2015-11-26 09:18:00

Druhý deň v Keni začal pápež ekumenickým a medzináboženským stretnutím


Keňa 26. novembra – Druhý deň návštevy Afriky začal pápež František stretnutím s predstaviteľmi iných kresťanských vyznaní a iných náboženstiev, prítomných v Keni. V 40-miliónovej krajine je 47% kresťanov protestantských vyznaní, 32% katolíkov, moslimovia predstavujú 11 % obyvateľstva krajiny.

V priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Nairobi sa stretol so zástupcami anglikánov, evanjelikov, metodistov, pentekostálnych,  spoločenstva African Inland Church a tiež aj predstaviteľov Medzinárodného ekumenického hnutia a ďalších ekumenických a medzináboženských združení, rovnako aj predstaviteľov iných náboženstiev. Boli medzi nimi príslušníci tradičného animistického náboženstva, moslimovia, hinduisti, budhisti, sikhovia a židia.

Svätému Otcovi ich predstavil Mons. Peter Kairo, biskup zodpovedný za medzináboženský dialóg. Anglikánsky arcibiskup Eliud Wabukala potom predniesol pozdravný príhovor a svedectvo o význame ekumenických a medzináboženských vzťahov v Keni, aj so zreteľom na podporovanie pokojného spolunažívania v krajine konfrontovanej s terorizmom. Pápežovi tiež poďakoval za jeho podnet k novému vzťahu k životnému prostrediu v encyklike Laudato si´, za jeho podporu prejavenú rodine a tiež odmietnutie tzv. „ideologických kolonizácií“.  Následne predstaviteľ moslimov Abdulghafur El-Busaidy predstavil poslanie a činnosť Kenskej najvyššej rady moslimov, najmä na podporu verejnej spravodlivosti a morálky v spoločnosti. Uviedol pritom, že k moslimskému vierovyznaniu patrí „okolo 30%“ obyvateľstva Kene. Ďalej ocenil dôraz pápeža Františka na starostlivosť o stvorenie a citujúc slová Hansa Künga o globálnej etike zdôraznil, že pokoj medzi národmi predpokladá pokoj medzi náboženstvami.

Pápež František vo svojom príhovore, ktorý predniesol v taliančine, označil toto medzináboženské a ekumenické stretnutie za „znak úcty Cirkvi voči nasledovníkom všetkých náboženstiev“ a rovnako vyjadril nádej, že posilní vzájomné putá. Ako povedal, „medzináboženský dialóg nie je luxusom“, nie je akýmsi prídavkom či vecou voľby, ale „je niečím esenciálnym, niečím, čo náš svet ranený konfliktami a rozdeleniami čoraz viac potrebuje“.

Náboženské presvedčenie a jeho praktizovanie podľa slov Svätého Otca ovplyvňuje to, čím sme a aj naše chápanie okolitého sveta. Je pre nás zdrojom múdrosti a solidarity, ktoré takýmto spôsobom obohacujú celú spoločnosť:

„Starajúc sa o duchovný rast našich spoločenstiev, formujúc mysle a srdcia pre pravdu a pre hodnoty, ktoré vyučujú naše náboženstvá, naše náboženské tradície, stávame sa požehnaním pre spoločenstvá, v ktorých žije náš ľud. V demokratickej a pluralistickej spoločnosti akou je táto, sa spolupráca medzi vedúcimi náboženskými predstaviteľmi  a ich spoločenstvami stáva dôležitou službou pre spoločné dobro.“

Pápež František poukázal aj na nevyhnutnosť porozumenia, priateľstva a spolupráce medzi náboženstvami, a to osobitne v prospech obrany dôstojnosti jednotlivcov a národov, ako aj ich práv na slobodný a šťastný život. Úlohu náboženstiev vyjadril nasledovne:

„Šíriac úctu tejto dôstojnosti a týchto práv, náboženstvá zohrávajú esenciálnu úlohu pri formovaní svedomia, pri vštepovaní mladým hlbokých duchovných hodnôt príslušných tradícií a pri pripravovaní dobrých občanov, schopných vnášať do občianskej spoločnosti čestnosť, integritu a víziu sveta, ktorá by oceňovala ľudskú osobu v kontraste s mocou a materiálnym ziskom.“   

Svätý Otec v príhovore spomenul aj teroristické útoky na obchodný dom Westgate Mall spred dvoch rokov, ďalej tohtoročný atentát na Garissa University College, pri ktorom prišlo o život takmer 150 kresťanských študentov, ako aj tohtoročný atentát na baníkov v regióne Mandera. Pápež v tejto súvislosti zdôraznil dôležitosť presvedčenia náboženských predstaviteľov, že Boh, ktorému slúžia, je Bohom pokoja. Povedal:

„Príliš často sa mladí stávajú extrémistami v mene náboženstva, aby zasievali nesváry, aby zasievali strach, a aby narúšali samotnú štruktúru našich spoločností. Ako je len dôležité, aby sme boli uznaní ako proroci pokoja, šíritelia pokoja, ktorí pozývajú druhých žiť v pokoji, harmónii a vzájomnej úcte! Nech sa Všemohúci dotkne sŕdc tých, ktorí páchajú toto násilie a nech daruje svoj pokoj našim rodinám a našim komunitám.“

Pápež František zároveň pripomenul 50. výročia Druhého vatikánskeho koncilu, vďaka ktorému sa Cirkev nasadila pre ekumenický a medzináboženský dialóg. V závere prítomných náboženských predstaviteľov vyzval: „Hľadiac do budúcnosti, modlime sa, aby sa všetci muži a ženy považovali za bratov a sestry, pokojne zjednotených v ich rozdieloch a prostredníctvom nich. Modlime sa za pokoj!“ -zk, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.