2015-12-07 14:19:00

Popiežius: nugriaukime išdidumo kalnus, užlyginkime abejingumo slėnius


Antrojo Advento sekmadienio Evangelijoje matome Joną, skelbiantį „atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3,3). Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje komentuodamas šį tekstą, sakė, kad galbūt kam nors iš mūsų kyla klausimas: „Kodėl gi mes turėtume atsiversti? Atsiversti turėtų netikintieji. Mums to nereikia. Juk mes esame krikščionys!“ Pasak popiežius reikia atsiversti būtent nuo tokio galvojimo apie save. Turime save klausti ar sugebame įvairiose gyvenimo situacijose būti tokio nusistatymo kaip Jėzus. Pavyzdžiu, pasitaiko, kad kas nors mus nuskriaudžia ar įžeidžia. Ar tokiu atveju sugebame reaguoti be pykčio ir atleisti jei mūsų prašoma atleidimo? Ar sugebame džiaugtis su besidžiaugiančiais ir atjausti kenčiančius?

Jono Krikštytojo balsas skamba mūsų laikų žmonijos dykumose. Kokios tai dykumos? Tai užsidarę protai ir kietos širdys. „Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą“ (Lk 3,6), tačiau mes nė vienas negalime sakyti: „Aš esu tobulas, esu šventas, aš jau esu išgelbėtas“. Mes visada turime su dėkingumu priimti mums siūlomą išganymą. Gailestingumo metai tam ir skirti, kad eitume Jėzaus nurodytu keliu. Dievas nori, kad mes visi pasiektume išganymą per Jėzų, vienintelį tarpininką. Reikia drąsos. Turime griauti išdidumo ir priešiškumo kalnus, turime užlyginti abejingumo ir apatijos išraustus slėnius, turime ištiesinti tingėjimo ir kompromisų takus. Mergelė Marija tepadeda mums įveikti visas kliūtis, kurios trukdo mūsų atsivertimui.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus paminėjo Paryžiuje vykstančią pasaulinę konferenciją klimato kaitos klausimais. Popiežius linkėjo, kad jos dalyviai padarytų viską kas įmanoma siekiant dvigubo tikslo: sumažinti klimato kaitos poveikį, o tuo pačiu sumažinti ir su ekologijos problemomis labai glaudžiai susijusį skurdą bei nesiskaitymą su žmogaus asmens orumu. Tenepritrūksta drąsos priimant sprendimus, nuo kurių priklauso visos žmonijos gerovė, - linkėjo popiežius.

Sekmadienį buvo taip pat paminėtas prieš penkis dešimtmečius, 1965 m. gruodžio 7 d. įvykęs labai svarbus faktas katalikų ir ortodoksų santykių istorijoje. Tą dieną, Vatikano II Susirinkimo uždarymo išvakarėse, buvo panaikintos abipusės ekskomunikos, paskelbtos prieš tūkstantį metų ir nulėmusios schizmą. Tai Apvaizdos nulemtas sutapimas, - sakė Pranciškus, - kad tą istorinį susitaikinimo gestą, sukūrusį sąlygas naujam katalikų ir ortodoksų dialogui meilėje ir tiesoje, minime kaip tik dabar, kai pradedame Gailestingumo jubiliejų. Nebūtų įmanomas tikras vienybės siekimas jei neprašytume Dievo ir vieni kitų atleidimo už nesantaikos nuodėmę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.