2015-11-26 13:29:00

Popiežius: Dievas, kuriam mes tarnaujame, yra taikos Dievas


Ketvirtadienis, antroji popiežiaus Pranciškaus vizito Afrikoje diena, prasidėjo ekumeniniu ir tarpreliginiu susitikimu nunciatūroje Nairobyje. Pasveikinti popiežiaus į nunciatūrą atvyko pagrindinių Kenijos krikščioniškųjų konfesijų vadovai ir musulmonų bei vietinių tradicinių animistinių religijų atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo už ekumeninius ir tarpreliginius ryšius atsakingas Kenijos katalikų vyskupas bei keli visuomenės veikėjai, vadovaujantys dialogą ir susipratimą ugdančioms iniciatyvoms.

Atsakydamas į anglikonų vyskupo ir musulmonų atstovo sveikinimus, popiežius Pranciškus šia proga sakytą kalbą pradėjo reikšdamas viltį, kad šis susitikimas taps ženklu, liudijančiu, Katalikų Bažnyčios pagarbą kitų tikybų išpažinėjams ir sustiprins su jais jau užmegztus bičiulystės ryšius. Turime pripažinti, - sakė Pranciškus, - kad šie mūsų tarpusavio ryšiai šiandien susiduria su naujais iššūkiais. Tuo pat metu turime būti įsitikinę, kad ekumeninis ir tarpreliginis dialogas tai ne kažkokia prabanga, nes kažkoks nebūtinas priedas, bet jie yra esmiškai svarbūs ir būtini dabartiniam konfliktų ir nesantaikos sužeistam pasauliui.

Tikėjimas ir religijos praktikavimas daro įtaką mūsų pačių savivokai ir mus supančio pasaulio suvokimui, - sakė popiežius. Mums jie yra šviesos, išminties ir solidarumo šaltiniai, dėl to jie praturtina ir visuomenę, kurioje gyvename. Rūpindamiesi savo bendruomenių dvasiniu augimu, ugdydami protus ir širdis pagal tas tiesas ir vertybes, kurių moko mūsų religinės tradicijos, mes tampame palaima savo bendruomenėms. Demokratinėje ir pliuralistinėje visuomenėje religinių lyderių ir bendruomenių bendradarbiavimas tampa labai rimtu pasitarnavimu visos visuomenės gerovei.

Dabartiniame pasaulyje, susisiejusiame savitarpio priklausomybės ryšiais, vis labiau jaučiame skirtingų religijų išpažinėjų tarpusavio supratimo, draugystės ir bendradarbiavimo poreikį ginant žmonėms ir tautoms Dievo suteiktą orumą, jų teisę būti laisviems ir laimingiems, - tęsė Pranciškus. Religijos gina ir ugdo šią teisę, formuodamos sąžines, diegdamos jaunimui savo tradicijų dvasines vertybes, ugdydamos gerus piliečius, sugebančius skleisti visuomenėje sąžiningumą, teisingumą ir tokią pasaulėžiūrą, kurioje žmogaus asmuo svarbesnis už galią ar materialinę naudą.

Manau, - sakė Pranciškus, - jog labai svarbus yra mūsų visų įsitikinimas, kad Dievas, kuriam mes tarnaujame yra taikos Dievas. Jo šventas Vardas niekada negali būti naudojamas neapykantos ir smurto teisinimui. Popiežius paminėjo tragiškus teroristinius išpuolius per pastaruosius keletą metų įvykius Kenijoje. Deja, dažnai jaunimas paverčiamas ekstremistais, religijos vardu sėjančiais nesantaiką ir baimę, ardančiais visuomenės audinį. Dėl to svarbu, kad mes būtume taikos pranašai, raginantys kitus gyventi taikoje, harmonijoje, vieni kitus gerbdami. Visagalis tepaliečia širdis visų, kas smurtauja ir tesuteikia ramybę mūsų šeimoms ir bendruomenėms.

Baigdamas kalbą Šventasis Tėvas priminė, kad kaip tik šiomis dienomis Katalikų Bažnyčia mini Vatikano II Susirinkimo pabaigos penkiasdešimtąsias metines. Per Susirinkimą Bažnyčia pradėjo ekumeninį ir tarpreliginį dialogą, įsipareigojo siekti santarvės ir bičiulystės. Aš pakartoju šį įsipareigojimą, kurio pagrindas yra visuotinė Dievo meilę ir Jo visiems dovanojamas išganymas, - sakė Pranciškus ir paragino melstis, kad visi žmonės vieni kitiems būtų broliai ir seserys, kad, nors ir skirtingi, gyventų  taikoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.