2016-01-01 20:00:00

Ferenc pápa megnyitotta a Santa Maria Maggiore bazilika szentkapuját: Aki nem tud megbocsátani, még nem ismerte meg a szeretet teljességét


Újév napján pénteken délután öt órakor kezdődött a Santa Maria Maggiore bazilika szentkapuja megnyitásának a szertartása, melynek során Ferenc pápa feltárta a kapuk bronzszárnyait és belépett Róma legősibb, ötödik században épült Mária templomába.

Mária az Isten Anyja és az Egyház Anyja

A bazilika előcsarnokának baloldali kapuját, az új Porta Santa-t II. János Pál pápa avatta fel 2001. december 8-án. A kapu baloldali szárnyán Szűz Mária mutat jobbjával a másik szárnyon ábrázolt Fiára, aki testén a megváltás sebhelyeivel a sírból kél fel. Középütt fenn a lengyel pápa címere látható, balról fent a Mater Dei, Isten Anyja felirat az Angyali üdvözlettel, alul pedig a 431-ben tartott efezusi zsinat püspöki gyülekezetét formálták meg, amint ünnepélyesen döntenek a Theotokosz, Istenszülő név kötelező használata mellet. Jobbra párhuzamosan a II. Vatikáni Zsinat püspöki kollégiuma látható, amint a Szűzanyát a Lumen Gentium dokumentum nyolcadik fejezetében a Mater Ecclesiae címmel illetik, mely felirat fölött az első Pünkösd lélekáradása látható.

Az Isten Anyja ünnepén bemutatott szentmise során Ferenc pápa ezúttal egy ősi gregorián ének szövegét alapul véve Máriáról, mint az irgalmasság anyjáról elmélkedett.

Mária az irgalmasság Anyja

„Salve, Mater misericordiae! – ezzel a köszöntéssel fordulunk a Szűzanyához, az Isten Anyjának ajánlott római bazilikában” – kezdte beszédét Ferenc pápa. Ez egy ősi himnusz eleje, melyet a szentmise végén éneklünk majd el: „Üdvözlégy, irgalmasság Anyja, Isten Anyja és a megbocsátás Anyja, a reménység Anyja és a kegyelem Anyja”. Ez a néhány sor nemzedékek hitét tartalmazza, akik a Szent Szűz képére szegezték a tekintetüket, hogy tőle kérjenek közbenjárást és vigasztalást. Soha nem alkalmasabb, mint éppen napjainkban, hogy Szűz Máriához úgy fohászkodjunk, mint az irgalmasság Anyjához. A most megnyitott kapu ugyanis az irgalmasság Kapuja. Bárki is lépje át a küszöbét, arra hivatott, hogy az Atya irgalmas szeretetébe merüljön, bizalommal eltelve és félelem nélkül. Ebből a bazilikából azzal a bizonyossággal indulhat tovább, hogy Mária az útitársa lesz. Ő az irgalmasság Anyja, mert ő szülte a méhében magának az isteni irgalmasságnak az Arcát, az Emmanuel Jézust, akit a népek vártak és aki a Béke Fejedelme, aki az üdvösségünkért emberré lett és aki nekünk adta az ő Anyját, aki velünk együtt zarándoktársunk lesz és soha nem hagy el bennünket az utunkon, főként a bizonytalanság és a fájdalom pillanataiban.  

Aki nem tud megbocsátani, még nem ismerte meg a szeretet teljességét  

Mária annak az Istennek az Anyja, aki megbocsát, aki megbocsátást ad, és ezért nevezhetjük őt a megbocsátás Anyjának. Ez a szó, „megbocsátás”, mely oly érthetetlen a mai mentalitás számára, ellenben azt a jövőt jelöli, mely a keresztény hit eredeti sajátja. Aki nem tud megbocsátani, még nem ismerte meg a szeretet teljességét. Csak az, aki igazán tud szeretni, jut el a megbocsátásig, elfeledve a kapott sértést. A kereszt tövében Mária látja a Fiát, és felajánlja saját magát, ezáltal tanúsítva, hogy mit is jelent úgy szeretni, ahogy az Isten szeret. Ekkor hallja Jézus azon szavait, melyek valószínűleg abból születnek, amit ő maga tanított neki, gyermekkora óta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek (Lk 23,34). Ebben a pillanatban válik Mária mindnyájunk számára a megbocsátás Anyjává. Ő maga, Jézus példája nyomán és az ő kegyelmével, lett képessé arra, hogy megbocsásson azoknak, akik megölték az ő ártatlan Fiát.

