2015-12-27 14:19:00

Vidudienio malda. Pabėgėlių krizė ir Šeimų Jubiliejus


Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į naują humanitarinę krizę, ištikusią pabėgėlius Centrinėje Amerikoje. Kalbėdamas sekmadienio vidudienio susitikime su maldininkais iš viso pasaulio, Šeimos jubiliejaus dieną susirikusiais itin gausiai į Šv. Petro aikštę, palaiminęs visus susitikimo dalyvius, popiežius sakė, kad mintimis lanko skaitlingus kubiečius migrantus, papuolusius į bėdą Centrinėje Amerikoje. Daugelis jų yra prekybos žmonėmis aukos. Popiežius kreipėsi į regiono kraštus prašydamas atnaujinti visas galimas pastangas, kad skubiai būtų išspręsta ši humanitarinė drama.

Šeimų jubiliejus. Skleisti kitiems gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmą

Šventasis Tėvas nuoširdžiai sveikino šeimas, Šeimos jubiliejaus Mišių ir „Viešpaties Angelo“ maldos dalyvius, dėkojo joms už liudijimą, meldė Viešpaties malonės ir paramos kasdienio gyvenimo kelyje. Pranciškus meldė Šventąją Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeimą globoti visas pasaulio šeimas, kad jose vyrautų ramybė ir džiaugsmas, teisingumas ir taika, užgimusio Jėzaus atsineštos dovanos žmonijai.

Dabartiniai laikai nėra lengvi šeimai, prislėgtai visokių nesusipratimų ir sunkumų, kurie ją silpnina, sakė popiežius, kviesdamas prisiminti Šventosios Šeimos pavyzdį. Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeima kiekvienam tikinčiajam, bet ypač kiekvienai šeimai, yra tikroji Evangelijos mokykla, ypatinga gyvenimo ir meilės bendruomenė, padedanti suprasti, ką reiškia būti „Šeimos Bažnyčia“, kuri skleidžia evangelines dorybes ir tampa gėrio raugu visuomenėje. Būdingiausi šios šeimos bruožai yra susikaupimas ir malda, vieni kitų supratimas ir gerbimas, pasiaukojimo, darbo ir solidarumo dvasia. Šventosios šeimos pavyzdys ir liudijimas yra šaltinis, iš kurio visos šeimos gali pasisemti stiprybės ir išminties kiekvienai gyvenimo dienai, sakė popiežius. 

Dievo Motina Marija ir Juozapas moko priimti vaikus kaip Dievo dovaną, juos pradėti ir ugdyti, nuostabiu būdu bendradarbiaujant Kūrėjo darbe ir per kiekvieną vaiką padovanojant pasauliui naują šypseną. Popiežius kalbėjo ir apie vieningą šeimą, kaip vaikų brandai svarbią vietą, joje patiriamą gražiąją meilę, jautrumą, pagarbą, susipratimą, atleidimą ir džiaugsmą.

Popiežius pagilino mintį apie džiaugsmą

Tikrasis džiaugsmas, kurį patiria šeimos, nėra kažkas atsitiktinio ar savaime suprantamo. Jis kyla iš gilios žmonių darnos, leidžiančios pajusti buvimo kartu grožį, vieni kitus paremti gyvenimo kelionėje. Tačiau džiaugsmas visuomet pagrįstas Dievo buvimu, jo priimančia, gailestinga, kantria meile visiems. Jei neatsiveria šeimų durys Dievo buvimui ir jo meilei, šeima praranda darną, ima viršų individualizmai ir džiaugsmas užgęsta. Priešingai, šeimos, gyvenančios gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmu, jį perduoda savaime, yra žemės druska ir pasaulio šviesa, yra raugas visai visuomenei.

 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.