2015-12-31 17:45:00

Pranciškus: Žiūrėkime į Dievo mums duotus ženklus


Paskutinės metų dienos vakarą popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo pirmiesiems Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės Mišparamas. Tradicinių padėkos už beišbaigiančius metus pamaldų metu buvo giedamas ketvirtą amžių siekiantis šlovinimo ir dėkojimo himnas „Te Deum“.

Koks didžiai prasmingas šis mūsų susibūrimas šlovinti Viešpatį užbaigiant šiuos metus, - sakė Pranciškus padėkos Mišparų homilijoje. Bažnyčia įvairiomis progomis jaučia pareigą su džiaugsmu šlovinti Dievą šios nuo seno ją lydinčios maldos žodžiais. Mes džiaugiamės ir esame dėkingi Dievui už jo buvimą mūsų istorijos įvykiuose. Mes dažnai pajuntame, kad vien mūsų balso negana, kad turime įsijungti į visos Dievo tautos giedamą šlovinimo giesmę. „Te Deum“ giesmėje mes šaukiamės angelų, pranašų, visos kūrinijos pagalbos ir visi kartu šloviname Dievą. Šiuo himnu prisimename visą išganymo istoriją, kurioje slėpiningu Dievu sumanymu turi sau priklausančią vietą ir ką tik praėjusių metų mūsų gyvenimo įvykiai.

Šiais Jubiliejaus metais, - kalbėjo popiežius, - ypatingai skamba žodžiai himno pabaigoje: „Būk mums, Viešpatie, gailestingas, nes Tu vienas esi mūsų viltis.“ Mus nuolatos lydintis Dievo gailestingumas padeda suprasti tai kas jau už mūsų, o viltis mums drąsina žengti į naujus metus.

Galime minėti praėjusių metų dienas vien tik peržvelgdami džiugius arba skausmingus faktus bei įvykius, bet galime taip pat stengtis suprasti ar jautėme juose atnaujinantį ir mums padedantį Dievo artumą. Turime pamąstyti ar pasaulio įvykiai klostėsi pagal Dievo valią ar buvo vadovaujamasi vien žmonių planais, kuriuose daug privačių interesų ir galios siekimo bei smurto.

Mūsų akys tebūnie sutelktos visų pirma į ženklus, kuriuos Dievas mums davė, kad pajustume jo gailestingąją meilę, - sakė Pranciškus paskutinės metų dienos vakaro pamaldų  homilijoje. Neužmirškime ir tų dienų, kurias paženklino smurtas, mirtis, neapsakomos nekaltųjų, pabėgėlių, neturinčiųjų pastogės ir stokojančiųjų žmonių kančios. Šių metų dienas pripildė taip pat ir didžiojo gerumo, meilės ir solidarumo gestai, nors apie juos ir nekalbėta televizijos žinių laidose. Blogis neturi ir negali nustelbti šių meilės ženklų. Gėris visada laimi, net jei kartais jis atrodo silpnas ir paslėptas.

Marijos, Dievo Gimdytojo iškilmės pirmųjų Mišparų homilijos paskutinę dalį popiežius skyrė Romos miestui, kurio vyskupas jis yra. Pranciškus paminėjo sunkumus, su kuriais teko miesto gyventojams susidurti pastaraisiais metais, o taip pat linkėjo, kad Roma, ištikima savo krikščioniškoms šaknims bei Marijos – Salus populi romani – Romiečių globėjos – užtariama, ir toliau liudytų tikėjimą, svetingumą, brolybę ir taiką. Homiliją Šventasis tėvas užbaigė himną Te Deum užbaigiančiais žodžiais: „Šloviname Tave, Viešpatie. Tu vienas esi mūsų viltis. Nenusivilsime per amžius“.

Mišparamas pasibaigus, popiežius Pranciškus išėjo į Šv. Petro aikštę ir aplankė jos centre, prie obelisko, įrengtą Kalėdų prakartėlę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.