2016-01-22 16:15:00

Naujas stebuklas Marijonų kongregacijos steigėjo byloje


Marijonų „Tėvas Steigėjas“ galės būti šventuoju. Paskutinis kanoninės bylos etapas dėl antrojo stebuklo buvo užbaigtas ketvirtadienį. Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė, jog popiežius Pranciškus patvirtino dekretą dėl stebuklo, įvykusio XVII amžiuje gyvenusio palaimintojo t. Jėzaus Marijos Stanislovo MIC, kurio pasaulietinis vardas Jonas Papczynskis (1631-1701) užtarimu.

Tarti galutinį žodį dėl galimos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Kunigų kongregacijos steigėjo pal. Jėzaus Marijos Stanislovo kanonizacijos galės Popiežiaus sušaukta konsistorija, susidedanti iš Šventųjų skelbimo kongregacijos narių kardinolų. Kardinolų konsistorijai pritarus, drauge bus paskelbta ir kanonizavimo data. Tikėtina, kad tai įvyks dar šiemet, Bažnyčiai švenčiant ypatingą Gailestingumo jubiliejų.

Jono Papczynskio MIC įsteigta Marijonų kongregacija yra ta pati, kurią XX amžiuje reformavo ir atgaivino pal. Jurgis Matulaitis MIC. Nors skiria trys šimtmečiai, abu vyrai daugeliu požiūrių buvo panašūs, pasišventę mariologinio dvasingumo, grįsto pamaldumu į Mergelės Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą ir Dievo gailestingumo, kaip labiausiai sektino gyvenimo idealo sklaidai. Abu kėlė pagrindu visišką pasitikėjimą Kristumi, jo gailestingumo priėmimu sau ir skleidimu kitiems, pirmiausiai vargšams.

Pal. Papczynskis, lydėdamas Lenkijos karius mūšiuose su turkais XVII šimtmetyje ypač pagailėjo jaunų vyrų, žūstančių taip ir nesuspėjus krikščioniškai pasiruošti mirčiai. Norėdamas padėti skaistykloje kenčiančioms sieloms pal. t. Stanislovas priėmė tarsi pašaukimą rūpinimąsi mirusiaisiais lydėti asmenine malda ir atgaila. Pagal palaimintojo mintį, gerai mirčiai, tarsi galutiniam susitikimui su Dievu, reikia pasirengti iš anksto.

T. Jėzaus Marijos Stanislovas MIC - pavyzdingas pamokslininkas, pasauliečių ugdytojas, vargšų tėvas, maldų už mirusiuosius apaštalas. Tokias palaimintojo savybes įvardijo popiežius Benediktas XVI 2007 metais sveikindamas Marijonų kongregacijos steigėjo beatifikacijos dalyvius. Beatifikacijos ceremonijai Lichenyje, Lenkijoje, popiežiaus Benedikto vardu vadovavo Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone. Jis beatifikacijos homilijoje palaimintąjį t. Papczynskį apibūdino pal. Jurgio Matulaičio gyvenimo šventumą primenančiais žodžiais: „nepavargstantis Kristaus apaštalas“, „degęs aistra dėl sielų išganymo“.

Netrukus po Marijonų fundatoriaus pal. t. Stanislovo Papczynskio mirties 1701 metais Marijonų kongregacijos tėvai atsikėlė į Lietuvą, buvo itin aktyvūs Sūduvos krašte, būtent nuo marijonų kongregacijos pavadinimą gavo Marijampolės miestas. Marijonų misijas Lietuvoje XVII amžiaus viduryje pradėjo kitas marijonų kongregacijos vyresnysis, Garbingasis Dievo tarnas t. Kazimieras Vyszynksis, miręs Balsamao marijonų vienuolyne, kurį įsteigė Portugalijoje. Kiti du Marijonų kongregacijos palaimintieji yra kankiniai t. Jurgis Kaszyra MIC ir Antanas Leszczewiczius MIC. Abu iš Vilniaus vyskupijos kilę marijonai buvo nacių sudeginti su Rosikos gyventojais 1943 metais iš keršto už partizaninę veiką šiaurinėje Baltarusijoje. Abu kankinius palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 1999 metais.

Be kitų marijonų tėvų, kuriems iškeltos beatifikacijos bylos, paminėtinas politinis kalinys latvis Jonas Mendrikas MIC, žuvęs per kalinių streiko malšinimą Vorkutos lageryje 1953 metais. Įsitikinęs, kad turi lydėti kitus kalinius, kad paruoštų juos mirčiai, stojo į pirmąją streikuotojų rikiuotę priešais ginkluotus karius ir kai teikė kaliniams išrišimą buvo su jais nušautas.

Šventųjų skelbimo kongregacija ketvirtadienį paskelbė iš viso dešimt dekretų, penki stebuklų, trys kankinystės ir du herojiškų dorybių. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.