2015-10-03 19:53:00

Kardinál Jozef Tomko: Synoda o rodine


Bezprostredne pred otvorením 14. riadneho generálneho zasadania biskupskej synody na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“ kardinál Jozef Tomko vo svojej pravidelnej rubrike približuje historický kontext synody o rodine a hlavné okruhy aktuálneho pracovného dokumentu Instrumentum laboris.

1. Cirkev sa stará o rodinu

Katolícka cirkev venuje starosť o zdravú ľudskú rodinu v každej dobe, ale zvýšenou mierou v krízovej dobe. Takou je aj minulé storočie a počiatok nášho. Nie div, že pastieri ale aj veriaci prejavili zvýšený záujem o rodinu, ktorá je „základnou bunkou ľudskej spoločnosti“,- ako to často opakujeme.

Pred tridsaťpäť rokmi, od 26. septembra do 25. októbra 1980, sa konalo v Ríme jednomesačné zasadanie biskupskej synody, na ktorú sa zišlo takmer dvesto katolíckych pastierov z celého sveta, aby zvážili stav rodiny a zdôraznili úlohy kresťanskej rodiny. O rok nato pápež Ján Pavol II. vydal na jednomyseľné požiadanie synodálnych otcov apoštolskú exhortáciu „Rodinné spoločenstvo“ (Familiaris consortio) „o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete“. Tento dokument je stále jednou z najdôležitejší smerníc a pomôcok pre pastoračnú činnosť katolíckej Cirkvi.

Kríza rodiny však neprestala, a to najmä preto, lebo sa rozšírila kríza manželstva, ktoré je základom rodiny. Medzi tým sa aj inštitúcia biskupskej synody ukázala ako výborný prostriedok spolupráce biskupov s pápežom, čiže v rámci celého biskupského kolégia na čele s Petrovým nástupcom. Stačí uvážiť, že schôdza  v októbri 2015 je už štrnástym riadnym generálnym zasadaním biskupskej synody. K nim treba pripočítať početné špeciálne zasadania (napr. pre Afriku, Áziu, Ameriku, Európu, pre Holandsko, atď).

Od roku 1980 sa vymenil nielen pápež, ale aj mnoho biskupov. Ale otázky týkajúce sa rodiny ostali - alebo iba trochu pozmenili svoju tvárnosť - a pridali sa aj iné. Preto nečudo, že aj po zmene pracovnej metódy synody rodina ostala stredobodom pozornosti Cirkvi a biskupského zboru ako jeden z hlavných pastoračných problémov vhodných na novú diskusiu na synode. Pracovný dokument pre túto už druhú synodu o rodine nesie nový titul, ktorý znie: „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“.

Ako je známe, táto synoda o rodine sa odohráva na dvakrát: roku 2014 to bolo mimoriadne zasadanie, na ktorom biskupi zvolení z celého sveta predložili správy o stave rodiny vo svojich krajinách a návrhy na pastoračné smernice a riešenia. Miestne zhromaždenia a veriaci po celom svete mali možnosť o nich celý rok debatovať. V októbri 2015 sa odohrá riadne zhromaždenie, ktoré utvára druhú časť synody o rodine. Synodálni otcovia preskúmajú pracovný dokument, ktorý tvorí ich Relácia z minuloročného zasadania, doplnená a upravená tak, že utvára 78-stranový zväzok. Pápež František k tomu vydal v septembri 2015 nové cirkevno-právne smernice, ktorými sa upravuje a skracuje procedúra manželských súdov.

2. Pracovný dokument synody o rodine z r. 2015 preberá mnohé state z konečnej Relácie, ktoré vypracovali biskupi pred rokom ako uzávery prvej časti a teraz po celocirkevnej diskusii ich doplňuje a upravuje. Takto sa prichádza k praktickému rozšíreniu synodálnej metódy na celé cirkevné spoločenstvo, ktoré sa tak prostredníctvom svojich biskupov, vyslaných na zasadanie synody v Ríme  môže zúčastniť na obnovení cirkevného života viery.

