2015-12-07 14:30:00

Šventosios durys Vatikano bazilikoje - karo baisumus primenantis „ex voto“


Popiežius Pranciškus nekartą yra kalbėjęs apie Trečiąjį pasaulinį karą gabaliukais. Pasak jo, globalinis karas vyksta ne viename kokiame nors fronte, bet išsibarstęs „gabaliukais“ ir jo sukeliamus baisumus visi gerai mato. Antradienį, priartėdamas prie Vatikano bazilikos Šventųjų durų, popiežius Pranciškus prisilies prie Antrojo pasaulinio karo baisumus primenančio „ex voto“ (padėkos ženklo).

Bronzines Šventąsias duris Vatikano bazilikai padovanojo Šveicarijos vyskupas Franz von Streng 1949 metais, praėjus ketveriems metams po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Bazelio ir Lugano katalikų ganytojas kartu su savo vyskupijos tikinčiaisiais su gilia padėka kreipėsi į tuometinį popiežių, Garbingąjį Dievo tarną Pijų XII kaip į tautų taikos tarpininką, kad visą Europą ir pasaulinį sukrėtusio karo liepsnos aplenkė jų gimtąją Šveicariją.

Bronzinių durų, kurias sukūrė italas skulptorius Vito Consorti, dovanojimo tekstas yra įrašytas plokštėje Šventųjų durų vidaus pusėje. Senąsias medines Šventąsias durys pakeitusias naująsias bronzines duris Pijus XII pašventino 1949 metų Kūčių naktį ir atvėrė pradedant Šventuosius metus. Popiežius Šventųjų durų ikonografinę schemą aptarė šiais žodžiais: „Bronziniai paveikslai jaudinančiai pagerbia gailestingumo didybę Viešpaties, kuris atėjo ieškoti to, kas buvo prarasta. Jo gailestingumas nepavargo, jo ranka nepatrumpėjo žmonijai gelbėti. Jo pažadas, kaip ir guodžianti atjauta, nė vieno neatmeta“, pasakė anuomet popiežius Pijus XII.

Dvigubų durų išorę puošia reljefiniai paveikslai, pasakojantys apie žmonijos istoriją nuo sukūrimo iki dabartinių laikų, ypatingą dėmesį paskiriant nuodėmės ir susitaikymo temoms. Epizodai prasideda nuo Adomo nuodėmės žmonijos istorijos pradžioje, tęsiasi pasakojimais apie Jėzų, atėjusį su gailestingumu ieškoti to, kas prarasta ir baigiasi Gailestingumo durų atidarymu, kad visų laikų žmonės galėtų džiaugtis Dievo atleidimu ir sugrįžimu į trokštamus namus.

Vatikano bazilikos Šventosiose duryse yra iš viso 16 bronzinių paveikslų, keturios eilės po keturis: „Cherubinas prie Rojaus vartų“, „Išvarymas iš Rojaus“, „Apsireiškimas Marijai“, „Apsireiškimo Angelas“; „Kristaus krikštas Jordane“, „Gerasis Ganytojas ir paklydusi avis“, „Gailestingas Tėvas ir sūnus palaidūnas“, „Paralitiko pagydymas“; „Atgailaujanti nusidėjėlė“, „Pareiga atleisti ir atleidimas septyniasdešimt septynis kartus“, „Petro išsigynimas“, „Rojus gerajam nusikaltėliui“; „Prisikėlusio Jėzaus pasirodymas Tomui“, „Prisikėlusio Jėzaus pasirodymas susirinkusiems apaštalams“, „Prisikėlusio Jėzaus pasirodymas Sauliui“, „Kristus – Išganymo durys. Stoviu prie durų ir beldžiu“. Pastarajame reljefe prie Kristus – Išganymo durų pavaizduotas prie Vatikano bazilikos Šventųjų durų priėjęs ir į jas besibeldžiantis popiežius Pijus XII.

Popiežiaus Pranciškaus įžengimu antradienį pro Vatikano bazilikos Šventąsias duris oficialiai prasideda Gailestingumo jubiliejus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.