2015-12-22 16:53:00

Susitaikinimo sakramente žmogaus dabartis prisiliečia prie ateities su Kristumi


Didysis pentenciarijus, tai yra popiežiaus tribunolo, atsakingo už vadinamąjį vidinį forumą – susitaikinimo sakramento tvarką, dispensas ir atlaidus – vadovas kard. Mauro Piacenza paskelbė laišką nuodėmklausiams Kalėdų proga.

Brangūs broliai nuodėmklausiai, - kreipiasi jis į visus kunigus, - ką tik pradėję švęsti Gailestingumo jubiliejaus metus, semdamiesi išminties iš nuostabių paskutinių Advento dienų antifonų, su visa Bažnyčia vėl išgyvensime tą Šventosios šeimos didžiojo nustebimo slėpinį, kuriame Amžinojo Tėvo Amžinasis Sūnus tapo žmogumi, „dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganymo“.

Viešpaties gimimo šventė, kaip sakė popiežius Pranciškus per pirmas savo pontifikato Kalėdas, neturi nieko bendra su dažnai paplitusiu pasakišku ir pasaldintu jų vaizdavimu. Kalėdos tai šventas slėpinys, pagal kurį pasaulis bus teisiama laikų pabaigoje; tai šventas Dievo Gailestingumo slėpinys. Būsime teisiami ne pagal tai kaip laikėmės abstrakčių moralinių normų, bet pagal mūsų meilės „tiesą“.

Jei meilė yra tikrai žmogiška, ji yra protinga ir laisva, - rašo kardinolas. Tikra meilė nesiekia „pasisavinti“ brolio, bet jį supranta, linki jam laimės ir jos siekia. Tikra meilė aukojasi, nesiekia savo naudos. Tikrai mylintis žmogus stovi žmogumi tapusio Dievo Sūnaus akivaizdoje. Jis pirmiausia pas mus atėjo Betliejaus paprastume; dabar jis pas mus ateina Bažnyčios slėpinyje; laikų pabaigoje jis ateis šlovėje.

Mes esame pašaukti savąja meile atsiliepti į Kristaus meilę, tačiau kartu mes žinome, kad mūsų meilė yra pažeidžiama, kad ji turi nuodėmes užkratą, dėl to ją reikia vis atnaujinti, apvalyti ir išlaisvinti. Mes taip pat žinome, kad to padaryti negali jokia socialinė ar bažnytinė struktūra. Tik malonės dėka mūsų meilė gali būti tikra ir laisva meilė. Tik Kristus turi šią galią.

Žinome, kad laikų pabaigoje būsime teisiami pagal Kristaus tiesą ir pagal tai, kokia buvo mūsų meilė. Tačiau kartu mes žinome, kad tik Kristus mums gali suteikti malonę tikrai mylėti. Jis yra ir Teisėjas ir Gelbėtojas; jis yra ir Teisingumas ir Meilė. Kaip suprasti šį paradoksą? Atsakymas – sakramentinė išpažintis. Kiekvieną kartą kai pamaldi siela švenčia šį sakramentą, jai leidžiama prisiliesti prie Paskutiniojo teismo slėpinio; malonės dėka žmogaus dabartis prisiliečia prie Kristaus ateities. Dievas leidžia tikinčiam žmogui, tarpininkaujant nuodėmklausiui, stovėti Įsikūnijusio, Mirusio ir Prisikėlusio Kristaus akivaizdoje. Žmogus nuoširdžiai išpažįsta tiesą apie savo veiksmus ir prašo atleidimo. Jam paskelbiamas išrišimo „nuosprendis“ ir suteikiama malonė priimti didžiąją Kristaus Gailestingumo Tiesą.

Tad ir mes, - rašo kardinolas Mauro Piacenza nuodėmklausiams, - su džiaugsmu tarnaukime tokiam žmonių susitikimui su Tiesa ir Gailestingumu. Ši tarnystė vykdoma paslėpta nuo žmonių akių, tačiau mes ją atliekame su dėkingumu, nes mums suteikta nepaprasta privilegija sakramentiškai ir realiai vesti mūsų brolius ir seseris prie Betliejaus prakartėlės, padėti jiems prisiliesti prie Gailestingosios Kristaus Širdies ir atgimti naujam tikram gyvenimui. Klausykloje gali gimti tikra taika, kurios taip labai reikia pasauliui.

Kardinolas dėkoja kunigams už kantrų pasiaukojimą vykdant nuodėmklausių tarnystę, kuri padėdama pavieniams žmonėms, tuo pat metu apšviečia, atnaujina ir atgaivina visą Bažnyčią. Mergelė Marija, Dangaus Vartai ir tobulas pavyzdys visai Bažnyčiai teišmeldžia kiekvienam kunigui gyvo tikėjimo ir džiugios ištikimybės savo pašaukimui malonę, o visiems žmonėms – tepadeda atsiversti į Kristaus gailestingumą. (Vatikano radijas)








All the contents on this site are copyrighted ©.