Pracovný dokument tvrdí, že na sekretariát synody došlo pomerne veľa odpovedí, ktoré sú znakom veľkého záujmu rôznych členov Božieho ľudu o kľúčovú tému rodiny. Bez pochyby rodina je spoločenstvo, ktoré sa týka celého ľudstva, nielen kresťanov alebo len katolíkov. Ježiš Kristus a jeho Cirkev osvetľujú problémy rodiny svetlom evanjelia. Všetci veriaci sa o rodinu zaujímajú, lebo počujú aj nepriateľské hlasy a návrhy. Proti rodine bojujú aj niektoré skupiny, ktoré sa dajú viesť inými záujmami. Preto je veľmi potrebné, aby Cirkev vypracovala jasné odpovede na útoky. Zodpovední ľudia, tak pastieri ako aj pripravení veriaci, sa potrebujú dobre oboznámiť s rodinnou problematikou, ktorá nie je ľahká.

Na rodinu útočia niektorí bojovní homosexuáli tak muži ako aj ženy, ktorí si nárokujú na rovnaké práva, aké majú normálne páry zložené z jedného muža a jednej ženy. Je jasné, že dvaja muži nemôžu mať prirodzeným spôsobom vlastné deti a tak isto dve ženy; preto nemajú menovať svoj zväzok manželstvom a rodinou v prirodzenom, prvotnom zmysle slova. Zaiste aj oni majú svoju ľudskú hodnosť, ale nie sú vôbec manželia ani prirodzená rodina, založená na manželstve muža a ženy.

3. Program synody o rodine

Pracovný dokument synody z roku 2015 je už akýmsi  náčrtom konečného dokumentu.  Delí sa na tri časti:  1. výzvy rodín, 2. povolanie rodiny, 3. poslanie rodiny dnes.

V prvej časti (Výzvy rodín) synodálni otcovia registrujú ľudskú, kultúrnu a sociálno-hospodársku situáciu, v ktorej sa rodiny na svete nachádzajú; potom venujú pozornosť deťom, ženám, vdovstvu, starým, nevládnym, migrantom a zvláštnym stavom ako sú skupiny polygamov a nábožensky miešaných manželstiev; nakoniec poukazujú na afektívny život v rodine.

Druhá časť (o povolaní rodiny) predstavuje rodinu  podľa Božieho plánu. Opisuje jej úlohu v dejinách spásy, rozlišuje prirodzené a sviatostné manželstvo, nakrátko rozvádza nerozlučnosť manželstva ako dar a poslanie, tiež jednotu a plodnosť manželstva; vyzdvihuje  úlohu rodiny pri výchove vo viere, k modlitbe; nakoniec venuje slová obdivu pre krásne rodiny verné Bohu a poukazuje na Božie milosrdenstvo pre rodiny poranené a krehké.

 Tretia časť (o poslaní rodiny dnes) uvažuje o mnohorakej misii rodiny v dnešných situáciách 1. vzhľadom na hlásanie viery čiže evanjelizáciu; 2. na formáciu ako prípravu na manželstvo a v prvých rokoch manželského života, na výchovu budúcich kňazov, na prípravu pracovníkov vo verejnom a politickom živote; 3. nakoniec udáva krátke smernice pre pastorálnu starostlivosť o tých, čo žijú v civilnom manželstve alebo v tak zvanom  voľnom súžití. Tu sa dotýka aj rozlúčených a opustených, tiež postupu v prípadoch podozrenia z neplatnosti manželstva a nábožensky miešaných manželstiev rôzneho druhu. Opakuje postoj Cirkvi k osobám s homosexuálnymi tendenciami. Tiež zdôrazňuje, že „otvorenosť pre život je vnútorná požiadavka manželského života“.

Na záver možno povedať, že Cirkev pokračuje vo svojej pastoračnej starostlivosti o ľudskú rodinu, ako to znovu vidieť z bohatého pracovného programu  štrnástej riadnej biskupskej synody. Synoda a jej program si zasluhujú našu zvýšenú pozornosť.
All the contents on this site are copyrighted ©.