvapilo, aký pokoj a istota zavládli v miestnosti po odznení týchto litánií. Akoby som bol svedkom nebeskej ochrany celej ich rodiny.  

Prečo je dobre práve na začiatku pôstneho obdobia si pripomenúť týchto sprievodcov na našej duchovnej ceste? Pretože nás upozorňujú na dve reality, ktoré niekedy strácame zo zreteľa. Prvou z nich je skutočnosť nepriateľa našej duše, ktorý v mnohých maskovaných podobách neustále útočí na naše slabé stránky a víťazí vtedy, ak sa mu podarí zostať utajený a ak sa uzavrieme sami do seba s falošnou, zavádzajúcou a pyšnou myšlienkou, že si vystačíme sami. Keď v sebe začneme sami živiť myšlienku, že nepotrebujeme Cirkev, duchovné priateľstvá a už vôbec nie nejakú fiktívnu pomoc  svätých.

Druhou realitou, ku ktorej nás naši sprievodcovia majú viesť, je znovu prečítanie  toho, čo bolo prežité. Udalosti v našom  živote nemajú  význam len samé osebe, ale spôsob, ako ony zasiahli do nášho života, ma zmysel pre nás samotných. Stávajú sa základnými stavebnými kameňmi našej osobnej histórie. Keď si znovu prečítavame svoju vlastnú minulosť, našu vlastnú históriu, odhaľujeme v nej príbeh nášho vlastného posväcovania. Pomaly začíname jasnejšie vnímať to, že niečo dobré a zmysluplné bolo a je prítomné v našom živote a že je to samotný Boh, ktorý sa nás dotýka cez všetky udalosti nášho života.

Milí priatelia, nech nám začínajúce pôstne obdobie prispeje k tomu, aby sme vďaka vonkajším sprievodcom hlbšie spoznali toho, ktorý priamo zasahuje do nášho vnútorného života. Aby sme si vytvorili  osobný vzťah ku Kristovi. 
All the contents on this site are copyrighted ©.