2015-10-14 14:49:00

Pāvesta katehēze par bērniem doto apsolījumu īstenošanas nozīmi


Neviens nekad nedrīkst sagraut noslēpumainās un mīlestības pilnās attiecības starp Dievu un bērna dvēseli! Jau no savas piedzimšanas bērns jūtas Dieva mīlēts. Viņš jūt, ka eksistē Dievs, kas mīl bērnus. Par to pāvests runāja vispārējās audiences laikā, kas, neskatoties uz mainīgajiem laika apstākļiem, notika Svētā Pētera laukumā. Pirms audiences Francisks sasveicinājās ar slimniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kuri bija sapulcējušies Pāvila VI zālē.

Pāvests norādīja uz Jēzus brīdinošajiem vārdiem: «Bēdas pasaulei apgrēcības dēļ! Apgrēcībai gan jānāk, bet bēdas tam cilvēkam, caur ko apgrēcība nāk!» (Mt, 18,7). Francisks teica: «Pirms iesākt katehēzes mācību vēlos Baznīcas vārdā lūgt piedošanu par skandāliem, kādi pēdējā laikā ir notikuši gan Romā, gan Vatikānā. Lūdzu jūsu piedošanu.»

Uzrunā Svētais tēvs norādīja uz bērniem doto apsolījumu svarīgo nozīmi, kas attiecas gan uz viņu turpmāko dzīvi, gan attiecību veidošanu ar Dievu un cilvēkiem. Mēs bieži atkārtojam, ka bērni ir mūsu nākotne: ģimenes, Baznīcas un sabiedrības nākotne. Bet vai mēs nopietni domājam par bērnu, kuri ierodas šajā pasaulē, nākotni? – jautāja pāvests. – Mīlestība, kas izpaužas cieņā, rūpēs, uzticībā un cerībā, ir apsolījums, kādu vīrietis un sieviete dot bērnam brīdī, kad tas vēl ir tikai viņu domās. Piedzimušajam bērnam ir tiesības, lai vecāku dotais apsolījums tiktu īstenots dzīvē. Tas notiek, kad bērns pirmo reizi izdzird savu vārdu, ierauga mātes un tēva seju, viņu skatienu, smaidu un saklausa viņu mīlestības pilnos vārdus, kas sevī ietver Dieva mīlestības dzirksteli. Bet, ja visa tā pietrūkst, bērns jūtas atstāts un ievainots. Svētā Mateja evaņģēlijā lasām: «Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenievātu, jo Es jums saku, ka viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Tēva vaigu, kas ir debesīs» (Mt 18,10). Tāpēc bēda tiem, kuri nodot un pieviļ savu bērnu uzticību. Sekojot Jēzus piemēram, kura skatiens vienmēr ir vērsts uz bērniem, spēsim labāk saprast, ka, aizstāvot un sargājot ģimeni, mēs aizstāvam un sargājam cilvēci, katehēzē par bērniem dotā apsolījuma svarīgumu sacīja Francisks.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, pāvests atgādināja, ka 17. oktobrī tiks atzīmēta Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena. Svētais tēvs paskaidroja, ka šādas dienas mērķis ir stiprināt centienus, lai izskaustu nabadzību un diskrimināciju, un lai nodrošinātu, ka ikviens cilvēks var pilnībā izmanot savas pamattiesības. Mēs visi esam aicināti iesaistīties šīs ieceres īstenošanā, lai Kristus mīlestība varētu sasniegt mūsu visnabadzīgākos un sabiedrības atstumtos brāļus un māsas, atgādināja Francisks.

Svētā Kaliksta liturģiskās piemiņas dienā pāvests novēlēja, lai svētceļnieki, apmeklējot katakumbas, stiprinātu ticību un cerību. Tikšanās noslēgumā Francisks uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Oktobra mēnesī esam aicināti īpašā veidā atbalstīt un lūgties par misionāriem un misionārēm, sacīja Svētais tēvs.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā klātesošos poļu svētceļniekus, Francisks atgādināja, ka 13. oktobrī Baznīca atzīmēja svētīgā tēva Honorāta Kozminska piemiņas dienu. Šis lielais Dievmātes godinātājs ar savām asinīm uzrakstīja veltīšanās lūgšanu Tuus Totus. Viņš nodibināja daudzas kongregācijas. Sestdien, 17. oktobrī, tēva Honorāta Kozminska relikvijas tiks ievietotas Izcilo poļu panteonā – Dieva Apredzības sanktuārijā Varšavā. Konsekrētās dzīves gadā un astotajā novennas gadā, gatavojoties viņa nāves 100 gadu jubilejas svinībām, caur svētīgā tēva Honorāta aizbildniecību lūgsim uzticības svētsolījumiem dāvanu, kā arī daudzu un svētu paaicinājumu uz priesterību un klosterdzīvi dāvanu, ticīgos aicināja pāvests.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.