Mária, a megbocsátás Anyja tanítja, hogy a megváltás nem ismer határokat

Mária számunkra annak az ikonja, ahogyan az egyháznak megbocsátást kell nyújtania azoknak, akik hozzá fohászkodnak. A megbocsátás Anyja megtanítja az Egyháznak, hogy a Golgotán szerzett megváltás nem ismer határokat. Nem tudja megállítani a törvény az okoskodásaival, sem pedig ennek a világnak a bölcsessége. Az egyház megbocsátásának ugyanazt a mértéket kell viselnie, amit Jézus a kereszten és amit Mária a kereszt lábánál hordozott. Ebben nincs alternatíva. Ezért is tette a Szentlélek az apostolokat a megbocsátás eszközeivé, hogy amit Jézus a halálával megszerzett, ahhoz az emberek minden helyen és minden időben hozzáférhessenek (vö Jn 20,19-23).

Mária a remény, a kegyelem és a szent örvendezés Anyja

Ugyanakkor az ősi ének azt is elmondja Máriáról, hogy Ő a „reménység Anyja és a kegyelem Anyja és a szent örvendezés Anyja”. És ez a három, a remény, a kegyelem és a szent örvendezés, egymásnak a leánytestvérei, melyek Krisztus adományai, sőt hasonlóképpen az ő nevei, melyek hogy úgy mondjuk, a testébe íródtak bele. Mária ajándék, amelyet nekünk ad, Jézus Krisztust nyújtva nekünk, a megbocsátás ajándéka, mely megújítja az életet és ami lehetővé teszi, hogy betöltsük ismét az Isten akaratát és ami az életnek igazi boldogságot ad. Ez a kegyelem, megnyitja a szívet, hogy a jövőbe tekintsünk annak az örömével, aki remél. Ez a tanítás is a zsoltárból ered: „Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet! Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!” (Zsolt 51,12.14).   

A megbocsátás az igazi ellenszere a szomorúságnak

A megbocsátás adománya az igazi ellenszere a szomorúságnak, amit a harag és a bosszú okoz. A megbocsátás megnyit az örömre és a lelki derűre, mert megszabadítja a lelket a halál gondolataitól, amíg a harag és a bosszú felajzzák az értelmet és meggyötrik a szívet, elvéve annak nyugalmát és békéjét. Rút egy dolog a harag és a bosszú!   

Kiáltsuk együtt mi is Efezus népével: Isten Szent Anyja! Isten Szent Anyja! Isten Szent Anyja!

Lépjünk át tehát az irgalmasság kapuján Szűz Mária, az Isten Anyja társaságának a biztonságában, aki közbenjár értünk. Engedjük, hogy elkísérjen bennünket a Fiával való találkozás szépségének a felfedezésében! Nyissuk meg a szívünket a megbocsátás örömére, tudatában annak a bizalommal teli reménynek, melyet nekünk szereztek, hogy a hétköznapi életünk az Isten szeretetének alázatos eszközévé váljon. És a gyermekek szeretetével kiáltsuk Efezus népének ugyanazon szavaival a történelmi zsinat idejéből: „Isten Szent Anyja!”. Végül arra kérte a pápa a híveket, hogy hangosan és erősen, háromszor kiáltsák együtt: „Isten Szent Anyja! Isten Szent Anyja! Isten Szent Anyja! – és így fejezte be homíliáját Ferenc pápa a Santa Maria Maggiore bazilika szentkapuja megnyitásának a szertartása alkalmából bemutatott szentmisén.  

(vl)  

        
All the contents on this site are copyrighted ©.