2016-01-30 00:00:00

Vyskupų ir vyskupijų sukaktys 2016 metais


Kaišiadorių vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui – 2016-eji – jubiliejiniai metai. Kovo 8-ąją ganytojui sukanka aštuoniasdešimt metų. Jubiliatas ne vienintelis šiemet švenčiantis Lietuvos ganytojas. Vatikano radijas prisimena kai kurias Bažnyčios vyskupų, tiek gyvų, tiek mirusių, kankinių ir palaimintųjų jubiliejines sukaktis.

Prieš 150 metų gimė pirmasis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis, Lietuvos valstybės galvos pareigas vykdęs Valstybės tarybos prezidiumo narys ir viceprezidentas, 1918 metų Vasario 16-sios akto signataras, Steigiamojo Seimo vicepirmininkas. Justinas Staugaitis gimė 1866 metų lapkričio 14 dieną Tupikuose, Šakių apskrityje, dabartinės Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje.

Pirmąjį Telšių vyskupą Staugaitį prieš devyniasdešimt metų, 1926 metais balandžio 25 dieną konsekravo pirmasis Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas, gimęs prieš 160 metų Vėjeliškiuose, Anykščių valsčiuje.

Prieš 145 metus balandžio 13 dieną Lūginėje gimė pal. Jurgis Matulaitis, prieš 105 metus paskirtas marijonų vadovu. Marijonų atkūrėjas, Vilniaus vyskupas, Apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje, daug prisidėjęs prie Bažnytinės provincijos steigimo ir Šventojo Sosto konkordato su Lietuva. Prieš 30 metų šv. Jonas Paulius II užbaigė Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylą leisdamas paskelbti dekretą dėl stebuklo 1986 metų liepos 30 d. Po metų – iškilmingai paskelbė palaimintuoju. 

Prieš 140 metų gimė Romualdas Jałbrzykowskis, Seinų vyskupijos kunigas, prieš 90 metų rugsėjo 8 dieną paskirtas Vilniaus arkivyskupu.

Prieš 130 metų įšventintas kunigu arkivyskupas Pranciškus Karevičius, paskutinis Žemaičių vyskupas, Marijonų kongregacijoje davęs vienuolinius įžadus ir pasitraukęs iš aktyvios ganytojiškos veiklos.

Prieš 110 metų gegužės 9 dieną Rokiškio krašto Butėniškyje gimė vyskupas Antanas Deksnys, ilgametis užsienio lietuvių vyskupas. Šiemet gegužės 30 dieną sukanka Vokietijoje 1999 metais mirusio ganytojo kunigystės 85 metinės.

Prieš 95 metus gegužės 5 dieną įšventintas kunigu Juozapas Pletkus, vėliau vyskupas, Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros Apaštališkasis administratorius.

Prieš 90 metų gegužės 2 dieną konsekruotas pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas.  

Prieš 90 metų gimė ir šiemet amžiaus jubiliejų švęs amžiumi vyriausi Lietuvos vyskupai, abu kilę iš Griškabūdžio, dabartinėje Vilkaviškio vyskupijoje: Vilkaviškio vyskupas emeritas marijonas Juozas Žemaitis MIC rugpjūčio 30 dieną ir Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas lapkričio 22 dieną.

Aštuoniasdešimtąją amžiaus sukaktį šiemet kovo 8 dieną švęs Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, gimės Užgirėliuose, Kruonio seniūnijoje, Kaišiadorių rajone.

Prieš 70 metų lapkričio 18 d., Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas vyskupas Vincentas Borisevičius, pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, antrasis Telšių vyskupijos vyskupas. Šiemet prieš 25 metus pradėta vyskupo kankinio kanonizavimo byla.

Prieš 65 metus spalio 23 dieną Romoje mirė vyskupas Pranas Pranciškus Būčys MIC, marijonų vyresnysis, kongregacijos atgaivintojo pal. Jurgio Matulaičio pirmasis įpėdinis, vienas iš Vatikano radijo lietuvių programos fundatorių.

