2015-11-01 18:00:00

Pápež František na sviatok Všetkých svätých: Ako Božie deti nosíme jeho priezvisko


Vatikán 1. novembra 2015 – V dnešný deň slávnosti Všetkých svätých slávil Svätý Otec Eucharistiu na hlavnom rímskom cintoríne Campo Verano. Slávenie sa konalo v podvečerných hodinách tesne pred súmrakom, so začiatkom o 16. hodine. Pred začiatkom liturgie Svätý Otec symbolicky bielou ružou ozdobil jeden z hrobov na znak úcty k zosnulým. V homílii uvažoval nad Ježišovými blahoslavenstvami z Matúšovho evanjelia a ich praktickým dosahom na život dnešného človeka. Napr. slová „blahoslavení tichí“ spojil s príkladom rodičov, ktorí sa s trpezlivou láskou venujú svojim deťom aj popri všetkých tých situáciách, ktoré sú skúškou nervov. V závere svätej omše požehnal hroby pokropením svätenou vodou.

Významu dnešného sviatku sa pápež František venoval už v poludňajšom príhovore predtým, ako sa pomodlil mariánsku modlitbu spolu s pútnikmi. Boli medzi nimi aj početní športovci, účastníci vytrvalostného behu ulicami Ríma smerom k Vatikánu.  Zaplnenému Námestiu sv. Petra sa Svätý Otec prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň a požehnaný sviatok!

Pri dnešnom slávení sviatku Všetkých svätých, osobitne živo vnímame skutočnosť spoločenstva svätých, našej veľkej rodiny, tvorenej všetkými členmi Cirkvi, tak tými, ktorí sme ešte pútnikmi na zemi, ako aj tými – nesmierne početnejšími – ktorí ju už opustili a odišli do neba. Sme všetci zjednotení, a toto sa nazýva „spoločenstvo svätých“, čiže spoločenstvo všetkých pokrstených.

V liturgii nám Kniha Zjavenia poukazuje na základnú charakteristiku svätých a hovorí takto: sú to tí, ktorí úplne patria Bohu. Predstavuje ich ako nesmierne množstvo „vyvolených“ oblečených v bielom a poznačených „Božou pečaťou“ (porov. Zjv 7,2-4.9-14). Prostredníctvom tohto práve spomenutého detailu sa v alegorickej reči zdôrazňuje, že svätí patria Bohu spôsobom úplným a výlučným, sú jeho vlastníctvom. A čo znamená nosiť Božiu pečať vo svojom živote a vo svojej osobe? Hovorí nám to opäť apoštol Ján: znamená to, že v Ježišovi sme sa stali naozaj Božími deťmi (porov. 1 Jn 3,1-3).

Sme si vedomí tohto veľkého daru? Všetci sme Božími deťmi! Pamätáme si, že v krste sme prijali „pečať“ nášho nebeského Otca a stali sme sa jeho deťmi? Aby som to povedal jednoducho: nosíme Božie priezvisko, naším priezviskom je Boh, pretože sme Božie deti. Tu je koreň povolania k svätosti! A svätí, na ktorých si dnes spomíname, sú práve tí, ktorí žili v milosti ich krstu, zachovali „pečať“ neporušenú, keď sa správali ako Božie deti, usilovali sa napodobňovať Ježiša. A teraz dosiahli cieľ, pretože konečne „vidia Boha takého, aký je“.

Druhou osobitnou charakteristikou svätých je to, že sú vzormi, hodnými nasledovania. Dajme pozor: nie iba tí kanonizovaní, ale svätí, takpovediac „zo susedného vchodu“, ktorí sa s Božou pomocou usilovali praktizovať evanjelium vo všednosti ich života. Týchto svätých sme stretli aj my. Azda sme ich niektorí mali v rodine, prípadne medzi priateľmi a známymi. Musíme im byť vďační, a predovšetkým musíme byť vďační Bohu, že nám ich daroval, že ich dal do našej blízkosti, ako živé a nákazlivé príklady spôsobu ako žiť a zomrieť vo vernosti Pánu Ježišovi a jeho evanjeliu. Koľko dobrých ľudí sme poznali a poznáme. A povieme si: „Nuž, táto osoba je svätec!“ Tak to povieme, napadne nám to spontánne. Toto sú tí svätci zo susedného vchodu, tí nekanonizovaní, no ktorí žijú s nami.

