2016-01-28 16:32:00

Tarnavimas žmogui - bendra bažnytinės ir pilietinės visuomenės pareiga


Popiežius paragino tarptautiniu mastu derinti standartus naudojamus biologijoje ir medicinoje, kad visuomet būtų atsižvelgiama į pagrindines vertybes ir teises. Pagarba žmogaus asmens integralumui ir sveikatos apsaugai, nuo prasidėjimo iki natūralios mirties reikalauja, kad asmens išskirtinumas būtų pripažintas kaip tikslas, o ne priemonė. Tai pamatinis etinis principas taip pat biotechnologijų pritaikymui medicinoje, kurių naudojimas niekuomet negali žeisti žmogaus orumo, ir neturėtų būti taikomos vien tik industriniais ar komerciniais tikslais.

Popiežius kalbėjo prie Italijos vyriausybės veikiančios Nacionalinės bioetikos komiteto nariams, kuriuos ketvirtadienį priėmė audiencijoje. Šventasis Tėvas pasidžiaugė komiteto jau daugiau kaip 25 metų veikla, prisiminė Bažnyčios jautrumą etikos klausimams, patikino, kad Bažnyčia šioje srityje neieško sau privilegijuotos erdvės, o džiaugiasi pilietinės sąžinės gebėjimu visais lygiais mąstyti, svarstyti ir veikti pagal sveiką protą, žmogaus asmens ir visuomenės pamatines vertybes. Būtent atsakinga pilietinė branda yra ženklas, kad Bažnyčiai apreikštos ir jai pavestos Evangelijos sėja atnešė vaisių, paskatindama siekti tiesos, gėrio ir grožio sudėtinguose žmonijos ir etikos dalykuose.

Iš esmės tai reiškia tarnauti žmogui, visam žmogui, visiems vyrams ir moterims, ypatingą dėmesį skiriant silpniesiems ir nepasiturintiems, kurie neįstengia pasisakyti, kol kas negalėjo, arba jau nebegali to padaryti. Šiame bendrame lauke susitinkančios bažnytinė ir pilietinė visuomenės yra pašauktos bendradarbiauti pagal savitas ir atskiras kompetencijas.

Popiežius padrąsino Italijos Nacionalinį bioetikos komitetą tęsti tarpdisciplininę aplinkos taršos analizę, formuluojant biologijos mokslų pasiūlymus, kurie leistų konservuoti, saugoti ir prižiūrėti aplinką, gerbiant teisingą žmogaus centriškumą kitų gyvūnų ir visos aplinkos atžvilgiu, siekiant geriau apsaugoti ateities kartas. Sykį, tęsė popiežius, vienas mokslininkas į jo pastabą apie ateities kartų apsaugą su kartėliu atsiliepė: „o ar jų bus?!“

Kita popiežiaus pasiūlyta tema – neįgalių asmenų pažeidžiamumas ir marginalizacija konkuruojančioje ir spartesnės pažangos siekiančioje visuomenėje. Reikia pasipriešinti atmetimo kultūrai, turinčiai daugelį išraiškų, be kitų - elgimąsi su žmogaus embrionais kaip su išmetamomis šiukšlėmis. Panašiai kartais elgiamasi ir su bemirštančiais ligoniais ir seneliais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.