2015-10-02 14:50:00

Sekmadienį prasideda šeimai skirtas Vyskupų Sinodas


Prasideda keturioliktoji eilinė Vyskupų Sinodo generalinė asamblėja, kurios tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje“. Atidarymo Mišias popiežius Pranciškus ir Sinodo tėvai koncelebruos Šv. Petro bazilikoje sekmadienio rytą. Šeštadienio vakarą Šv. Petro aikštėje vyks maldos budėjimas Sinodo intencija. Penktadienio rytą buvo surengta Sinodo pristatymo spaudos konferencija. Joje apie prasidedančius Sinodo darbus kalbėjo Vyskupų Sinodo Generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri.

Kardinolas pirmiausia priminė, kad ši eilinė (ordinarinė) Sinodo asamblėja pratęsia jau prieš porą metų pradėtą Sinodo procesą, kurio dėmesio centre yra šeima. Dabartinės asamblėjos darbo dokumentas (Instrumentum laboris) buvo sudarytas remiantis pernai vykusios šeimai skirtos neeilinės (ekstraordinarinės) Sinodo asamblėjos išvadomis, papildytomis iš vyskupijų gautais pasiūlymais.

Sekmadienį prasidedančioje asamblėjoje dalyvaus 270 Sinodo tėvų – 42 yra Romos Kurijos vadovai ir katalikiškų Rytų Bažnyčių vadovai; 183 Vyskupų konferencijų išrinkti atstovai ir 45 popiežiaus paskirti tėvai. Pagal kilmę, nepriklausomai nuo šiuo metu einamų pareigų, 54 Sinodo tėvai atstovauja Afrikai, 64 – Šiaurės ir Pietų Amerikai, 36 Azijai, 107 Europai, 9 – Okeanijai. Tarp 270 Sinodo tėvų yra 74 kardinolai (tarp jų ir Lietuvos Vyskupų konferencijos atstovu išrinktas kard. Audrys Juozas Bačkis), 6 patriarchai, vienas Didysis arkivyskupas, 72 arkivyskupai, 102 vyskupai, 2 kunigai, 13 vienuolių. Sinodo darbuose dalyvaus ir kiti pakviesti asmenys: 24 ekspertai ir pagalbininkai, 51 stebėtojas, 14 kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atstovų. Kadangi Sinode bus kalbama apie šeimą, 18 stebėtojų yra šeimų tėvai ir motinos.

Sinodo atidarymo sesijoje pirmasis kalbės šios asamblėjos prezidentas, vadovaujantis jai popiežiaus vardu, ir pakvies Šventąjį Tėvą atidaryti Sinodo darbus. Po to savo įžanginius pranešimus, įvesdinančius į asamblėjos darbus, skaitys Sinodo Generalinis sekretorius ir šios asamblėjos Generalinis relatorius. Po įvadinių pranešimų, Sinodo tėvai išklausys sutuoktinių poros liudijimo. Prasidės tris savaites truksianti asamblėja, vykstanti įprastine eiga – bus klausoma Sinodo tėvų pasisakymų, pagal juos bus redaguojami pasiūlymai darbo grupėse, galiausiai popiežiaus paskirta iš penkių kontinentų atstovų susidedanti baigiamųjų dokumentų rengimo komisija suredaguos pasiūlymų sąrašą, kurie bus priimami Sinodo tėvų balsavimu. Sinodo patvirtintas baigiamasis dokumentas bus įteiktas popiežiui. Pagal jį vėliau popiežius paskelbs oficialų savo mokymo dokumentą – Posinodinį apaštališkąjį paraginimą. Gali būti, kad popiežius nuspręs iškart Sinodo pabaigoje paviešinti ir baigiamųjų pasiūlymų sąrašą. Taip jis padarė užbaigiant pernai vykusią Sinodo asamblėją.

Pristatęs Sinodo asamblėjos dalyvius ir asamblėjos programą, kardinolas Baldisseri atkreipė dėmesį į su Sinodo glaudžiai susijusią šventę, kuri vyks sekmadienį, spalio 18-ąją. Tą dieną bus skelbiami šventaisiais sutuoktiniai palaimintieji Liudvikas Martin ir Marija Azelija Guerin – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės tėvai. Prie jų relikvijų Romos Didžiojoje Švč. M. Marijos bazilikoje kiekvieną dieną bus kalbamas Rožinis už šeimą – pirmą Sinodo savaitę bus meldžiamasi už vaikus, antrą – už tėvus, trečią – už senelius. Šv. Teresėlės, jos šventųjų tėvų ir šventųjų sutuoktinių Beltrame Quatrocchi relikvijos bus išstatytos ir koplyčioje skirtoje Sinodo tėvams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.