Prieš 50 metų gegužės 21 dieną mirė vyskupas Petras Maželis, Telšių Apaštališkasis administratorius.

Prieš 40 metų. Vilniaus vyskupijos kunigas ir buvęs vyskupijos Apaštališkasis administratorius Lenkijos teritorijoje kardinolas Henrikas Romanas Gulbinowiczius sausio 3 dieną paskirtas Vroclavo arkivyskupu. Šukiškėse gimusį arkivyskupą kardinolu paskyrė šv. Jonas Paulius II.

Prieš 40 metų gegužės 30 dieną įšventintas kunigu Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Prieš 35 metus Romoje Apaštališkuoju nuncijumi ir vyskupu paskirtas Jonas Bulaitis, gimęs Londone gyvenusioje emigrantų šeimoje, po diplomatinės veiklos Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Europoje mirė Romoje 2010 metais. Arkivyskupą Bulaitį konsekravo šv. Jonas Paulius II. 

Prieš 30 metų gruodžio 7 d. konsekruotas vyskupu Vladas Michelevičius, Kauno ir Vilkaviškio Apaštalinio administratoriaus generalinis vikaras, Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius.

Vilniuje prieš 25 metus mirė arkivyskupas Julijonas Steponavičius (1911-1991). 2016 metais taip pat sukanka Julijono Steponavičiaus kunigystės šventimų aštuoniasdešimtmetis. Nominuotas Panevėžio vyskupu augziliaru 1955 metais priėmė vyskupo konsekravimą iš pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko rankų. Vėliau pakeitė vyskupą Paltaroką Vilniaus Apaštališkuoju administratoriumi 1957 metais. Šventasis Sostas, negalėdamas Sovietų Sąjungos valdymo metais laisvai susisiekti su Bažnyčios vadovybe neskirdavo visateisių vyskupų ordinarų Lietuvoje, o ribotus įgaliojimus turinčius Apaštališkuosius administratorius. Tik 1989 metais susiklosčius palankesnėms politinėms aplinkybėms Julijonas Steponavičius buvo paskirtas arkivyskupu ordinaru, šias pareigas Lietuvos Respublikos atgimimo įkarštyje ėjo kiek daugiau nei dvejus metus, mirė 1991 metų birželio 18 d.

Vilniaus arkivyskupijoje prieš 25 metus, mirus Julijonui Steponavičiui, arkivyskupu metropolitu 1991 metų gruodžio 24 dieną paskirtas Apaštališkasis nuncijus Olandijoje Audrys Juozas Bačkis. Paskyrimas įvyko tą pačią gruodžio 24 dieną, kai Jonas Paulius II trimis Apaštalikosiomis konstitucijomis („Vilnensis et aliarum“, „Kaunensis et aliarum“, „Telšensis“) naujai pertvarkė vyskupijų paskirstymą Lietuvos Respublikoje. Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijos priskirtos Vilniaus metropolijai, Vilkaviškio ir Telšių – Kauno. Trečiuoju potvarkiu buvo visai išbraukta istorinė Klaipėdos prelatūra, tapusi integralia Telšių vyskupijos dalimi. Ligi šių potvarkių Vilniaus arkivyskupijos viena dalis buvo Lenkijoje, kita – Sovietų okupuotoje Lietuvoje ir Baltarusijoje. Kardinolas A. J. Bačkis, Vilniaus arkivyskupas emeritas, vasario 21 dieną minės kardinolystės 15-sias ir kovo 18 dieną kunigystės 55 metines.

Prieš 25 metus vasario 24 dieną kunigu įšventintas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

Prieš 25 metus gegužės 30 dieną kunigu įšventintas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui rugsėjo 23 dieną sukanka 55-eri.

Vilniaus arkivyskupijos vyskupui augziliarui Arūnui Poniškaičiui 2016 metų rugpjūčio 1 dieną sukanka 50 metų. Šakiuose gimęs Vilkaviškio vyskupijos kunigas buvo paskirtas Vilniaus augziliaru prieš šešerius metus (Vatikano radijas).
All the contents on this site are copyrighted ©.