2016-01-17 16:05:00

Merkelio Giedraičio konsekravimo Žemaičių vyskupu 440 metinės


Sausio 16 d. prieš 440 metų kunigaikštis Merkelis Giedraitis buvo konsekruotas Žemaičių vyskupu. Vyskupas Giedraitis yra viena iš ryškiausių istorinių asmenybių Bažnyčioje Lietuvoje, laikomas antruoju Žemaitijos krikštytoju ir lietuviškos knygos pradininku Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Katalikų Bažnyčios ganytojo Lietuvoje paliktus šventumo pėdsakus prisiminė šv. popiežius Jonas XXIII Merkelio Giedraičio mirties 350 metinių proga 1959 metais. Laiške Lietuvos vyskupams „Ut Filiis“ popiežius Jonas XXIII didžiai įvertino Merkelio Giedraičio gilų tikėjimą ir pasišventimą siekti Bažnyčios gerovės vykdant anuomet ką tik pradėtas reformas. Merkelį Giedraitį, kuris „uoliu apaštalavimu parodė, “ką reiškia kovoti už katalikų tikėjimą ir ginti jį visomis savo jėgomis” Apaštališkajame laiške „Sescentesima anniversaria“ 1987 metais prisiminė taip pat šv. Jonas Paulius II.

Pasak lenko popiežiaus, „vyskupas Giedraitis pažadino tikrą dvasinį atgimimą, rūpindamasis kunigų parengimu, statydamas naujas bažnyčias ir asmeniškai vykdydamas tautos katekizaciją gimtąja lietuvių kalba.“

Kartais į Žemaičių vyskupą Merkelį Giedraitį kreipiamasi kaip į Dievo tarną, kai kada – kaip apie kandidatą į Dievo tarnus. Pasak portalo, skirto šventųjų gyvenimui ir žinių apie juos sklaidai angelorum.lt, per didįjį Bažnyčios jubiliejų 1900-aisiais, JAV lietuviai kreipėsi lotyniškai ir lietuviškai spausdintu raštu (redagavo A. Dambrauskas) „Balsas Amerikos lietuvių” į Šventąjį Tėvą Leoną XIII, kad į šventųjų skaičių būtų įrašyti vysk. Merkelis Giedraitis ir jėzuitas Andrius Rudamina SJ.

Lietuvos Katalikų žinyne (2015 metų) beatifikacijos bylų sąraše vyskupo Merkelio Giedraičio vardas neįrašytas.

Kun. Stasio Ylos maldaknygėje „Tikiu Dievą“ išleistoje JAV 1964 metais skyriuje „Šventųjų Lietuva“ tikintieji raginami prisiminti, kad „Bažnyčia nedraudžia privačiai melstis į visus tuos, kurie mirė šventa mirtim, kaip kankiniai ar išpažinėjai savo tautoje. Galime melsti jų užtarimo sau ir savo tautai ir kartu melsti jiem altoriaus garbės, kad mūsų tautai nestigtų viešai pripažintų šventųjų.“

Toliau paminėtas būtent vysk. Merkelis Giedraitis, su kvietimu taip melstis: „Viešpatie, tu davei mums šviesų žiburį — vyskupą Merkelį. Tu jį iškėlei kaip tvirtą ąžuolą tada, kai mūsų protėviai svyravo ir blaškėsi, audrų įsupti, klaidų supainioti. Jis buvo uolus ir pasišventęs ganytojas, ieškojęs paklydusių sielų, gydęs jų žaizdas, gražinęs juos tavo prieglobstin. Jis buvo tiesus ir drąsus, gindamas tavo Bažnyčios teises.

Teikis, Viešpatie, šį savo tarną ir mūsų tautos dvasinį gaivintoją paženklinti šventųjų garbe, kad, naujai sušvitęs altoriuje, stiprintų mus dabartinėse sutemose, grūdintų kovose, telktų mus aplink vienintelį išganymo šaltinį Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.“

Toliau pacituotas jau minėtasis šv. popiežiaus Jono XXIII laiškas Lietuvos vyskupams: „Merkelis Giedraitis buvo aukštai iškilęs savo gyvenimu, savo pamaldumu ir dvasios kilnumu. Jis buvo apaštalas, kuris šventąjį Kristaus tikėjimą jūsų tautoje išplatino, sustiprino ir giliai įdiegė žmonių širdyse... Apie jo didelį šventumą ir šiandien liudija jūsų žmonės.

Šios kilnios dorybės Mums atrodo kaip tik labai tinkami pavyzdžiai, kuriais ypatingai turėtų sekti visi mylimieji lietuvių tautos sūnūs.“

Merkelio Giedraičio, buvusio Vilniaus kanauninko, tiksli gimimo data nežinoma, tačiau dažnai nurodoma ta pati konsekravimo vyskupu, t.y. sausio 16-sios data, kaip gimimo metus apytikriai nurodant 1536-uosius, t.y. prieš 480 metų. Ganytojas vadovavo Žemaitijos vyskupijai 33 metus iki mirties Varniuose 1606 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.