2016-01-04 13:32:00

Popiežius: Mūsų džiaugsmas – liudyti Jėzų kitiems žmonėms


Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą, šia proga į Šv. Petro aikštę susirinkusiems tikintiesiems sakytoje kalboje popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangeliją. Skirtingai negu Lietuvoje, kur buvo švenčiama iš sausio 6-osios į sekmadienį atkelta Viešpaties Apsireiškimo arba Trijų Karalių šventė, Vatikane buvo švenčiamas antrasis sekmadienis po Kalėdų ir liturgijoje skambėjo ne evangelisto Mato pasakojimas apie gimusį Kūdikį aplankiusius išminčius, bet Evangelijos pagal Joną prologas, kuris skelbia: „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1,14).

Tas Žodis, kuri yra Danguje, tai yra Dieve, atėjo į žemę, kad mes jį girdėtume ir galėtume pažinti bei ranka paliesti Tėvo meilę, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Dievo Žodis yra viengimis Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, pilnas malonės ir tiesos (plg. Jn 1,14), tai yra Jėzus.

Evangelistas neslepia Dievo Sūnaus įsikūnijimo dramatiškumo, pabrėždamas, kad dovanojama Dievo meilė susidūrė su žmonių nedėkingumu. Dievo Žodis yra šviesa, bet žmonės rinkosi tamsą. Dievas atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė (plg.9-10), užtrenkė duris Dievo Sūnui. Tai blogio slėpinys, keliantis grėsmę mūsų gyvenimui, - kalbėjo Pranciškus. Mes turime budėti, kad jis nenugalėtų. Pradžios knygoje sakoma, kad „prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė“ (Pr 4,7). Vargas mums jei ją įsileisime. Nes jei įsileisime, jį užtrenks duris ir niekas daugiau negalės pro jas įeiti. Mes kaip tik priešingai – turime plačiai atidaryti duris Dievo Žodžiui, Jėzui, kad ir mes taptume Dievo vaikais.

Šventoji Motina Bažnyčia mus ragina priimti Išganymo Žodį, priimti šviesos slėpinį. Jei jį priimame, savyje ugdome Viešpaties pažinimą ir meilę, mokomės būti gailestingi kaip Jis. Ypač šiais Gailestingumo šventaisiais metais stenkimės vis labiau įkūnyti Evangeliją savo gyvenime. Skaityti Evangeliją, ją medituoti ir pagal ją gyventi – tai geriausias būdas pažinti Jėzų ir liudyti jį kitiems. Kiekvieno pakrikštytojo pareiga ir džiaugsmas – dovanoti Jėzų kitiems žmonėms. Tačiau tai įmanoma, jei mes patys jį pažįstame ir turime savyje, jei jis yra mūsų gyvenimo Viešpats.

Galiausiai popiežius Pranciškus kvietė šauktis Mergelės Marijos globos, kurią šiomis dienomis kaip rūpestingą motiną kontempliuojame prakartėlėje.

Po Viešpaties Angelo maldos popiežius dar kartą visiems linkėjo laimingų naujų metų ir prašė melstis už taiką, primindamas šiemetinės Pasaulinės taikos dienos temą, skelbiančią, kad vienas būdų siekti taikos yra kova su abejingumu kitų žmonių likimui. Popiežius taip pat dar kartą priminė patarimą visada turėti su savimi Evangelijų knygutę ir kasdien ją atsiversti, perskaityti kad ir po trumpą ištrauką. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.