2015-12-10 15:13:00

Nový dokument o katolícko-židovských vzťahoch predstavil kardinál Koch


Vatikán 10. decembra - Dnes vyšiel nový dokument Komisie pre náboženské vzťahy so židovstvom. Jeho plný názov znie: „Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné (Rim 11,29). Úvahy o teologických otázkach týkajúcich sa katolícko-židovských vzťahov pri príležitosti 50. výročia Nostra aetate (č. 4)“. V Tlačovom stredisku Svätej stolice ho verejnosti predstavil kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, pod ktorú spadá aj spomínaná komisia, ďalej sekretár komisie Norbert Hoffmann SDB, ako aj riaditeľ pre medzináboženské záležitosti Amerického židovského výboru v Jeruzaleme rabín David Rosen a zakladateľ a riaditeľ inštitútu Woolf Institute Cambridge Edward Kessler z Veľkej Británie.

Ako hovorí samotný názov nového dokumentu, pohnútkou k jeho vydaniu bolo práve tohtoročné 50. výročie dokumentu Druhého vatikánskeho koncilu o vzťahoch s inými náboženstvami Nostra aetate. Kardinál Koch pri tlačovej konferencii uviedol, že nový dokument preberá teologické princípy štvrtého bodu Nostra aetate o vzťahoch medzi Katolíckou cirkvou a židovstvom, pričom ich rozširuje a prehlbuje. Ako pripomenul, dokument „Nostra aetate (č. 4) po prvý krát predstavil na úrovni koncilu rozhodné teologické stanovisko ohľadom židovstva. Vyhlásenie jednoznačne pripomína židovské korene kresťanstva“.

Nový dokument kardinál Koch charakterizoval nasledovne: „Ide o vyslovene teologický dokument, ktorý má za cieľ znovunastoliť a vyjasniť otázky, ktoré vyšli na povrch v posledných desaťročiach v židovsko-katolíckom dialógu. Pred týmto textom Komisia pre náboženské vzťahy so židovstvom nepublikovala žiadny dokument, ktorý by bol v striktnom zmysle teologický. Tri predchádzajúce dokumenty sa týkali skôr konkrétnych tém, osožných pre dialóg so židovstvom z výlučne praktického pohľadu.“

Ako ďalej uviedol predseda dikastéria, „nejde o oficiálny dokument Magistéria Katolíckej cirkvi, ale o študijný dokument komisie, ktorého cieľom je prehĺbiť teologický rozmer židovsko-katolíckeho dialógu“.

Nový dokument sa venuje teologickým otázkam ako sú: dôležitosť Zjavenia; vzťah medzi Starým a Novým zákonom; vzťah medzi univerzálnosťou spásy v Ježišovi Kristovi a presvedčením, že zmluva Boha s Izraelom nikdy nebola odvolaná; či vzťah medzi evanjelizačnou úlohou Cirkvi a židovstvom. V siedmom bode dokumentu sa hovorí o cieľoch židovsko-katolíckeho dialógu z katolíckeho pohľadu, ktoré podľa slov kardinála Kocha nikdy predtým neboli tak explicitne vyjadrené.   

(Tituly siedmich častí dokumentu: 1. Stručné dejiny dopadu dokumentu Nostra aetate (č. 4) za posledných 50 rokov; 2. Osobitný teologický status židovsko-katolíckeho dialógu; 3. Zjavenie v dejinách ako „Božie slovo“ v židovstve a v kresťanstve; 4. Vzťah medzi Starým a Novým zákonom a medzi Starou a Novou zmluvou; 5. Univerzálnosť spásy v Ježišovi Kristovi a nikdy nezrušená zmluva Boha s Izraelom; 6. Evanjelizačné poslanie Cirkvi vo vzťahu k židovstvu; 7. Ciele dialógu so židovstvom.)

Len niekoľko dní pred predstavením nového dokumentu vatikánskej komisie vydala 25-členná skupina izraelských, európskych a amerických ortodoxných rabínov prehlásenie s názvom: „Konať vôľu nášho Nebeského Otca: smerom k spolupráci medzi židmi a kresťanmi“. Ide o prvé vyhlásenie ortodoxných rabínov o dialógu a prirodzenosti vzťahov medzi kresťanmi a židmi od čias Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý bol počiatkom novej fázy vo vzťahoch so židovstvom. -zk-  
All the contents on this site are copyrighted ©.