2016-01-17 16:04:00

Migrantų jubiliejus su popiežiumi


Sekmadienį popiežius pasveikino su Pasauline migrantų ir pabėgėlių diena: Gailestingumo jubiliejaus kontekste ši diena švenčiama taip pat kaip Migrantų jubiliejus, pasakė popiežius Pranciškus sekmadienį sveikinamas etninių grupių atstovus iš visos Italijos, su skaitlingais kitais maldininkais dalyvavusius Vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje.

Italijoje gyvenančių etninių mažumų atstovai, įskaitant ir lietuvių bendruomenės narius, į susitikimą su Šventuoju Tėvu atėjo su nacionalinėmis vėliavomis ir transparantais. Po „Viešpaties Angelo“ maldos visi procesijoje įžengė į Šv. Petro baziliką pro Šventąsias gailestingumo duris, dalyvavo iškilmingose Migrantų jubiliejaus Mišiose, kurioms vadovavo Popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos pirmininkas kard. Antonio Maria Vegliò.

Kiekvienas iš jūsų nešate su savimi savo istoriją, kultūrą ir kitas brangias vertybes; deja, ne retai taip pat vargo, represijų, baimės patirtį. Tačiau jūsų dalyvavimas Migrantų jubiliejuje yra pasitikėjimo Dievu ženklas. Neleiskite, kad iš jūsų atimtų gyvenimo viltį ir džiaugsmą, kurie kyla iš dieviškojo gailestingumo patirties, dėka taip pat žmonių, kurie jus priima ir jums padeda.

Popiežius palinkėjo, kad žengimas pro Šventąsias gailestingumo duris pripildys širdis ramybe.

Šventasis Tėvas be to pasakė, kad Migrantų jubiliejaus Mišiose Šv. Petro bazilikoje per Komuniją bus dalijami komunikantai, pagaminti Milano kalėjimo „Opera“ kalinių. Popiežius už tai padėkojo kaliniams ir paprašė Migrantų jubiliejaus dalyvių padėkoti plojimu.

Šventasis Tėvas paprašė visų pasimelsti už užpuolimų Indonezijoje ir Burkina Faze aukas, meldė Dievą priimti žuvusiuosius į savo Namus ir palaikyti tarptautinės bendruomenės pastangas sukurti taiką.

Vidudienio maldos apmąstyme kalbėdamas apie Kanos vestuvių stebuklą popiežius sakė, kad tai buvo Jėzaus geranoriškumo ženklas jaunavedžiams, skatinantis jų šventėjimą, bet ne tiktai: Stebuklai yra ypatingi ženklai, palydintys Gerąją naujieną, galintys sužadinti arba sustiprinti tikėjimą į Jėzų. Kiekvienas žmogus yra pašauktas sutikti Dievą savo gyvenime. Kanos vestuvių pasakojimas kviečia vėl vis iš naujo atrasti, kad Jėzus nėra kaip teisėjas, užsimojęs teisti mūsų nusidėjimus, nei kaip karininkas, verčiantis aklai vykdyti jo įsakymus. Dievas apsireiškia kaip žmonijos Išganytojas ir kaip brolis. Jis  - mūsų vyresnysis brolis, Tėvo Sūnus: tik jisai atsiliepia į giliausius mūsų širdies lūkesčius ir viltis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.