2016-01-06 15:18:00

Popiežius ragina negyventi tuščiai, o ieškoti dalykų prasmės


Popiežius Pranciškus pasveikino ketvirtadienį Kalėdas švenčiančius Rytų krikščionis, tiek katalikus, tiek ortodoksus. Šventasis Tėvas užtikrino savo dvasinį artumą krikščioniškoms Rytų bendruomenėms kalbėdamas Viešpaties Apsireiškimo iškilmės vidudienį, per „Viešpaties Angelo“ maldos susitikimą. Visus Rytų krikščionių brolius ir seseris tepasiekia taikos ir gėrio linkėjimai, sakė Pranciškus.

Evangelijos pasakojimas apie išminčius, atkeliavusius į Betliejų iš Rytų, suteikia Viešpaties Apsireiškimo iškilmei visuotinimo dvelksmą. Bažnyčia juo alsuoja trokšdama, kad visos žemės tautos galėtų sutikti Jėzų, patirti jo gailestingąją meilę. Bažnyčia visuomet matė Trijuose karaliuose visą žmoniją. Švęsdama Viešpaties Apsireiškimą ji norėtų pagarbiai palydėti kiekvieną pasaulio vyrą ir moterį pas Kūdikėlį, kuris gimė, kad visus išgelbėtų.

Kalėdų Naktį Jėzus apsireiškė paprastiems piemenims, o paskui atkeliavo šio Kūdikio sužavėti išminčiai. Jie visai nepanašūs, tačiau kažkas yra bendra: tai - dangus. Betliejaus piemenys atskubėjo pamatyti Jėzų ne todėl kad buvo geri, o kad ganydami naktį pažvelgė į dangų ir pamatė ženklą, išgirdo žinią ir nusekė iš paskos. Taip pat išminčiai: žvelgdami į dangų pamatė naują žvaigždę, atpažino ženklą ir leidosi į kelionę. Ir piemenys ir išminčiai moko mus, kad norint sutikti Jėzų, reikia mokėti pakelti žvilgsnį aukštyn į dangų, nesusiriesti į save, o širdimi ir mintimis būti atviriems Dievo horizontui.

Išminčiai, išvydę žvaigždę, be galo džiaugėsi. Ta žvaigždė yra Evangelija, Viešpaties Žodis, kaip kad sako Psalmistas 119-oje psalmėje, – tęsė popiežius: „Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119, 105). Tai šviesa, kuri veda pas Kristų. Tačiau neįsiklausius į Evangeliją neįmanoma su Juo susitikti. Išminčiai „pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino“ (Mt 2,11). Išminčiai mus ragina nesitenkinti vidutiniškumu, ne veltėdžiauti, o ieškoti dalykų prasmės, ugningai gilintis į didįjį gyvenimo slėpinį. Jie mus moko nesipiktinti mažumu ir neturtu, o atpažinti didybę nuolankume ir išmokti priešais jį priklaupti.

Popiežius meldė, kad Mergelė Marija, priėmusi išminčius Betliejuje, padėtų mums pakelti žvilgsnį nuo mūsų pačių, leisti Evangelijos žvaigždei mus vesti, kad sutiktume Jėzų ir mokėtume nuolankiai jį pagarbinti. Tada ir mes mokėsime Jo šviesą skleisti kitiems, su bendrakeleiviais dalytis kelionės džiaugsmu.

Pasaulinė misionieriškos kūdikystės diena

Popiežius suteikė Apaštališkąjį palaiminimą visiems, kurie dalyvavo maldos susitikime, pasveikino romiečius ir piligrimus, prisiminė, kad Trijų Karalių iškilmės dieną taip pat minima Pasaulinė misionieriškos kūdikystės diena. Tai vaikų šventė, - sakė popiežius, - suteikianti proga vaikams, kad savo malda ir aukojimusi padėtų stokojantiems bendraamžiams, taptų brolystės ir dalijimosi misionieriais ir liudytojais.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.