2015-10-02 00:00:00

Gailestingumo jubiliejus. Rožinio malda Šv. Petro aikštėje


Romoje per Šventuosius Gailestingumo metus kasdien bus kalbamas Rožinis. Malda bus kalbama Šv. Petro aikštėje. Maldos dalyviai rinksis 18.30 val. aikštės kairėje pusėje, priešais Šv. Petro statulą. Rožinio maldai vadovaus kelios Romos vyskupijos parapijos, religinės bendruomenės ir draugijos. Komunikate apie kasdienę Rožinio maldą Šv. Petro aikštėje jubiliejaus metu Naujojo Evangelizavimo Popiežiškoji taryba pakvietė kaip piligrimams atsiverti motiniškam veidui moters, kuri pirmoji patyrė Tėvo, kuris „pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę“ gailestingumą.

Mūsų mintys per Šventuosius metus ypač bus kreipiamos į Gailestingumo Motiną. Kad galėtume patirti ir pajusti Tėvo švelnumą, pirma išvystame motinišką ir meilės kupiną Marijos žvilgsnį. Popiežius Pranciškus, Jubiliejaus paskelbimo bulėje, be kita ko parašė:

„Mintys dabar krypsta į Gailestingumo Motiną. Tegu jos meilus žvilgsnis lydi mus visus šiuos Šventuosius metus, kad iš naujo atrastume Dievo švelnumo džiaugsmą. Nė vienas taip, kaip Marija, nepažino žmogumi tapusios Dievo slėpinio gelmės. Jos visas gyvenimas buvo paženklintas žmogumi tapusio Gailestingumo artumu. Nukryžiuotojo ir Prisikėlusiojo Motina įžengė į dieviškojo gailestingumo šventovę, nes artimai dalyvavo jo meilės slėpinyje.

Išrinkta būti Dievo Sūnaus motina, Marija nuo pradžių buvo Tėvo meilės rengiama būti sandoros tarp Dievo ir žmonių skrynia. Savo širdyje ji sergėjo Dievo gailestingumą tobulos darnos su savo Sūnumi Jėzumi dvasia. Jos giesmė ant Elzbietos namų slenksčio buvo skirta gailestingumui „iš kartos į kartą“ (Lk 1, 50). Šiuose pranašiškuose Mergelės Marijos žodžiuose jau glūdėjome ir mes. Tai teiks mums paguodos ir paspirties, kai žengsime pro Šventąsias duris norėdami patirti dieviškojo gailestingumo vaisių.

Kryžiaus papėdėje Marija drauge su Jonu, meilės mokiniu, liudija Jėzaus tartus atleidimo žodžius. Atleidimas tiems, kurie Jį nukryžiavo, rodo, koks didis yra Dievo gailestingumas. Marija liudija, kad Dievo Sūnaus gailestingumas yra begalinis ir pasiekia visus nė vieno neapeidamas. Kreipkimės į ją sena ir visada nauja malda Salve, Regina, kad ji nenuilstamai lydėtų mus savo gailestingomis akimis ir padarytų mus vertus kontempliuoti Gailestingumo veidą – savo Sūnų Jėzų.

Savo maldą taip pat kreipiame į šventuosius ir palaimintuosius, gailestingumą padariusius savo gyvenimo užduotimi. Ypač atmename didžiąją gailestingumo apaštalę, šventąją Faustiną Kowalską. Ji, kuri buvo pašaukta įžengti į dieviškojo gailestingumo gelmes, mus teužtaria ir telaimi mums malonę visada gyventi bei žengti gaubiamiems Dievo atleidimo ir tvirtai pasitikintiems jo meile. Misericordiae Vultus, 24 (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.