2015-11-02 13:30:00

Popiežius: Meilė ir atjauta stipresnės už mirtį


Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą sakytoje kalboje popiežius Pranciškus aiškino šią dieną švęstos Visų Šventųjų iškilmės prasmę.

Šiandien švęsdami Visų Šventųjų šventę ypatingai gyvai jaučiame šventųjų bendravimą, mūsų didžiąją šeimą, kurią sudaro visi Bažnyčios nariai – ir mes, šios žemės keleiviai, ir dar labiau tie, kurie jau iškeliavo į Dangų. Visi esame suvienyti, - sakė Pranciškus, - ir tai yra šventųjų bendravimas, visų pakrikštytųjų bendrystė.

Šios dienos liturgijos skaitinys iš Apreiškimo Jonui knygos kalba apie esminį šventųjų bruožą – jie priklauso Dievui. Jie yra apsivilkę baltais rūbai ir paženklinti Dievo antspaudu. Pastarasis alegorinis simbolis reiškia, kad jie priklauso tik Dievui, yra Jo nuosavybė. Ką reiškia turėti Dievo antspaudą savyje, savo gyvenime? Į šį klausimą apaštalas Jonas mums atsako savo pirmajame laiške: tai reiškia, kad Jėzuje Kristuje mes visi esame tapę Dievo vaikais (plg. 1 Jn 3,1-3), - sakė popiežius, pridurdamas, kad būti Dievo vaiku tai tarsi turėti Dievo pavardę.

Kitas šventųjų bruožas yra tai, kad jie yra pavyzdžiai mums, kad mes galime jais sekti. Tačiau dėmesio, - sakė Pranciškus, - tai ne tik kanonizuoti šventieji, bet visi, kurie Dievo malonės padedami stengėsi taikyti Evangeliją savo kasdieniniame gyvenime. Tikriausiai visi esame sutikę tokių šventųjų, gal jie buvo mūsų šeimų nariai, gal jie buvo mūsų bičiuliai ar pažįstami. Turime būti jiems dėkingi ir visų pirma turime būti dėkingi Dievui, kad Jis mums juos davė. Sekti jų pavyzdžiu, stengtis kartoti jų gailestingumo darbus tai – pratęsti jų buvimą šiame pasaulyje. Evangelijos įkvėpti gestai yra vieninteliai, kurių mirtis nesunaikina. Tai paliudytas gerumas, dosniai suteikta pagalba, kantrus išklausymas, aplankymas, geras žodis, šypsena. Mūsų akimis žiūrint tai smulkmenos, bet Dievo akyse šie gestai amžini, nes meilė ir atjauta stipresnės už mirtį.

Mergelė Marija, Visų šventųjų Karalienė, tepadeda mums labiau pasitikėti Dievo malone, kad ryžtingiau eitume šventumo keliu. Melskime, kad ji, Mūsų Motina, užtartų mūsų kasdienines pastangas. Melskimės ir už mūsų brangius mirusiuosius, turėdami viltį, kad vieną dieną visi susitiksime šlovingoje Dangaus bendrijoje.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidudienį buvusiais tikinčiaisiais sukalbėtos Viešpaties Angelo maldos, popiežius kalbėjo apie naujus neramumus ir smurtą Centrinės Afrikos Respublikoje, kurią jis yra numatęs aplankyti šio mėnesio pabaigoje.

Skausmingi pastarųjų dienų įvykiai padarė dar sudėtingesnę ir šiaip nelengvą padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, ir mano sieloje sukeldami didį susirūpinimą, - kalbėjo Šventasis Tėvas. Prašau kovojančiuosius nutrukti smurtą. Reiškiu dvasinį artumą tėvams komboniečiams, tarnaujantiems Bangui Fatimos Švenčiausiosios Mergelės Marijos parapijoje, suteikiantiems prieglobstį daugybei pabėgėlių. Reiškiu savo solidarumą Bažnyčiai, kitų tikybų išpažinėjams ir visai Centrinės Afrikos tautai, kenčiančiai didelius išbandymus bei siekiančiai įveikti visus susipriešinimus ir vėl eiti taikos keliu. Norėdamas parodyti visos Bažnyčios maldos vienybę su šia kenčiančia tauta ir paraginti visus šalies gyventojus uoliau liudyti gailestingumą bei siekti susitaikinimo, sekmadienį, lapkričio 29 dieną ketinu atidaryti Bangui katedros šventąsias duris, Apaštališkosios kelionės į tą šalį metu, tikėdamasis, kad ji galės įvykti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.