Napodobňovať ich gestá lásky a milosrdenstva je tak trochu ako predlžovať ich prítomnosť na tomto svete. A v skutočnosti tieto evanjeliové gestá sú tým jediným, čo odolá deštrukcii smrti: skutok nežnosti, veľkodušná pomoc, čas strávený v načúvaní, návšteva, dobré slovo, úsmev... Našim očiam sa môžu tieto gestá zdať nevýznamnými, ale v božích očiach sú večnými, pretože láska a spolucítenie sú silnejšie než smrť.

Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých nech nám pomáha vždy viac dôverovať Božej milosti, aby sme kráčali s elánom po ceste svätosti. Zverme našej Matke svoje každodenné úsilie a prosme ju aj za našich drahých zosnulých, v dôvernej nádeji, že sa jedného dňa stretneme, všetci spoločne, v spoločenstve slávy neba.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)  

Po modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec predniesol výzvu ohľadom napätej situácie v Stredoafrickej republike. Práve túto krajinu sa chystá navštíviť už o štyri týždne, v dňoch 29. - 30. novembra. Z okna Apoštolského paláca zazneli tieto jeho slová:

„Drahí bratia a sestry, bolestné udalosti, ktoré v týchto posledných dňoch vyostrili chúlostivú situáciu v Stredoafrickej republike, vyvolávajú v mojej mysli živé obavy. Obraciam sa s výzvou na zúčastnené strany, aby sa urobil koniec tomuto kruhu násilností. Som duchovne blízko pátrom komboniánom vo farnosti Panny Márie Fatimskej v Bangui, ktorí prichyľujú početných vysídlencov.

Vyjadrujem moju solidaritu Cirkvi, iným náboženským vyznaniam a celému národu Stredoafrickej republiky, tak tvrdo skúšanému, zatiaľ čo vynakladá všemožné úsilie na prekonanie rozdelení a vykročenie cestou pokoja. Na prejavenie modlitbovej blízkosti celej Cirkvi tejto tak doráňanej a sužovanej krajine a na povzbudenie všetkých Stredoafričanov, aby boli vždy väčšmi svedkami milosrdenstva a zmierenia, v nedeľu 29. novembra mám v úmysle otvoriť svätú bránu katedrály v Bangui počas apoštolskej cesty, ktorú ako verím budem môcť uskutočniť v tejto krajine.“

Pápež František ďalej pripomenul osobnosť novej blahoslavenej, Matky Terézie Casiniovej, zakladateľky Kongregácie sestier zasvätených Ježišovmu Najsvätejšiemu Srdcu (Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù). Obrad jej blahorečenia sa konal včera vo Frascati neďaleko Ríma. Svätý Otec ju charakterizoval ako „ženu kontemplatívnu a misionársku, ktorá svoj život urobila obetou v modlitbe a konkrétnej láske na podporu kňazov“. Prítomných pozval k vďačnosti voči Bohu za dar jej svedectva.

Medzi prítomnými tvorili veľkú časť športovci, účastníci maratónskeho behu a tiež pešieho pochodu ulicami Ríma s názvom „Beh svätých“ a „Pochod svätých“ (Corsa dei Santi, Marcia dei Santi). Podujatie tradične 1. novembra organizujú katolícke asociácie „Don Bosco vo svete“ a „Rodina, Cirkev v malom“ (Don Bosco nel mondo, Famiglia Piccola Chiesa). „Oceňujem tieto verejné prejavy, ktoré dávajú sláveniu sviatku Všetkých svätých istý rozmer ľudovej slávnosti,“ povedal Svätý Otec športovcom a organizátorom podujatia.

Vo večerných hodinách mal dnes Svätý Otec v programe návštevu cintorína Campo Verano v centrálnej oblasti Ríma, kde tradične v tento deň slávi svätú omšu za duše zosnulých. Pápež sa takto spolu s veriacimi celého sveta prichádza modliť na hroby: „Pri návšteve hlavného rímskeho cintorína sa duchovne spájam s tými, čo sa v týchto dňoch prichádzajú pomodliť pri hroboch svojich drahých, v každom kúte sveta,“ dodal v závere stretnutia s veriacimi Svätý Otec.

V pondelok 2. novembra, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých sa Svätý Otec o 18. hodine pomodlí pri hroboch pápežov pochovaných pod Vatikánskou bazilikou a na druhý deň, 3. novembra, bude o 11.30 sláviť pri Oltári katedry v Bazilike sv. Petra zádušnú svätú omšu za zosnulých kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v priebehu uplynulých dvanástich mesiacov. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.