2015-12-11 00:00:00

Pietų Afrikos Respublikos vyskupų patarimai Gailestingumo Jubiliejaus proga


Šventosios Gailestingumo Durys, pirmiausia popiežiaus Pranciškaus atvertos Bangui katedroje, Centrinės Afrikos Respublikoje, po to šv. Petro bazilikoje, šiomis dienomis atsiveria visame pasaulyje. Daug vyskupų sielovadiniuose laiškuose kreipėsi į savo vyskupijų tikinčiuosius su paraginimais, padrąsinimais ir patarimais.

Dar prieš Advento pradžią tokius laiškus paskelbė keli Pietų Afrikos Respublikos vyskupai. Štai Manzini vyskupijos ganytojas Jose Luis, kurio jurisdikcijai priklauso ir nedidelė Svazilando karalystė, primena, kad pirmą kartą paskelbtų Jubiliejų istorijoje šventosios Durys bus atidarytos ne vien Romoje, bet kiekvienoje vyskupijoje. Manzini mieste jos atidaromos gruodžio 11 dieną, penktadienį, maldos vigilijos prie katedros metu. Laiške vyskupas rašo, kad Jubiliejaus maldos parengtos abiem labiausiai naudojamomis, swazi ir anglų kalbomis, pataria sudalyvauti dienos piligriminėje kelionėje aplankant Marijos šventovę, kviečia visas katalikiškas institucijas – mokyklas, ligonines, kolegijas, parapijas – planuoti sielos ir kūno gailestingumo darbus. Laiške primenamas ir Kunigų Jubiliejus Romoje, birželio pirmosiomis dienomis.

Kitos Pietų Afrikos Respublikos De Aar vyskupijos ganytojas Adam Musialek savo laiške rašo: „meldžiu, kad Dievo gailestingumas motyvuotų mus gailestingumo darbams. Pasistenkime labiau parodyti Dievo gailestingą meilę seserims ir broliams per šį Advento ir šventųjų Gailestingumo Metų laiką“.

Vyskupas Jan De Groef, Pietų Afrikos Respublikos centre esančios Betliejaus vyskupijos ganytojas, rašo, kad gruodžio 12 dieną, šeštadienį, šventosios Durys atidaromos Tshenseng Dievo Motinos šventovėje. Ir jis ragina gailestingumo darbams, bet taip pat primena, kad jie tik dalis Gailestingumo Jubiliejaus, kuris pirmiausia skirtas kontempliacijai paties gailestingumo srovės, kuria yra Trejybė. Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas, kuri savo širdyse matome per Dvasios veikimą. Jis patarė artintis prie Susitaikymo sakramento, atnešančio džiaugsmą ir ramybę.

Oudtshoorn miesto vyskupas Francisco de Gouveia Gailestingumo Jubiliejaus metu kviečia aplankyti tris bažnyčias – katedrą, seniausią, 1841 metais pastatytą šventųjų Pauliaus ir Petro bažnyčią ir vieną moterų klarisių koplyčią, kurioje dieną ir naktį vyksta Eucharistijos adoracija. Visose jose yra šventosios Durys, visose bus sąlygos prisiartinti prie „gailestingumo sosto“, kuriuo yra Susitaikymo sakramentas. Be šių dvasinių veiksmų ganytojas ragina dalyvauti gailestingumo darbuose ir parapijų misijose – pagirdant ištroškusį, pavalgydinant alkaną, aprengiant nuogą, aplankant ligonį arba kalinį, patariant abejojančiam, perspėjant nusidėjėlį, atleidžiant įskaudinusiam, meldžiant už gyvus ir mirusius.

Ir Port Elizabeth vyskupas Vincent Mduduzi Zungu rašo savo vyskupijos katalikams su „trigubu tikslu“: padėkoti už praėjusius metus, pakviesti dalyvauti Jubiliejuje ir patarti kaip dalyvauti. Net penkiose vyskupijos bažnyčiose bus atvertos šventosios Durys, praneša jis. Gailestingumas mums leidžia suprasti kažką apie Trejybės prigimtį. Geriau gailestingumą pažinsime, anot jo, skaitydami Šventąjį Raštą, susitaikydami su Dievu, darydami gailestingumo darbus sielai ir kūnui, remdami misijas, dalyvaudami piligrimystėse, melsdamiesi įvairiomis intencijomis. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.